Alergie_suppl_1_2022 - Překlopení Kniha Strana 51-100 (2023)

49 alergie supplementum 1/2022 abstrakty BIoLoGIe a GeNetIka Nk BuNěk V jejICH eVoLuČNí PersPektIVě Hořín P. , Futas J. , Bubeníková J. , Jelínek A. , Plášil ky z chovu kapra výrazně snižují závažná onemocnění, 1,2 1,2 1,2 1 M. 1,2 , Stejskalová K. , Vychodilová L. , Jánová E. 1 1 1,2 1 Ústav genetiky Fakulty veterinárního lékařství Vetuni Brno 2 Ceitec Vetuni, Výzkumná skupina Imunogenomika zvířat, Vetuni Brno Funkční heterogenita NK buněk je zprostředkována zasáhnout adaptabilní imunitní systém. V minulosti byly různými typy jejich povrchových receptorů. Existují též pozorovány výrazné rozdíly v úmrtnosti v závislosti dva základní typy, aktivační a inhibiční, které po na- vázání příslušného ligandu aktivují, respektive inhibují notek procent po 100 %. imunitní mechanismy významné v rozpoznávání vlast- ního a cizího. Ve všech těchto procesech se uplatňuje losti o vlivu interferonové signální dráhy třídy I a dal- kvalitativní i kvantitativní variabilita NK buněk. Obojí ších mechanismů vrozené imunity na přežívání kapra variabilitu umožňuje polymorfismus genů, které NK re- ceptory (NKR) kódují. Nejvýznamnějšími oblastmi kó- dujícími NK receptory jsou komplexy LRC (leukocyte úroveň proteomu. Zvláštní pozornost jsme věnovali též receptor complex) kódující imunoglobulinům podobné vlivu komplementových kaskád a mechanismu buněčné (KIR) a NKC (natural killer complex) kódující lekti- nům podobné (KLR) receptorové molekuly. Oba typy molekul jsou schopny vázat molekuly hlavního histo- kompatibilitního komplexu (MHC) a jsou v evolučním odolností vůči KHVD. Konkrétně jsme použili velmi ohledu funkčně zastupitelné. Podobně jako geny MHC, odolné plemeno amurského sazana a naopak velmi na jsou i geny NKC a LRC vysoce polymorfní. Jejich ale- lická variabilita ovlivňuje celkovou aviditu interakce byla použita metoda real-time PCR a pro měření expres- receptoru a ligandu a hraje úlohu v edukaci NK buněk. ních profilů proteinů metoda hmotnostní spektrometrie. Genomická organizace NKR komplexů je evolučně vel- mi flexibilní. Neexistuje obecný model savčích NKR vaci signální dráhy interferonu třídy I na úrovni genové oblastí; jejich struktura a genový obsah se mohou lišit exprese i proteomu. Dále jsme zjistili vyšší expresi několi- i u příbuzných druhů. V extrémních případech, jako jsou ka významných složek komplementové kaskády, nicméně člověk a myš, chybí genová výbava pro jeden z obou pouze na úrovni exprese proteinů, nikoli genů. Zvýšená typů receptorových molekul, zatímco druhý typ genů je exprese složek mechanismu buněčně vázané cytotoxicity multiplikován. U jiných savčích druhů jsou pozorovány se nepotvrdila ani na jedné z výše zmíněných úrovních. různé kombinace obou typů genů. Studium dalších druhů Celkově lze shrnout, že imunitní reakce u odolného ple- je informativní z hlediska obecných mechanismů evolu- ce i z hlediska poznávání prakticky významných druhů. My jsme se zaměřili na komparativní genomiku NKR u čeledí zahrnujících druhy podléhající různým typům selekčních tlaků, jako jsou divoce žijící druhy setkávající se s různými patogeny a dlouhodobě šlechtěná domácí Matiašovic J. , Králová N. , Štěpánová H. , Matiašková zvířata. Popsali jsme nový model uspořádání NKR genů u koňovitých, anotovali jsme genomickou strukturu NKR Kucharovičová I. , Jeklová E. u velbloudovitých a v současné době charakterizujeme repertoár NKR genů u kočkovitých. Navazuje studium unikátních genů, například genů kódujících cytotoxické proteiny nebo aktivační receptory NCR, a analýza diver- sity genů NKR u dostupných populací. V této souvislosti patogen prasat a je též přenosný na člověka s potenciálně studujeme evoluční interakci genů NKR a genů kódují- cích jejich MHC ligandy. koI VIreMIe a VLIV VroZeNé IMuNIty Na oDoLNost kaPříCH PLeMeN Machát R. , Faldyna M. 1,2 1 1 VÚVeL – Oddělení infekčních chorob a preventivní medi- cíny 2 Přírodovědecká fakulta MU – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Úvod: Kapr obecný ( Cyprinus carpio ) je hospodář- sky nejvýznamnější ryba České republiky. Nicméně zis- kterými kapr obecný trpí. Mezi nimi vyniká onemocnění virové onemocnění koi herpesviremie (KHVD). Závaž- nost tohoto onemocnění podtrhuje vysoká nemocnost a úhyn, jakožto i absence efektivní léčby a vakcíny do- stupné v Evropské unii. K úhynu může docházet již po ně- kolika dnech, a tedy dříve, než může proti virové infekci na plemeni kapra, která se pohybovala od několika jed- Cíle práce: V této práci jsme se snažili rozšířit zna- obecného v průběhu onemocnění KHVD. Metodicky jsme se zaměřili jak na úroveň genové exprese, tak na cytotoxicity. Materiál a metody: Při studii byla použita dvě ple- mena kapra obecného, vyznačující se velmi rozdílnou KHVD citlivého koi kapra. Pro měření genové exprese Výsledky a závěr: Ve studii jsme zjistili dřívější akti- mena byla rychlejší než u plemena citlivého na KHVD. eXPerIMeNtáLNí IMuNIZaCe Prasat Proti sTREPTOCOCCUs sUis 1 1 1 K. 1 , Zouharová M. , Nedbalcová K. , Šimek B. , 1 1 2 2 1 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 2 Státní veterinární ústav Jihlava Streptococcus suis je klinicky i ekonomicky důležitý fatálním průběhem infekce. Mezi klinicky nejvýznam- nější patří ve veterinární i humánní medicíně sérotyp 2. Přes značný hospodářský dopad infekce S. suis na chov prasat neexistuje dosud komerční vakcína pro prevenci infekce, využívají se jen autogenní vakcíny s nevalným účinkem. Příčinou je imunitní reakce na infekci nebo vakcinaci inaktivovaným celobuněčným antigenem, kdy se nevytváří dostatečně protektivní protilátky proti kapsulárnímu polysacharidu patogena. Cílem práce bylo otestovat experimentální vakcínu proti S. suis sérotypu 2 založenou na polysacharidu konjugovaném na nosi- čový protein. Vakcína indukovala dostatečné hladiny

50 alergie supplementum 1/2022 abstrakty MIkroBIóM ŽeNskéHo reProDukČNéHo traktu Dzurillová Ž. 1,2,3 , Ulčová-Gallová Z. 1 1 Lékařská fakulta v Plzni, Karlova univerzita, Česká re - publika 2 Ambulancia reprodukčnej imunológie, Medicentrum Dzurilla, Nitra, SR 3 Laboratórium klinickej imunológie a alergológie, Medi - centrum Dzurilla, Nitra, SR Mikrobiota je súhrn všetkých mikroorganizmov na- chádzajúcich sa v určitom lokálnom prostredí človeka a mikrobióm je ich genómom. Spoločne s ľudským or- ganizmom vytvárajú individuálny celok so vzájomným ovplyvňovaním sa. Mikrobióm ženského reprodukčného traktu, obzvlášť vaginálneho, je výsledkom nášho sprá- vania, hygieny, genetiky a sexuálneho života. Na ich identifikáciu využívame sekvenčnú analýzu taktiež asociovaný s vyšším rizikom sexuálne prenosných špecifických primerov pripojených k evolučne zakonzer- vovanej sekvencii 16S rRNA, ktorá kóduje ribozomálnu bioty je spojená s vyšším rizikom predčasného pôrodu. prokaryotickú RNA. Doteraz bolo v rámci vaginálneho mikrobiómu identifikovaných 581 baktérií a klasifiko- vaných do piatich poskupín tzv. „community state types CST“ . V skupine CST-I dominuje Lactobacillus crispatus , v CST-II skupine Lactobacillus gasseri , v CST-III Lac - tobacillus iners a v skupine CST-V dominuje Lactoba - cillus jensenii . Posledná skupina CST-IV zahrňuje anae- róbne baktérie ako Gardnerella, Prevotella, Atopobium a Mobilincus , v ktorej laktobacily nie sú dominantné. Všetky typy laktobacilov sú prítomné len u stavovcov a fyziologicky dominuje trieda CST-I a/alebo CST-II. Toto rozdelenie platí pre ženy v reprodukčnom veku. Reprodukčný trakt ženy nie je sterilným orgánom a mení sa zastúpenie týchto skupín v jednotlivých častiach. Naj- viac baktérií s výraznou prevahou laktobacilov je v po- šve. V kŕčku maternice je o dva rády menej baktérií ako v pošve s prevahou laktobacilov a v endometrium o tri rády menej ako v pošve, ale bez prevahy laktobacilov. Podľa súčasných štúdií počas tehotenstva sa znižuje diver- zita mikrobioty so zvýraznením prevahy laktobacilov, ktorá dosahuje vrchol na konci tehotenstva. Preukázalo sa, že na konci tehotenstva dominujú laktobacily aj v konečníku. Mikro- bióm zostáva relatívne stabilný počas menštručného cyklu. Prevaha skupiny CST-IV s nízkym zastúpením lakto- bacilov je typická pre bakteriálnu vaginózu. Tento stav je infekcií. Znížená diverzita a hojnosť vaginálnej mikro- Štúdie s aplikovaním laktobacilov do pošvy, špecificky L. crispatus, sú spojené s problémami ako ich dlhodobé udržanie v pošve. Pričom ich prínos pri liečbe bakteriál- nej vaginózy sa ukazuje ako prospešný. Všeobecne možeme skonštatovať, že stále nepozná- me fyziologický stav mikrobiómu reprodukčného traktu ženy, ale zatiaľ výsledky ukazujú, že je spojený s repro- dukčným zdravím ženy. reprodukční imunologie aimunologie těhotenství sérotypově specifických protilátek typu IgG a chránila dříve a ve větším množství než IgLκ, ačkoliv je pořa- experimentální zvířata před závažným klinickým průbě- hem infekce. Prezentované výsledky vznikly za podpory projektu Ministerstva zemědělství QK1810193. eXIstují DVě skuPINy saVCů, Co se týČe B BuNěČNéHo VýVoje? Šinkora M., Štěpánová K., Šinkorová J. Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Nový Hrádek Vývoj B lymfocytů a produkce jejich specifických a proč i myši s nefunkčním SLC přežívají, tvoří protilátky B buněčných receptorů (BCR, protilátek, imunoglobuli- nů, Ig) je striktně regulovaný a posloupný proces. Model výzkumu budeme nakonec prezentovat upravený model tohoto vývoje tvrdí, že geny pro Ig těžké řetězce (IgH) dvou skupin savců. První „IgH->IgL“ skupina využívá jsou přeskupovány dříve než lehké řetězce (IgL). Selekce pre-BCR pro vývoj B lymfocytů, zatímco druhá „IgL- IgH bez IgL proteinů potřebuje přítomnost záchranných ->IgH“ je na pre-BCR nezávislá. Ovce, krávy a koně jsou lehkých řetězců (SLC). Navíc, IgLλ geny jsou přesku- povány, jen když jsou všechny IgLκ geny inaktivovány. Až budou tyto skupiny zvířat více probádány, budeme vě- Tento model byl sestaven na základě studií myší a lidí, dět, zda prase je výjimečným zvířecím druhem dle vývoje dvou živočišných druhů, u kterých je proces přeskupová- ní dostatečně probádán. Naše současné výsledky ukazují, ze super-řádu že prasata přeskupují IgL geny před IgH nezávisle na přítomnosti SLC. Navíc, IgLλ B buňky jsou generovány + dí přeskupování genů IgLκ před IgLλ zachováno. Po- změněné a převrácené pořadí přeskupování Ig genů má několik závažných důsledků, které nejsou pozorovány u jiných zvířecích druhů. Během této prezentace budou tyto důsledky ukázány a vysvětleny. Budou též popsány B buněčné populace, které neexistují u myší ani lidí. Dále budou demonstrovány výsledky, které vysvětlují enormní mezidruhové rozdíly v poměru IgLκ/IgLλ B lymfocytů, kdy určité druhy mají > 90% IgLκ, zatímco jiné > 90% IgLλ. Naše experimenty též dokazují, že ačkoliv některé komponenty SLC mohou být nalezeny v genomu prasat, tyto jsou využívány k jiným procesům. To může vysvětlit, proč je některé zvířecí druhy modifikovaly, jiné ztratily a mají normální imunitní odpověď. Na základě našeho blízkými příbuznými prasat, stejně jako hroši či kytovci. B lymfocytů, nebo patří do velké skupiny dalších druhů Catertiodactyla . Výzkum podporován projektem GA ČR 20-03282S.

51 alergie supplementum 1/2022 abstrakty IMuNoLoGICké PoZaDí těHoteNskýCH koMPLIkaCí Koucký M. Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK Praha Přednáška se zabývá imunologickým pozadím těho- tenských komplikací, především předčasného porodu. ty a ejakuláty s abnormálním spermiogramem je rozdíl Ten představuje nejen medicínský, ale i socioekonomic- ký problém – předčasný porod s sebou nese určitou prav- děpodobnost dlouhodobého handicapu dětí. Reprodukční mezi vzorky, detekovali jsme vztah mezi sialoproteiny imunologie v současné době zřejmě nejlépe odpovídá na semenné plazmy a přítomností antispermiových protilá- otázky spojené s pozadím předčasného porodu. Před- pokládáme, že narušení materno-fetální tolerance bude litou ejakulátu. Pomocí hmotnostní spektrometrie jsme nejvýznamnější cestou vedoucí k této komplikaci. Ne- adekvátní komunikace mezi mateřskou imunitou, plo- dem prezentujícím paternální antigeny a originální mi- krobiotou matky může vést k chronickému zánětlivému stupeň sialylace glykoproteinů v semenné plazmě prav- procesu, který je považován za hlavní patofyziologický děpodobně odráží patologický stav reprodukčních orgá- podklad předčasného porodu. Prvním dílčím cílem našich nů, kdy může docházet k produkci ASA nebo apoptóze projektů bylo zjistit, jak souvisí hladiny vybraných imu- nologických ukazatelů s předčasným porodem. Prokázali jsme, že absolutní snížení hladin T regulačních lymfocytů je spojeno s předčasným porodem. Jako první jsme po- psali, že kombinované hodnocení počtu T regulačních lymfocytů spolu s cervikometrií přináší přesnější infor- maci o riziku předčasného porodu než hodnocení obou jednotlivých ukazatelů v predikci předčasného porodu. Dále jsme zjistili, že snížení hladin jedné ze součástí vrozené imunity, složky komplementu – mannose bin- ding lectinu (MBL) – je spojeno s předčasným porodem a nízkou porodní vahou dětí a také dalšími komplikacemi těhotenství, jako jsou opakované potrácení a nevysvětli- telné úmrtí plodu. V dalším projektu jsme jako první také Lošan P. prokázali, že je podání progesteronu těhotným vaginálně spojeno nejen se snížením rizika předčasného porodu, ale také s redukcí osídlení mikrobem Ureaplasma urea - lyticum , jež se mj. může podílet na neonatální morbiditě. Uvedené poznatky jsme již zařadili do klinické praxe. VZtaH MeZI MNoŽstVíM sIaLoVýCH kyseLIN V GLykoProteINeCH seMeNNé PLaZMy a kVaLItou ejakuLátu Postlerová P. Páleníková V. , Pavlová H. , Krátká Z. , 1 , 1 1 2 Kraus D. , Komrsková K. 3 1,4 1 Laboratoř reprodukční biologie, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., BIOCEV, Vestec 2 Gennet Palác Archa, Praha 3 Laboratoř genové exprese, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., BIOCEV, Vestec 4 Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Kyselina sialová je běžnou součástí sacharidových řetězců kovalentně vázaných na lipidy nebo proteiny. vidity, u mladší sestry byla gravidita ukončena v 31. týdnu Tento jedinečný záporně nabitý sacharid je důležitý pro většinu biologických procesů včetně oplození. Na úspěš- ném oplození se podílí jak glykoproteiny přítomné na spermiích, tak i v semenné plazmě. Role sialylovaných onemocněními (SLE, APA II sy) u dvou sester, popsali glykoproteinů v reprodukci je spojena se spermatogene- zí, pohyblivostí spermií, imunitní odpovědí nebo přímo však stala šťastnou matkou. s procesy oplození. Navíc změny v glykoproteinovém profilu nebo v sialylaci glykoproteinů pravděpodobně mohou ovlivnit kvalitu ejakulátu. Studie byla zaměře- na na detekci sialylovaných glykoproteinů v semenné plazmě mužů s rozdílným spermiogramem. Za cíl jsme si dali zjistit, zda mezi normozoospermickými ejakulá- v míře sialylace. Přestože jsme nepotvrdili signifikantní rozdíl v celkovém množství sialylovaných glykoproteinů tek (ASA) v ejakulátu, apopotickými spermiemi a kva- identifikovali sialoproteiny semenné plazmy, které jsou asociovány se spermií a přispívají k modulaci imunitní odpovědi a apoptózy spermií. Z naší studie vyplývá, že spermií, a ovlivňuje tak celkovou kvalitu ejakulátu. Studie byla podpořena projekty GA UK (1408120), BTÚ AV ČR (RVO 86652036), BIOCEV (CZ.1.05/1.1.00/02.0109) ERDF a GA ČR (22-31156S). Autoři děkují Servisnímu pracovišti Hmotnostní spektrometrie (jmenovitě RNDr. Petru Pompachovi, Ph.D.) BTÚ AV ČR. GraVIDIta se systéMoVýM LuPus erytHeMatoDes a sekuNDárNíM aNtIFosFoLIPIDoVýM syNDroMeM Ulčová-Gallová Z. , Mukenšnábl P. , Dzurillová Ž. 1,2 3 4, 1 1 Genetika – Plzeň, Next-Clinics, Plzeň 2 Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, Plzeň 3 Ústav patologie, LF UK a FN Plzeň, FN, Špitálská, 4 Nitra Cíl: Systémový lupus erythematodes (SLE) a sekun- dární antifosfolipidový syndrom (APA sy II) může způ- sobovat zvýšenou morbiditu a mortalitu plodu. Sledovali jsme průběh fertility u dvou sester s těmito základními autoimunitními onemocněními. Metodika: V poradně pro imunologii reprodukce jsme u obou sester potvrdili zvýšené hodnoty některých antifosfolipidových protilátek (proti fosfatidyl-serinu, fosfatidylethanolaminu, fosfatidylinositolu, DL-glyce- rolu, anexinu V, kyselině fosfatidové, kardiolipinu, be- ta2-glykoproteinu I), antinukleárních (ANA) a protilátek proti DNA (anti-dsDNA). Při nastavené imunosupresivní a hormonální léčbě v době remise SLE obě sestry úspěšně otěhotněly. Těhotensví probíhala do 19. týdne fyziolo- gicky. Výsledky: Starší sestra opět potratila ve 20. týdnu gra- per sectionem caesaream z důvodu náhle vzniklé hyper- tenze. Závěr: Zabývali jsme se závažnými autoimunitními průběhy následující gravidity. Pouze jedna z pacientek se

Podezření na systémovou alergickou reakci? Měřte hladinu tryptázy dvakrát Zjistěte více na thermofisher.com/measuretryptasetwice © 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní názvy jsou majetkem Thermo Fisher Scientific a jejích dceřinných společností, pokud není uvedeno jinak. Výrobcer: Phadia AB, Uppsala, Švédsko 251808.AL.EU22.CZ .v1.22 Proč tryptáza? Tryptáza je užitečným biomarkerem pomáhajícím při vyšetřování systémových aler- gických reakcí , protože bylo prokázáno, že se 1,2 během anafylaxe uvolňuje do oběhového systému. 2,3 Párové akutní abazální hladiny tryptázy pomáhají vdiferenciální diagnostice (včetně mastocytózy ajiných onemocnění spojených smastocyty), v léčbě pacienta anásledné péči. Při podezření na systémovou alergickou reakci vždy měřte hladinu tryptázy dvakrát. Literatura: 1. Valent et al. Definitions, criteria, and global classification of mast cell disorders with special reference to mast cell activation syndromes: a consensus proposal. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(3):215-25. 2. Schwartz LB. Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am. 2006 Aug;26(3):451-63. 3. Lieberman et al. The diagnosis and management of anaphylaxis practice parameter: 2010 update. J Allergy Clin Immunol. 2010 Sep;126(3):477-80. Mastocyt Tryptáza

53 alergie supplementum 1/2022 abstrakty kaBukI syNDroM Bobčáková A. , Vyšehradský R. , Kocan I. , Jeseňák M. 1 1 1 1,2,3 1 Centrum pre vrodené poruchy imunity, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Klinika pneumológie a ftizeológie, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 2 Centrum pre vrodené poruchy imunity, Ambulancia kli- nickej imunológie a alergológie, Klinika detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 3 Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univer- zitná nemocnica Martin Pre mnohé vrodené poruchy imunity je charakteris- tické komplexné postihnutie s odchýlkami v imunitnom systéme, ale aj viacerými neimunologickými prejavmi. K takýmto ochoreniam patrí aj Kabuki syndróm, pre ktorý sú okrem imunodeficiencie typické abnormality skeletu, kože a vnútorných orgánov, autoimunitné mani- festácie a znížený intelekt. Prezentujeme kazuistiku 28-ročného muža s anamné- zou rastovej a mentálnej retardácie, hypogonadizmom, hydronefrózou, recidivujúcimi pneumóniami, pyogénnymi infekciami kože, orálnou a ezofageálnou kandidózou, cys- tickým tumorom cerebella, splenomegáliou, perzistujúcou Imunodeficience VýZNaM aDjuVaNCIí Pro aLerGeNoVou IMuNoteraPII Rybníček O. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Pro dobrý efekt alergenové imunoterapie nestačí jen podávané antialergické terapie. Pro pacienty s alergií na správně zvolený alergen. Sdělení stručně diskutuje vliv kočku a psa je u nás k dispozici alergenová imunote- adjuvancií a alergenových manipulací na konečnou účin- nost, bezpečnost a dávkovací schéma či aplikační formu dle klinických studií dosaženo při užití extraktu kočky, alergenových vakcín. DoMáCí MaZLíČCI: MILujeMe je, I kDyŽ Nás NIČí – a NaoPak Seberová E. RESPIRAL s. r. o. Plzeň Alergeny zvířat je senzibilizována více než čtvrtina po- pulace na celém světě. Spolu s rozvojem diagnostických možností se stále rozšiřují naše znalosti o významu sen- zibilizace různými alergenními molekulami pro rozvoj alergických projevů a tíži onemocnění. Vedle druhově specifických alergenů (např. Fel d 1 a Can f 5) byla u zví- řat popsána celá řada molekul (zejména lipocaliny a al- buminy), které jsou zodpovědné za zkříženou reaktivitu ní koncentrace vodíku nebo i metanu ve vydechovaném mezi různými savci. Pro diagnostiku pacientů s projevy vzduchu. Vodík není produkován savčími enzymy. Vzni- alergie je zcela zásadní podrobná anamnéza se sledová- ním vazby potíží na kontakt se zvířetem a průkaz pře- citlivělosti kožním testem spolu se stanovením hladiny cukr při jeho nekompletním vstřebávání ve střevě. IgE protilátek proti alergennímu extraktu. Komponentová diagnostika má význam při diskrepanci mezi výsledkem kyselin. Vodík je substrátem pro další metabolismus bak- základního vyšetření a údaji pacienta, dále k průkazu terií, produkující metan a sirovodík. Střevní plyny včetně zkřížené reaktivity a vyhledání kauzálního alergenu a do vodíku prochází střevní stěnou do cévního řečiště, jsou jisté míry i při indikaci alergenové imunoterapie. Vzhle- dem k časté zkřížené reakci doporučujeme všem sympto- matickým pacientům vyhnout se chovu domácích zvířat malabsorpce a intolerance cukrů, dále pro diagnostiku v bytě a pokud možno omezit kontakt s nimi, což v praxi bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SIBO) a stano- většinou není akceptováno. Problémem pro silně aler- gického jedince je navíc i přítomnost zvířecích alergenů využití v běžné alergologické praxi. ve společných prostorách (školy, kanceláře, kina apod.), kam se dostávají přeneseně v oděvech a vlasech lidí. Byla popsána různá opatření vedoucí ke snížení množství alergenů v bytech, která však mají obvykle jen omeze- ný efekt, takže se většinou neobejdeme bez dlouhodobě rapie standardizovanými extrakty. Lepších výsledků je kde je dominantní alergen Fel d 1 pravidelně zastoupen v dostatečném množství. U pacientů alergických na psa je obvyklá kosenzibilizace více druhy alergenních molekul (Can f 5,1,4) jejichž zastoupení v léčebných extraktech v účinné koncentraci nelze zaručit. VyuŽItí DeCHoVýCH testů V DIaGNostICe PotraVINoVé intolErancE Šetinová I. Immunia s. r. o., Praha Vodíkové dechové testy se v klinické praxi využívají od 70. let minulého století. Principem testů je stanove- ká při mikrobiální anaerobní fermentaci především v tlus- tém střevě. Anaerobní bakterie preferují metabolizovat Fermentací vzniká H , CO a krátké řetězce mastných 2 2 transportovány do plic a uvolněny plícemi během dý- chání. Vodíkové dechové testy se využívají k diagnostice vení střevní motility. Přednáška shrnuje možnosti jejich alergologická diagnostika aimunoterapie

54 alergie supplementum 1/2022 abstrakty imúnnou trombocytopéniou a leukopéniou, ktorý bol a rozšíril HIES o mutácie v IL6ST a ZNF341. V našej hospitalizovaný pre obojstranné spikulovité kondenzácie prezentácii sumarizujeme klinické údaje o skupine pia- pľúcneho parenchýmu so zhrubnutím intra- a interlobulár- neho interstícia a fokálnymi bronchioloektáziami. Na zá- klade pozitivity kandida-mannanu z BALT bolo vyslovené podozrenie na kandidovú pneumóniu a pacient bol liečený dróm, JAK-STAT dráhy, transplantácia krvotvorných itrakonazolom, uvedená liečba však viedla len k minimál- nej regresii pľúcnych infiltrátov. Pri fyzikálnom vyšetrení boli dokumentované sekundárne impetiginizované lézie v tvárovej oblasti a na prstoch rúk, viaceré prejavy dyzmor- fie tváre vrátane abnormálnej dentície a kónických zubov. Králíčková P. , Froňková E. Laboratórne vyšetrenia potvrdili kombinovanú imunode- ficienciu s eleváciou IgM, dvojizotypovou hypogamaglo- bulinémiou IgG a IgA a poruchu tvorby špecifických proti- látok po podaní pneumokokovej vakcíny. Uvedené nálezy viedli k predpokladu kombinovanej imunodeficiencie so syndrómovými prejavmi. Pacient bol nastavený na pravidelnú substitučnú liečbu kiny a růstovými faktory fosforylován s receptorem aso- subkutánnymi imunoglobulínmi, pričom zároveň pokra- čoval v chronickej liečbe z indikácie hematológa (pred- nizón, eltrombopag, kyselina listová). Uvedená liečba viedla k normalizácii sérových koncentrácií IgG a IgM, významnému zvýšení jeho aktivity. Dominujícími proje- poklesu respiračných infekcií a regresii pľúcnych nodu- lov a infiltrátov. Celo-exómová sekvenácia neskôr potvr- dila patogénnu mutáciu v géne KMT2D, ktorá korešpon- duje s diagnózou Kabuki syndróm, patogénny variant/ variant nejasného významu v géne KLHL10 asociovanom (hodgkinský lymfom či LGL leukemie). Pacienti mívají s autozomálne dominantnou poruchou spermatogenézy specifickou morfologii obličeje. Popsány byly tyto další a patogénny variant/variant nejasného významu v géne projevy: lymfoproliferace, enteropatie, intersticiální plic- KRT12 spojenom s autozomálne dominantnou Meesma- nnovou korneálnou dystrofiou. Recidivujúce neobvyklé infekcie, autoimunitné prejavy, růstu, atopická dermatitida, alopecie. Léčba vychází z kli- tvárové, skeletálne, viscerálne a kožné abnormality by mali nické manifestace (imunomodulační léčba, substituční viesť k podozreniu na primárnu imunodeficienciu. Celo- -exómové sekvenovanie môže byť užitočné v upresnení diagnózy v prípadoch, keď sú naplnené diagnostické kri- tériá pre viaceré nozologické jednotky. HyPer‑IGe syNDróM – skÚseNostI Z jeDNéHo kLINICkéHo PraCoVIska Čižnár P. , Horáková J. , Hricová M. , Melicharová J. , jícího myelodysplastického syndromu. Bohužel chlapec 1 2 1 1 Hulínková I. , Nabová B. , Kuková Z. 1 1 1 1 Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava 2 Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava Hyper-IgE syndróm (HIES) bol definovaný ako spo- jenie atopických príznakov s veľmi vysokými koncen- tráciami imunoglobulínu E (IgE), charakteristickými bakteriálnymi a plesňovými infekciami, ktoré sprevádza Litzman J. len veľmi mierna zápalová aktivita, a rôznymi nehema- tologickými klinickými prejavmi. Iniciálne známe tri genetické poruchy, ktoré sa odlišovali typom dedičnos- ti, autozómovo dominantným deficitom STAT3 a auto- zómovo recesívnymi deficitmi DOCK8 a PGM3, sa litou tvorby protilátek. Ačkoliv se jedná o poměrně časté ukázali ako poruchy v rôznych molekulových dráhach. onemocnění, stále zůstává mnoho nezodpovězených otá- Za jedinú poruchu korešpondujúcu s pôvodnou definí- ciou sa preto považujú len mutácie v STAT3, ktoré vedú klinického významu. k strate funkcie proteínu. Výskum v posledných rokoch viedol k podrobnejším poznatkom o dráhach JAK-STAT sIgAD, není genetický podklad stále objasněn. Mutace tich pediatrických pacientov aj so zameraním na nové liečebné stratégie. kľučové slová: imunodeficiencia, hyper-IgE syn- buniek oDVráCeNá straNa stat3 1 2 1 ÚKIA FN a LF UK v Hradci Králové 2 CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol a 2. LF UK v Praze STAT3 (signal transducer and activator of transcrip- tion 3) je protein, který je po stimulaci některými cyto- ciovanými kinázami a dále translokován do buněčného jádra, kde působí jako důležitý transkripční faktor. Byly popsány genetické mutace vedoucí ke klinicky vy jsou velmi časné autoimunitní projevy (kolem 3. roku věku). Recidivující infekce na základě imunodeficitu jsou přítomny nepravidelně. Vážnou, život ohrožující komplikací bývají autoimunitní cytopenie a malignity ní komplikace, asthma-like obtíže, thyreoiditida, diabetes 1. typu, autoimunitní hepatitida, postnatální retardace léčba imunoglobuliny, transplantace). V přednášce předkládáme případ chlapce s prokáza- nou heterozygotní mutací c.1938C>A pN646K, u něhož v dětství dominovaly bronchopneumonie, průjmy a ast- matické potíže. Dále byl jeho stav komplikován růstovou retardací a alopecií. V 19 letech byl léčen pro papilární karcinom štítné žlázy. Ve 22 letech u něho náhle došlo k rozvoji těžké pancytopenie na základě rychle progredu- zemřel na septické komplikace v době čekání na vhod- ného dárce před transplantací hematopoetických kme- nových buněk. je seLektIVNí DeFICIt IGa BeZVýZNaMNýM LaBoratorNíM NáLeZeM? Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Selektivní deficit IgA (sIgAD) je nejčastější abnorma- zek týkajících se jak etiopatogeneze onemocnění, tak jeho Třebaže je dobře a opakovaně popsán rodinný výskyt

56 alergie supplementum 1/2022 abstrakty řady genů může být asociována s nízkou nebo neměři- telnou hladinou IgA, vždy ale bývá toto snížení dopro- vázeno poruchou tvorby jiných izotypů, tj. nejedná se infekciami, krčnou lymfadenopatiou a spĺňal klinické kri- o skutečný selektivní deficit IgA. Poměrně staré jsou tériá pre diagnózu bežnej variabilnej imunodeficiencie. práce pojednávající o genu IgAD 1 v oblasti HLA-DQ/ DR, o jaký konkrétní gen se jedná, nebylo dosud specifi- kováno. Novější GWAS analýza identifikovala 4 lokusy liou, pričom po exstirpácii krčnej lymfatickej uzliny bol ( PVT1 ATG13–AMBRA1 AHI1 CLEC16A , , a ), jejichž po- měrně časté varianty jsou asociovány s sIgAD, jedná se foproliferácie. Genealogické vyšetrenie poukázalo na o geny, jejichž produkty mají významné imunoregulační prítomnosť imunodeficitu s recidivujúcimi herpetickými vlastnosti, což by mohlo ukazovat na polygenní dědičnost infekciami aj u ich maternálneho bratranca. sIgAD. Významný je vztah k jiné, mnohem závažnější poruše variabilnej imunodeficiencie sme z indikácie familiár- tvorby protilátek – běžnému variabilnímu imunodeficitu neho výskytu imunodeficitu so suspekciou na X-viazanú (CVID). Jednak se opakovaně setkáváme s progresí IgAD dedičnosť realizovali molekulárno-genetické vyšetrenie do plně rozvinutého CVID, jednak se v příbuzenstvu osob klinického exómu masívnym paralelným sekvenovaním s CVID velmi často objevují lidé s sIgAD. Doposud ne- objasněný je fakt, že mnohem častěji nacházíme sIgAD nodeficienciami. u dětí matek s CVID než u otců s CVID. Nejasná je zatím i patogeneze sIgAD. Je možno nalézt vyšetrenia klinického exómu masívnym paralelným řadu laboratorních abnormalit v oblasti T i B lymfocytů, sekvenovaním bol identifikovaný kauzálny patogénny někdy podobných, jako bývají nacházeny u běžného va- riabilního imunodeficitu (CVID). Co ale vede k tomu, že ciovaný s X-viazanou imunodeficienciou s magnéziovým je porušena tvorba IgA plasmablastů, jasné není. + Nová pozorování upřesňují klinický význam sIgAD. a neopláziou (XMEN, MKCH:D81.8, ORPHA:317476, Rozsáhlé studie proběhly zejména v severských státech, OMIM:300853). Následne bol uvedený variant potvrde- vycházely z velmi propracovaných celonárodních medicín- ských informačních systémů sledujících návštěvnost v lé- kařských ambulancích. Tyto analýzy prokázaly, že osoby se enciou, radí sa k imunodysregulačným syndrómom so sIgAD mají signifikantně vyšší náchylnost nejen k respirač- ním infekcím, ale i k infekcím gastrointestinálního traktu, s touto chorobou po prekonaní EBV infekcie perzistuje kůže, močového traktu, vyšší byl i výskyt meningitid. Z hle- diska náchylnosti k malignímu bujení bylo možno prokázat schopný proti tomuto vírusu bojovať a počas života sú zvýšenou náchylnost k nádorům gastrointestinálního traktu. ohrození vývojom EBV-asociovaného lymfoproliferatív- Dokonce bylo možné prokázat vyšší mortalitu IgAD osob. neho ochorenia. Ide o fenotypovo heterogénne ochorenie. Novější studie statisticky potvrdily dřívější předpoklady V terapii sa využíva substitučná liečba imunoglobulínmi o častějším výskytu alergických onemocnění u nemocných pri hypogamaglobulinémii a profylaktická antibiotická se sIgAD, stejně se postupně rozšiřuje spektrum autoimu- nitních chorob s sIgAD asociovaných. Uvedené rozsáhlé klinické studie ukazují, že sIgAD není tak bezvýznamnou laboratorní abnormalitou, jak se doposud předpokládalo, ale že sIgAD může ovlivňovat Šedivá A. morbiditu, ale i mortalitu postižených osob. FeNotyP BeŽNej VarIaBILNej IMuNoDeFICIeNCIe so ZaujíMaVýM VýsLeDkoM MoLekuLárNo‑ GeNetICkéHo VyŠetreNIa Markocsy A. , Jeseňák M. , Froňková E. , Cisarik F. , SCID nyní zahrnuje panel okolo 100 genů, které kódují 1 1 2 3 Bánovčin P. 1 1 Centrum pre vrodené poruchy imunity, Klinika detí a do - rastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin 2 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 3 Oddelenie lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice s po - liklinikou Žilina Cieľ práce: Predstavujeme kazuistiku dvoch bratov, způsobeno absencí thymu. V zahraničí se, opětovně zatím ktorí sú dispenzarizovaní v Centre pre vrodené poruchy v raritních případech, rozvíjí i možnosti genové terapie. imunity KDaD UNM a JLF UK. Jeden z bratov trpel recidivujúcimi infekciami dýchacích ciest, herpetickými Druhý z bratov mal tiež recidivujúce infekcie dýchacích ciest a generalizovanú lymfadenopatiu so splenomegá- patológom vyslovený záver atypickej blastickej lym- Materiál a metódy: U pacienta s diagnózou bežnej so zameraním sa na gény asociované s primárnymi imu- Výsledky: Po realizácii molekulárno-genetického variant c.313C>T, p.R105*v géne MAGT1 , ktorý je aso- defektom, infekciou Epsteina-Barrovej vírusom (EBV) ný aj u druhého z bratov. Závery: XMEN syndróm je primárnou imunodefici- zvýšenou náchylnosťou k infekcii EBV. U pacientov v krvi EBV virémia, nakoľko ich imunitný systém nie je liečba. koMPLeXNí ProBLeMatIka sCID Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID, severe combined immunodeficiency) je hluboká porucha na úrovni T lymfocytů, většinou spočívající v jejich úplné absenci. V některých případech je porucha kombinovaná i s defektem na úrovni B lymfocytů. Genetická podstata proteiny se zásadní úlohou ve vývoji těchto klíčových buněk imunitního systému. SCID je onemocnění neslu- čitelné se životem. V poslední době se klade velký dů- raz na včasnou diagnostiku, která dává lepší vyhlídky na úspěšnost transplantace kmenových buněk krvetvor- by, která je prakticky jedinou šancí na přežití. Kromě transplantace hematopoetických buněk kostní dřeně je ve vzácných případech indikována transplantace thymové tkáně, u raritních případů, kdy je chybění T lymfocytů

57 alergie supplementum 1/2022 abstrakty V rámci časné a správné diagnózy se přibližně od záštitou MZ ČR https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-k- roku 2008 postupně rozvíjí program novorozeneckého provadeni-pilotniho-projektu-laboratorniho-novoroze- screeningu SCID. Rozvoj byl umožněn vývojem testu neckeho-screeningu-sma-a-scid/, ve spolupráci s UZIS, odhalujícího defekt na úrovni T lymfocytů, který byl zá- roveň vhodný pro screeningové programy. Pilotní studie sma-scid/index.php. proběhly v USA, které od roku 2018 pokrývají screenin- gem všechna svá území. Screening se postupně zavádí se v České republice provádí ve 2 centrech, v Praze, i v evropských a dalších zemích. V kontextu světové situace a problematiky SCID Brno, pro české a moravské regiony. byl po intenzivních přípravách v lednu letošního roku 2022 v České republice spuštěn celonárodní pilotní logistiky, a zároveň vedl k prvním záchytům T buněčné program, který rozšířil paletu novorozeneckého scree- ningu o 2 nová onemocnění, SMA (spinální muskulár- ní atrofie) a právě SCID. Pilotní projekt probíhá pod k datu sjezdu ČSAKI. Národním screeningovým centrem, https://nsc.uzis.cz/ Samotný laboratorní novorozenecký screening SCID screeningová laboratoř VFN, a v Brně v laboratořích FN Pilotní program jednak umožnil optimalizaci složité poruchy. Program zachycuje i B buněčné deficience. V přednášce bude aktualizován stav problematiky HyPoMetyLaCe CIrkuLujíCíCH IMuNItNíCH BuNěk u PaCIeNtů s eNDokrINNí orBItoPatIí Kašková V. , Petráčková A. , Schovánek J. , Karha- 1 1 2 nová M. , Savara J. , Kriegová E. 3 1 1 1 Ústav imunologie 2 III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a en - dokrinologická 3 Oční klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc Endokrinní orbitopatie (EO) je oční onemocnění s pro- kázanou vazbou na tyroidální autoimunitu (AITD), nej- častěji Gravesovu-Basedowovu chorobu. Onemocnění je biomarker pro včasnou detekci EO u pacientů s AITD typické zánětem postihujícím všechny struktury orbity. a měla by být ověřena na větším souboru pacientů. Nedávná studie prokázala souvislost mezi hypometylací fibroblastů a aktivitou onemocnění u EO (Virakul et al., Front Endocrinol, 2021). Protože odběr fibroblastů u pa- cientů s EO vyžaduje invazivní odběr vzorků, zaměřili jsme se na studium celkové metylace DNA v cirkulují- cích imunitních buňkách a jejího vztahu k aktivitě EO. Cílem studie bylo porovnat celkovou metylaci DNA v cirkulujících imunitních buňkách získaných od nelé- čených pacientů s EO (n = 26), s AITD bez EO (n = 10) Klocperk A. , Paračková Z. , Zentsová I. , Kayserová J. , a zdravých kontrolních jedinců (n = 9). Subanalýza byla Petruželková L. , Průhová Š. , Šumník Z. , Šedivá A. provedena v podskupinách EO pacientů hodnocených dle skóre klinické aktivity (CAS) (neaktivní, CAS < 3, n = 15; aktivní, CAS ≥ 3, n = 11). Imunitní populace (CD4 a CD8 + + T lymfocyty, B lymfocyty, monocyty a CD56 dim/bright NK buňky), jejich aktivace a celková DNA metylace (za autoimunitní onemocnění charakterizované destrukcí použití anti-5-metylcytozinu) byly detekovány pomocí inzulin produkujících beta-buněk v Langerhansových průtokové cytometrie. U pacientů s aktivní EO byla hypometylace deteková- na u CD4 T lymfocytů (p = 0,009), dále zejména u je- + jich aktivované subpopulace CD(25 ) CD4 (p = 0,009) chápán primárně jako cytotoxickými T lymfocyty me- + + ve srovnání s pacienty s AITD. Dále byla pozorována diované onemocnění a toto paradigma se odráží v řadě hypometylace u monocytů (p < 0,001), u CD56 dim NK buněk (p = 0,003) a jejich aktivované (CD69 ) subpopu- + lace (p = 0,002) při srovnání EO s AITD. Celková me- tylace B lymfocytů, CD8 T lymfocytů a CD56 + bright NK buněk se mezi pacienty s EO a AITD nelišila (p > 0,05). Ve srovnání s pacienty s AITD měli pacienti s aktivní i neaktivní EO zvýšený poměr CD4 /CD8 T lymfocytů + + (p = 0,04, p = 0,002). U aktivovaných CD56 dim NK bu- něk korelovala úroveň metylace s hladinou imunoglobu- linu stimulujícího štítnou žlázu (TSI) u pacientů s AITD (r = 0,67, p = 0,03), což nebylo prokázáno u EO pacientů ani podskupin dle aktivity nemoci. Výsledky naší studie prokázaly hypometylaci cirku- lujících CD4 T lymfocytů, CD56 NK buněk a mo- + dim nocytů u pacientů s EO ve srovnání s pacienty s AITD, metylační profily mezi aktivní a neaktivní EO se nelišily. Naše studie nominovala hypometylaci jako neinvazivní Grantová podpora: MH CZ NU21J-01-00017, IGA_LF_2022_11, MH CZ – DRO (FNOL, 00098892), CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713. NoVINky V IMuNoPatoGeNeZI DIaBetes MeLLItus 1. tyPu 1 1 1 1 2 2 2 1 1 Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Diabetes mellitus 1. typu (type 1 diabetes, T1D) je ostrůvcích pankreatu, které od okamžiku manifestace zpravidla v raném dětství vyžaduje celoživotní pravidel- nou léčbu inzulinovou substitucí. T1D byl v minulosti moderních vzrušujících T-centrických přístupů k jeho prevenci. V posledním desetiletí se však na poli pato- geneze T1D objevily i další imunologické buňky a drá- hy, včetně postupně lépe a lépe definované role buněk autoimunita orgánová

58 alergie supplementum 1/2022 abstrakty vrozené imunity, například neutrofilů, monocytů či den- dritických buněk. V Ústavu imunologie 2. LF UK se ve zahrnující kombinaci klinického vyšetření, zobrazovacích spolupráci s diabetologickou skupinou při Pediatrické metod, histologických a laboratorních vyšetření. Zlatým klinice 2. LF UK a FN Motol problematice imunopato- geneze T1D dlouhodobě věnujeme, a v této prezentaci si kým histopatologickým nálezem. Uvádíme 3 kazuistiky tak autor dovolí přednést shrnutí publikovaných výsledků IgG4-RD, které dokumentují heterogenní klinický feno- naší výzkumné skupiny, zasazené do kontextu součas- ných poznatků a moderních trendů v prevenci a terapii onemocnění. Problematika terapie je rovněž velmi kom- tohoto onemocnění. IMuNoteraPIe u DIaBetes MeLLItus 1. tyPu Palová-Jelínková L. Ústav imunologie, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakul - ta, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Sotio Biotech a.s. Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je komplexní auto- imunitní onemocnění, které vzniká následkem destrukce β-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu buňkami Zachová K. , Jemelková J. , Ohyama Y. , Takahashi K. , imunitního systému u geneticky predisponovaných jedin- ců. Současná léčba diabetu zahrnuje přímou každodenní substituci exogenním inzulinem anebo, méně často, ne- přímou náhradu inzulinu pomocí transplantace tkání pro- dukujících inzulin. Celosvětový nárůst incidence DM1 však zvyšuje nároky na zavádění nových účinných terapií. Cílem takto nově vyvinutých léčebných postupů je za- chování β-buněk a oživení sekrece inzulinu prostřednic- tvím trvalé restrikce autoreaktivních buněk doprovázené opětovným obnovením dlouhodobé imunitní tolerance. Obecně je lze rozdělit na antigen-nespecifické a antigen- -specifické strategie. Antigen-specifické terapie modulují přímo autoimunitní odpověď u DM1 při zachování nor- mální imunitní homeostázy. Zároveň existují nové strate- gie zaměřující se na náhradu β-buněk či jejich regeneraci. hujících galaktóza-deficientní IgA1 (Gd-IgA1) v mezan- Přestože jednotlivé terapeutické postupy vykazují slibné giu ledvin. Gd-IgA1 slouží jako epitop pro tvorbu anti- dílčí výsledky, mají svoje limity. Ty vychází z komplexní glykanových autoprotilátek.Vzniklé imunitní komplexy patogeneze DM1 i značné heterogenity tohoto onemoc- nění mezi jednotlivými pacienty. Proto se jako nejvíce Gd-IgA1 buňky v periferní krvi pacientů s IgAN ex- efektivní jeví kombinace více terapeutických strategií. IGG4‑rD – souČasNost a PersPektIVy V DIaGNostICe a LéČBě Průcha M. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice na Homolce, Praha souhrn: Prezentace shrnuje poznatky o současné dia- gnostice a léčbě IgG4-RD včetně Ormondovy choroby. krvi pacientů s IgAN a HC. PBMC jsme zároveň sti- Autor předkládá přehled vlastní 25 let dlouhé historie mulovali 7 dnů interleukinem-6 a analyzovali jsme jeho diagnostiky a léčby Ormondovy choroby a IgG4-RD vliv na expresi lehkého řetězce λ u výše popsaných v Nemocnici Na Homolce. Metodika: Sumarizace diagnostických postupů v oblasti kliniky, zobrazovacích a laboratorních metod ně vyšší populace CD19 , IgA , Gd-IgA1 a IgG buněk u IgG4-RD. Ze souboru 148 pacientů výběr a prezen- tace 3 kazuistik s důrazem na fenotypovou variabilitu Gd-IgA1 buněk je jejich podíl majoritní (68 %). Navíc onemocnění. souhrn: IgG4-RD představuje klinicky velmi různo- rodou skupinu chorob, v jejichž patogenezi se uplatňu- jí imunitní mechanismy vedoucí k fibróze postižených tivních. Nicméně, nejen Gd-IgA1 buňky, ale také IgA orgánů. Diagnostika IgG4-RD je velmi komplexní proces, standardem je vyšetření bioptického vzorku s typic- typ pacientů a s tím související problémy při diagnostice plexní a v současné době se do popředí dostává léčba biologická. V monitorování terapie hraje významnou roli průtoková cytometrie. Přes výrazný progres poznatků v posledních letech zůstává celá řada dosud nezodpovězených otázek týkajících se epidemiologie, patofyziologie, diagnostiky a léčby IgG4-RD. aNaLýZa eXPrese LeHkéHo řetěZCe LaMBDa Na B LyMFoCyteCH u IGa NeFroPatIe 1 1 2 2 Galuszková D. , Orsag J. , Zadražil J. , Raška M. 3 4 4 1 1 Ústav imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palacké- ho, Olomouc, Česká republika 2 Department of Biomedical Molecular Sciences, School of Medicine, Fujita Health University, Nagoya, Aichi, Japan 3 Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc, Olo - mouc, Česká republika 4 III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a en - dokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika IgA nefropatie (IgAN) je autoimunitní onemocnění charakteristické ukládáním imunitních komplexů obsa- obsahují polymerní Gd-IgA1 s λ lehkým řetězcem. Také + primují na rozdíl od zdravých kontrol převážně λ lehký řetězec. Zvýšené hladiny koncentrace IL-6 v séru a moči pacientů s IgAN jsou pravděpodobně úzce spjaty s pato- genezí IgAN. Proto jsme analyzovali zastoupení lehkého řetězce λ u různých populací B lymfocytů v PBMC IgAN pacientů a zdravých kontrol (HC) před stimulací a po stimulaci IL-6. Pomocí spektrální cytometrie jsme nejprve stanovili frekvence exprese λ lehkého řetězce u populací CD19 , + IgA , Gd-IgA1 , IgG , IgM a IgD buněk v periferní + + + + + populací. Naše studie ukazuje, že IgAN pacienti mají signifikant- + + + + mající λ lehký řetězec než HC, nicméně jen u populace + bylo zjištěno, že IL-6 preferenčně stimuluje Gd-IgA1 + buňky mající na svém povrchu lehký řetězec λ, kdy 86 % stimulovaných Gd-IgA1 buněk bylo povrchově λ pozi- + + +

59 alergie supplementum 1/2022 abstrakty buňky s λ lehkým řetězcem reagují na IL-6 silně (62 %), B buněk. Pozorované odpovědi na IL-6 jsou podobné na rozdíl od slabě reagujících CD19 buněk (19 %). + Vzhledem k tomu, že Gd-IgA1 buňky v periferní krvi specificky ovlivňujícího IgAN buňky. + pacientů s IgAN a také imunitní komplexy v renálních de- pozitech pacientů s IgAN jsou většinou pozitivní na lehký řetězec λ, dochází pravděpodobně u pacientů k rozsáhlým rekombinacím lehkého řetězce sloužícím pro záchranu lehkého řetězce při vývoji potenciálně autoreaktivních u IgAN a HC, což ukazuje na zapojení dalšího faktoru Podpořeno granty: MŠMT CEREBIT CZ.02.1.01/0 .0/0.0/16_025/0007397, grant LF UP Olomouc IGA_ LF_2022_011, MZČR MHCZ-DRO. DIaGNostIka aLerGIe Na HMyZí BoDNutí Bezděková S. Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň K provedení diagnostických testů na vyšetření hmy- zí alergie jsou indikováni pacienti po proběhlé celkové alergické reakci po hmyzím bodnutí. Vyšetření je zahá- jeno odběrem anamnézy, kdy lékař hodnotí charakter alergii. Základní podmínkou je bílkovinná příbuznost proběhlé reakce. Dle tíže příznaků reakci klasifikuje do těchto alergenů. jednoho ze 4 stupňů (stupeň 1 – generalizovaná kožní reakce až stupeň 4 – anafylaktický šok s poruchou vě- domí a zástavou srdce). Po zhodnocení anamnézy násle- duje provedení kožních testů a odběr krve ke stanovení reakce, zejména u potravin. specifických IgE protilátek k hmyzím jedům a případně dalších doplňujících laboratorních vyšetření, mezi kte- rá patří zejména test aktivace bazofilů (BAT). Pacienty k vyšetření zveme obvykle na podzim. Kožní testy pro- vádíme stupňovitě, nejprve provádíme prick testy, a to dal orální alergický syndrom a objevily se další alergické vždy současně s extraktem včelího i vosího jedu. Testaci příznaky. zahajujeme koncentrací 100 µl/ml, v případě negativi- ty pak pokračujeme koncentrací 300 µl/ml. V případě negativity těchto standardních prick testů a nejasného výsledku laboratorního vyšetření doplňujeme intrader- mální testy. Tyto testy provádíme u vybraných pacien- tů s vodnými roztoky hmyzích alergenů. Jejich použití Henebergová D. podléhá hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, je- likož se jedná o neregistrovaný léčivý přípravek. Před provedením testace je třeba preparát naředit dle doporu- čení výrobce. Intradermální testy provádíme také stup- ňovitě s jedy ve vzestupné koncentraci až do dosažení torkou tvorby ošetřovatelských standardů a protokolů, je pozitivního výsledku. Doporučené koncentrace k tes- taci jsou 0,001, 0,01, 0,1 a 1 µl/ml. Vyšší koncentrace funkčním, diagnostickým a laboratorním vyšetřením. se již nedoporučují. Vzhledem ke krátké trvanlivosti Je součástí týmu, který se velmi dobře orientuje v dané preparátu po naředění je s výhodou vybrané pacienty problematice. Monitoruje průběh léčby a vede ošetřova- sezvat v krátkém časovém intervalu. Na základě výsled- ků kožních (prick a případně i intradermálních) testů a laboratorního vyšetření následuje rozhodnutí o zahá- jení imunoterapie hmyzím jedem. Jedná se o jedinou noglobuliny u pacientů je udržování dostatečné koncen- kauzální a vysoce účinnou léčbu alergie na hmyzí jed. trace hladiny IgG v séru klíčové pro prevenci závažných Součástí péče o pacienta s prokázanou alergií na hmyzí infekcí, a tedy i pro prognózu pacienta. jed je také řádná edukace a vybavení pohotovostní pro- tialergickou medikací, která zahrnuje zejména nácvik modalitu, která zahrnuje snahu o dosažení co nejúčinnější aplikace autoinjektoru s adrenalinem. oD PyLu k oříŠku Cesneková L. AlergoCentrum s.r.o. Šumperk Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na kontakt s okolním prostředím. Pokud osoba alergická na určitý alergen reaguje také na jiný, zdánlivě odlišný alergen, hovoříme o zkřížené Stanovení diagnózy probíhá v několika krocích, od anamnézy, přes kožní testy až po laboratorní vyšetření, kde je třeba stanovit míru rizika vzniku celkové alergické Pacientům je nutné vysvětlit podstatu reakce a poučit je o strategiích chování a léčbě. V připravené kazuistice zazní příběh pacientky, která v dětství měla „pouze“ polinózu a postupem času se při- Rozebereme v ní možná rizika celkové alergické reakce. sestra koorDINátorka a MaNaŽerka PřI aPLIkaCI sCIG a FsCIG FN Olomouc – Oddělení alergologie a klinické imunologie Úloha sestry při stanovení diagnózy imunodeficience a terapii této léčby je nezastupitelná. Sestra je koordiná- manažerkou a dodržuje požadovaný standard k daným telskou dokumentaci. V praxi je stále aktuální otázka pacientské compliance a adherence k léčbě. Při aplikaci substituční léčby imu- Substituční léčba imunoglobuliny představuje léčebnou léčby, ale zároveň by měla být tato léčba bezpečná pro pacienta a měla by představovat snížené náklady pro po- skytovatele zdravotní péče. sekce sester

60 alergie supplementum 1/2022 abstrakty Současné možnosti subkutánní léčby imunoglobuliny oslovování používají celé příjmení a jméno. Samostatnou (SCIG a fSCIG) představuje mechanismus účinku, bez- pečnosti a toleranci. SCIG a fSCIG se stala uznávanou, může být správné pochopení neverbálního vyjádření bo- dobře tolerovanou, bezpečnou a účinnou alternativou lesti, protože některé kultury vyjadřují bolest expresivně, IVIG léčby. Flexibilní model aplikace a dávkování umožňuje apli- kaci i v domácím režimu. Podle preference pacientů je i léčba imunoglobuliny v domácím režimu velmi vítanou metodou, která jim umožnila snadnou, bezpečnou a po- hodlnou aplikaci imunoglobulinů. Důležitým aspektem mnohem složitější než u spokojenosti se stal pocit nezávislosti a flexibility. Edukační management představuje seznámení se prohlédneme místa, která nejsou běžně vystavená sluneč- s aplikací přenosných infuzním dávkovačem, s aplikační nímu záření. Optimální je dělat takové vyšetření za den- metodou push-rapid, s režimovými opatřeními při imu- noglobulinové léčbě, s nežádoucími účinky, s vedením rtů nebo vnitřní strany dolních víček. léčebného deníku, samostatným ošetřovatelským postu- pem při aplikaci imunoglobulinů, skladováním léčiva, dojde k vytvoření červené čáry při silném stisknutí kůže. s hlášením nežádoucí události, s možností konzultace se Stejně složité je přesně odhadnout sestrou, zásadami dodržování asepse při aplikaci, s vý- znamem dárcovství krevní plasmy. Závěrem patří poděkování všem sestřičkám, které pra- cují v oboru alergologie a klinické imunologie a které se nebo bledosti. významnou měrou podílejí na dynamice rozvoje našeho medicínského oboru. PřístuP k PaCIeNtoVI Z oDLIŠNé kuLtury V aMBuLaNCI aLerGoLoGa Kačorová J., Byrtusová M., Kozelská R., Polanská A. FN Ostrava – Oddělení alergologie a klinické imunologie Cíl: Jedním z charakteristických rysů moderní společ- nosti je migrace obyvatel. Zvláště Evropa se v posledních můžeme setkat s tím, že aplikují teplo a chlad dle har- letech potýká s nárůstem nejrozmanitějších důsledků monie „jin-jang“. Na zánět pak přikládají teplé obklady, migrace. S přílivem cizinců se stále více otevírá otázka v létě pijí teplé nápoje, v zimě naopak ledové. Korejské péče o jejich zdravotní stav. Zdravotnický personál je maminky nosí mal konfrontován s novými kulturami, které se chovají jinak, nožičkama, i když jdou v zimě ven, protože v jejich kul- vyznávají jiné hodnoty a tradice, mají jiná očekávání od tuře věří, že nohy v chladu jsou základem zdraví. zdravotníků a komunikují odlišným způsobem. Cílem příspěvku je popsat nejčastější kulturní odlišnosti a způ- soby, jak je překlenout. Metoda: Přehledový příspěvek mapující nejčastější se přestane tvořit kolostrum. Toto období překlenují Asiat- a nejvýraznější kulturní a biologické odlišnosti pacientů, ky rýžovým odvarem, kterým se nahrazuje i nedostatek kteří přicházejí do ambulance alergologa. Výsledky: Péči o pacienta z jiné kultury bez ohledu na doby a preferují umělou výživu. Je známo, že muslimové to, zda jde o migranta utíkajícího před válkou, cizince na nejedí vepřové maso, protože je nečisté, ale málokdo ví, dovolené nebo příslušníka jiné etnické skupiny žijícího že se skutečně v dávné minulosti ve vedru, které panuje u nás, říkáme transkulturní péče . Nejvýraznější bariérou u odlišné kultury je komu- nikace. komunikační rozdíly mohou být v mluvené něná potravinová alergie a intolerance. řeči, v typu používaného písma a ve způsobu neverbální prezentace potíží pacienta. Odlišný jazyk lze překlenout nou bariéru v péči o pacienta. Pokud zdravotnický perso- tlumočníkem, ale i to má své zásady. Například, mluvíme nál nemá dostatek vědomostí o biologických a kulturních vždy na pacienta, i když nám nerozumí, ne na tlumočníka. odlišnostech, může dojít k přehlédnutí projevu onemoc- U písma je důležité si ověřit, zda klient umí přečíst latin- ku. Jen málo zemí používá takzvané psané písmo a paci- ent jej nemusí umět vůbec přečíst. Řada zemí, například stále více konfrontovány s novými kulturami a potřebou Američané nebo Korejci, používá obrácený způsob psaní přehodnotit dosavadní hodnoty, učit se chápat cizí před- data, a to v pořadí: měsíc/den/rok. Pak 7/6/2022 je šestý stavy o zdraví a léčbě. červenec. Obdobným problémem je i psaní jmen, kde ze- jména Asiaté píšou jako první příjmení. I při vzájemném problematikou je neverbální komunikace. Zvláště obtížné zatímco jiné stoicky, až s úsměvem na tváři. Při práci s lidmi z různý ch kultur musí sestra rozeznat biologické odlišnosti podmíněné lidskou rasou. Barva kůže je nejmarkantnější biologická odlišnost. Posouzení vzhledu a patologie na kůži u lidí tmavé barvy pleti je bílé barvy pokožky. Jako základ je nutné stanovit přirozenou barvu kůže klienta tím, že ního světla. Cyanózu určíme nejlépe posouzením barvy Bledost až sinavost zjistíme u klienta tmavé barvy tím, že sledujeme, zda patologickou barvu nehtového lůžka , protože je více pigmentováno. Při vyšetření stiskneme nehtové lůžko a sledujeme rychlost návratu barvy. Zpomalení návratu barvy svědčí o cyanóze Lidská rasa ovlivňuje i predispozici k určitým one- mocněním. Asiaté mají dle výzkumů více predispozici ke karcinomu jater a žaludku, hypertenzi a intoleranci laktózy. Afričané ke karcinomu jícnu a žaludku, srpkovité anemii, hypertenzi a intoleranci laktózy. Evropané jsou více predisponováni ke karcinomu prsu, diabetu a kar- diovaskulárním chorobám. Kultura determinuje přístup k pojetí zdraví a nemoci i k prevenci jako takové . Odlišné jsou i způsoby, jak udržo- vat zdraví a předcházet nemocem. U Asiatů se například é dět i do jednoho roku naboso s holýma Kulturní zvyklosti, náboženství i geografické možnosti ovlivňují způsob stravování a výběr pokrmů od narození člověka až po smrt. V Asii je preferováno kojení, až když mléka. Jsou kultury, které považují kojení za projev chu- v Asii a Africe, rychleji kazilo než maso z jiných zvířat. Pro alergologii je nejzajímavější oblastí kulturně podmí- Závěr: Kulturní odlišnost může představovat význam- nění, nerozpoznání příčin tělesných obtíží, k vývoji chro- nických obtíží a ireverzibilnímu poškození. Sestry jsou

61 alergie supplementum 1/2022 abstrakty PotraVINoVá aLerGIe a eXPoZIČNí testy PotraVINaMI Pátková M. Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu zprostředkovaná specifickou imunitní reakcí. Většina rodiny, ve které ekzematik žije. alergických reakcí na potraviny je vyvolána osmi nej- častějšími alergeny, k nimž patří kravské mléko, slepičí problémy: vejce, pšeničná mouka, sója, arašídy, ořechy, ryby a moř- ské plody. Nejčastějšími potravinami vyvolávajícími aler- gické reakce u dětí do 1 roku věku jsou kravské mléko, častý pláč miminka a s tím související i nedostatek spán- vejce a pšeničná mouka. U pacientů starších 7 let vyvo- lávají nejčastěji alergické reakce ořechy, ovoce, zelenina, vidíme psychické problémy adolescentů, které kromě arašídy nebo semena. Zásadním přínosem expozičního klinických projevů AE trápí vzhled, posměch spolužáků testu potravinou (OFC) je upřesnění diagnózy a odliše- ní bezpříznakové senzibilizace od skutečné alergie. Dle způsobu provedení rozlišujeme otevřené a zaslepené ex- poziční testy potravinami. Volba typu testu závisí na míře každodenních rituálech, volnočasových aktivitách rizika zkreslení výsledku expozice, hlavně pacientem. Expoziční testy mohou být prováděny za hospitali- zace, v ambulanci lůžkového zařízení, v alergologické my v jednotlivých životních etapách popsány. ambulanci mimo lůžkové zařízení, případně doma. Volba prostředí, kde bude OFC prováděn, je na ošetřujícím lé- kaři při zvážení možného rizika. Před zahájením OFC musí být pacient, případně jeho zákonný zástupce, řádně seznámen s indikací a prove- dením testu, jeho časovou náročností, možnými riziky a přínosy vyšetření a musí podepsat informovaný souhlas. Výsledek expozičního testu hodnotíme jako pozitivní, pokud se objeví příznaky, které je možné přisoudit alergické reakci. Při vyvolání reakce je test ukončen, příznaky zalé- čeny a další dávky již nejsou podávány. Pacient vyčká pod dozorem lékaře, dokud nedojde k odeznění příznaků. Pokud pacient na podané dávky potraviny nereaguje, je sledován tému Imunomodulácie z pohľadu imunoalergologickej ještě 2 hodiny po podání poslední dávky. Při propuštění je sestry na ambulancii. Práca definuje základné pojmy ako pacient instruován, aby v následujících dnech pozoroval pří- padné pozdní alergické reakce a nahlásil je lékaři. Expoziční test, přesněji řečeno dvojitě zaslepený, pla- cebem kontrolovaný expoziční test potravinou je pova- žován za zlatý standard diagnostiky potravinové alergie. ekZéM NaPříČ GeNeraCeMI Paukertová M. , Paukert J. , Charvátová M. 1 1,2 2 1 MMN, a. s., Jilemnice 2 Oblastní nemocnice Kolín Cíl práce: Ve sdělení je popsána problematika ato- pického ekzému. Soustředíme se na rozdílné problémy Valkárová G. , Mlčochová D. , Pavlinská D. jednotlivých věkových forem Atopický ekzém je neinfekční, zánětlivé, silně svědivé onemocnění kůže variabilního průběhu, které je spojené s kožní hyperreaktivitou. Dochází k defektu kožní bariéry a sekundárně ke zvý- šené produkci IgE protilátek. Toto vede k významným tému provokačných kožných alergénových testov v det- ztrátám vody v kůži, zhoršení její reparace a náchylnosti skej imunoalergologickej ambulancii. Práca definuje ke kožním infekcím. Klinicky se ekzém projevuje svěděním, kůže je suchá, logického vyšetrenia a zameriava sa na druhy provokač- začervenalá, až olupující se. V ložiscích dochází ke zhuš- tění a depigmentaci. Ekzém může vzniknout či se manifestovat v každém věku. Podle toho jej dělíme na formu kojeneckou, dět- skou či dospělou. Každá z těchto věkových skupin se liší umístěním ložisek a vidíme i rozdílné projevy kožního poškození. Velkou roli hraje psychika nejen pacienta, ale i celé Jednotlivé věkové formy s sebou přináší své specifické Řešíme komplikace s výživou kojence i kojící matky, pokud je spouštěčem AE potravinová alergie. Obtížný je ku jak kojence, tak jeho rodičů. S přibývajícím věkem či potíže s výběrem školy nebo budoucího povolání. Neméně významné omezení přináší i dospělá forma, kdy musí pacient přijmout potíže či omezení ve svých a mnohdy i v zaměstnání. Ve sdělení zazní 3 kazuistiky, ve kterých jsou problé- Závěrem: Atopický ekzém je onemocnění, které vý- znamně narušuje kvalitu života. Přístup ke každému pa- cientovi musí být individuální a komplexní. IMuNoMoDuLáCIa Z PoHľaDu sestry Pavlinská D. , Kužma T. , Valkárová G. 1 2 2 1 Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. Prešov 2 AdLa s.r.o. Prešov V predloženej prezentačnej práci sa zameriavame na imunita, imunitný systém a imunitné mechanizmy. De- finuje pojem imunodeficiencia a venuje sa imunoterapii. Cieľom práce je poukázať na postavenie a dôležitosť sestry pri imunoterapii pacienta na imunoalergologickej ambulancii. kľúčové slová: imunita, imunitný systém, imunode- ficiencia, imunoterapia ProVokaČNé koŽNé aLerGéNoVé testy V Detskej IMuNoaLerGoLoGICkej aMBuLaNCII 1 2 2 1 Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. Prešov 2 AdLA s.r.o. Prešov V predloženej prezentačnej práci sa zameriavame na provokačné testy ako pojem, popisuje základy alergo- ných testov, indikácie a kontraindikácie. Fotodokumen- tácia zaznamenáva realizáciu provokačných kožných

62 alergie supplementum 1/2022 abstrakty alergénových testov priamo na detskej ambulancii, prí- pravu, postup a výsledok reakcie na koži detského pa- cienta. V závere uvádzame aj iné techniky kožných provokač- ných testov. Cieľom je priblížiť provokačné kožné testy analyzujem najčastejšie vedľajšie udalosti, s ktorými sa ako jeden zo základov alergologického ambulantného stretávame pri podávaní alergénovej imunoterapie (sub- vyšetrenia. kľúčové slová: provokačné testy, kožné testy, alergé- ny, alergologické vyšetreni aIt – sVetLo Na koNCI tuNeLa Varadzynová Z. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Komárno Cieľ práce: Cieľom mojej práce je poukázať na dôle- žitosť edukácie pacientov o dôležitosti alergénovej imu- noterapie (AIT) a o jej správnom užívaní, ako aj o mož- ných nežiaducich účinkoch tejto liečby. Materiál a metódy: Edukovala som súbor pacientov z našej ambulancie klinickej imunológie a alergológie v Komárne. Pri edukácii som použila papierové edukačné materiály a vlastné skúsenosti z doterajšej praxe. V práci kutánnej aj sublingválnej) a najčastejšie príčiny toho, prečo pacienti liečbu AIT prerušujú. Výsledky: Pacienti, ktorí sú dostatočne a opakovane edukovaní o benefitoch AIT, sa častejšie rozhodnú pre túto liečbu. Ak sú pacienti dostatočne edukovaní o prin- cípe liečby, jej dĺžke, možných vedľajších účinkoch, je adherencia pacienta k liečbe lepšia a pravdepodobnosť toho, že pacient ukončí liečbu predčasne, nižšia. Záver: Alergénová imunoterapia je jediná chorobu mo- difikujúca liečba alergie, ale vyžaduje dostatok trpezlivosti zo strany pacienta aj zdravotníckeho personálu. Ak má pa- cient dostatok trpezlivosti a je dôsledný v jej užívaní, vedie k výraznému zlepšeniu klinického stavu a kvality života pacienta – je to teda také svetlo na konci tunela. sekce laborantů MeZe toLeraNCe k HIstaMINoVé intolEranci Fuchs M. Immuno-Flow, s. r. o., Praha HI je stav, při kterém dojde ke klinickým projevům z nadbytku histaminu a dalších biogenních aminů (BA). vání přecitlivělostí mediovaných imunoglobulinem E je Spouštěčem je metabolicky podmíněná neschopnost or- ganismu odbourat exogenní (orální) přísun BA. V žádném notlivým alergenům. Díky dostupnosti rekombinantních případě, na rozdíl od alergie, nejde o imunopatologickou alergenů přicházejí firmy s multiplexovými testy (ALEX, reakci, a už vůbec ne o reakci specifickou. V užším slova ISAC), které jsou založené na stanovení velkého počtu smyslu je HI limitována aktivitou enzymu střevní dioami- nooxidázy. Pravá HI – s předpokladem genetické predis- pozice – se odhaduje na 1 % populace, připouští se maxi- málně 3 %. Naproti tomu získaná intolerance BA, kde se sledovali změny senzibilizačních profilů v různých vě- léčí primárně základní onemocnění, může provázet řadu kových kategoriích. GE onemocnění, včetně nespecifických střevních zánětů, ale i chronickou farmakoterapii nebo např. alkoholismus. vzorků za období (2018–2022). Výsledky byly získány Pracovní diagnóza HI se musí opírat výhradně o klinické metodou ALEX (MDAX, Rakousko). Při stanovení parametry. Laboratorní parametry mohou suspekci k HI bylo postupováno dle návodu výrobce. Pro analýzu byl podpořit, ale nemohou ji potvrdit. Tu potvrzuje jen a jen využitý přístroj MAX (MDAX, Rakousko), vyhodnocení úspěšná eliminace potravin s histaminoliberačním po- tenciálem, s následnou pozitivní re-expozicí. Pozor na kousko). nízkou senzitivitu a ještě nižší specificitu dostupného ge- netického vyšetření (k r. 2022 pouhé 4 mutace). Nedodr- žením zásad správné diagnostiky se mezi námi pohybuje nové alergeny (kravské mléko, arašíd) a některé inha- čím dál tím více falešných histaminových intolerantů, lační alergeny (bříza, bojínek). Se vzrůstajícím věkem poctivě dodržujících neopodstatněné a co hůře, zcela ne- cílené diety. Obor alergologie a klinické imunologie má (bojínek, bříza, líska, roztoči, jílek). V pokročilém věku jedinečnou šanci tento neutěšený stav napravit. ZMěNy seNZIBILIZaČNíCH ProFILů V ZáVIsLostI Na Věku Havlíčková M., Pomahačová Š., Procházková K., Vlas T. Ústav imunologie a alergologie LF a FN Plzeň Úvod: Jedním z diagnostických postupů při vyšetřo- stanovení hladin specifických imunoglobulinů proti jed- rekombinantních alergenů z malého množství séra. Dle jednotlivých firem se liší způsob detekce, který může být fluorimetrický nebo kolorimetrický. V naší práci jsme Materiál a metody: Bylo analyzováno celkem 3050 ® proběhlo v cloudovém prostředí Raptor (MDAX, Ra- ® Výsledky a závěr: Při statistickém zhodnocení jsme zjistili, že ve věkové skupině 0–5 let převládají potravi- převládají v senzibilizačních profilech inhalační alergeny (skupina 61–100 let) jsme zaznamenali, že k inhalačním alergenům (bojínek, bříza, líska) přibyly ještě alergeny blanokřídlého hmyzu (vosa, včela). Věk, faktory prostře- dí zjevně významně ovlivňují senzibilizaci k alergenu. Zajímavým zjištěním je vyšší výskyt senzibilizace na

63 alergie supplementum 1/2022 abstrakty alergeny blanokřídlého hmyzu ve vyšším věku. Vyšší věk je spojen se zvýšeným rizikem, jak závažných anafylak- tických reakcí obecně, tak závažných reakcí na bodnutí hmyzem. VyŠetřeNí PrIMárNí LaktóZoVé INtoLeraNCe V IMuNoLoGICké LaBoratořI Musilová R., Posová H., Mikulová V. VFN v Praze, ÚLBLD klinická imunologie a alergologie- laboratoř V současné době se častěji objevují nežádoucí reakce kompromitovaných jedinců. na potraviny, které mají negativní dopad na kvalitu ži- vota jednotlivců. Nejčastější potravinovou intolerancí je ných s anti-TNF terapií až 6–10× v porovnání s jinou porucha trávení laktózy – laktózová intolerance. Laktóza léčbou. Všichni kandidáti na anti-TNF terapii jsou proto představuje hlavní disacharid mléka, pro jehož intesti- nální vstřebávání je nezbytné hydrolytické rozštěpení se může manifestovat jako onemocnění po měsících až enzymem laktázou. Laktáza je lokalizována v buňkách letech. Hlavním důvodem, proč by měla být LTB1 dia- kartáčkového lemu na povrchu střevní sliznice a způso- buje rozštěpení laktózy na jednoduché sacharidy glukózu rozvoje onemocnění. Doposud byl jedinou dostupnou a galaktózu. U jedinců s primární laktózovou intolerancí metodou pro diagnostikování LTBI tuberkulinový kožní (PLI) se setkáváme s deficiencí laktázy v důsledku ge- netické predispozice. V laboratoři ÚLBLD KIA jsme zavedli laborator- ní vyšetření jednonukleotidových polymorfismumů Naopak je možné nalézt pozitivní tuberkulinový test a tím (SNP – single nucleotide polymorphism) v genu pro falešně diagnostikovat LTBI u osob, které se vší urči- laktázu a v sousedícím genu MCM6 (minichromosome tostí nebyly infikovány maintenance 6 gen) asociovaných buď s laktázovou per- zistencí (přetrvávající tvorba laktázy), nebo s laktázovou cinovaných, ale i tam, kde se důvody pozitivního TST non-perzistencí (vymizení tvorby laktázy). K vyšetření nepodaří zjistit. Chybně (falešně) diagnostikovaná LTBI využíváme diagnostickou soupravu EUROArray Lacto- se Intolerance Direct (Euroimmun, Německo). Základem nout test, který bude citlivější a specifičtější. metody je izolace DNA ze vzorku periferní krve pacienta, která je následně PCR amplifikována se specifickými pri- mery umožňujícími namnožení úseků DNA obsahujících (CLIA) a T-Spot. SNP. PCR produkty jsou následně hybridizovány na mic- roarray sklíčcích s detekujícími próbami a výsledné pro- dukty jsou vyhodnoceny pomocí microarray scanneru. U každého pacienta sledujeme C/T-13910 a G/A-22018 ní T buněk v plné heparinizované krvi peptidový „kok- polymorfismy a rozlišujeme, zda se jedná o homozygot- ního či heterozygotního jedince. Práce je zaměřena na popis metody používané pro tomny u žádného z BCG vakcinačních kmenů ani u ne- stanovení SNP asociovaných s laktózovou perzistencí či tuberkulózních mykobakterií s výjimkou non-perzistencí u pacientů s podezřením na intoleran- ci laktózy v rámci imunologické a gastroenterologické mykobakteriemi komplexu kliniky VFN v Praze. Pacienti přicházeli s nespecific- kými klinickými příznaky zahrnujícími bolesti břicha, antigeny. Tento proces zahrnuje tvorbu a sekreci cyto- nadýmaní, průjem, nauzeu, bolesti hlavy, únavu, bolesti kinu, interferonu-gama (IFN-gama). Produkce speci- svalů a kloubů atp. U pacientů s primární laktózovou fického IFN-gama, jako reakce na stimulaci peptido- intolerancí prokazujeme homozygotní nález C/C-13910 vými antigeny a G/G-22018, zatímco u pacientů s laktózovou perzistencí ELISA nebo CLIA a svědčí pro infekci heterozygotní nález C/T-13910 a G/A-22018 a homozy- gotní nález T/T-13910 a A/A-22018. Doposud jsme vyšetřili 328 pacientů s podezřením na tově první a jediná schválená technika pro přímé měření intoleranci laktózy. Primární laktózovou intoleranci v dů- sledku laktázové non-perzistence jsme prokázali u 96 pa- cientů a u 232 pacientů jsme prokázali polymorfismy Použití TB specifických antigenů, ESAT-6 a CFP10 eli- asociované s perzistencí laktázy. DetekCe LateNtNí tuBerkuLóZy MetoDaMI quaNtIFeroN‑tB GoLD PLus a t‑sPot Půtová I. Revmatologický ústav, Praha Sdělení seznamuje s velmi efektivními diagnostickými metodami, které slouží k průkazu infekce Mycobacterium tuberculosis (BK, Kochův bacil), vyvolatele tuberkulózy (TB). Krevní testy Quantiferon-TB Gold In Tube (ELI- SA), Quantiferon TB Gold plus (ELISA), LIAISON ® QuantiFERON TB Gold Plus (CLIA) a T-Spot jsou jed- noduché, pro pacienta únosné a využitelné i u imuno- Úvod: Riziko tuberkulózy (TB) je zvýšeno u nemoc- testováni na přítomnost latentní tuberkulózy (LTBI). Ta gnostikována, je zvážení možnosti terapie jako prevence test (TST). Existují jedinci, kteří na tuberkulin nereagují. Jedná se zejména o osoby, které nejsou imunokompe- tentní a defekt imunity se u nich vyvinul z jiných příčin. M. tuberculosis (MT), ale jiným mykobakteriálním druhem, dále také u osob BCG vak- v souvislosti s omezením testu TST vedla ke snaze vyvi- Cíl: Seznámení s metodami Quantiferon-TB Gold Plus (ELISA), LIAISON QuantiFERON TB Gold Plus ® Metody: Quantiferon-TB Gold Plus (ELISA) a LIAISON QuantiFERON TB Gold Plus (CLIA) jsou ® in vitro diagnostické testy, které využívají ke stimulová- tejl“ (směs peptidů stimulující mykobakteriální proteiny ESAT-6, CFP-10 a TB-7-p4). Tyto proteiny nejsou pří- M. kansasii , M. szulgai M. marinum a . Krev jedinců infikovaných M. tuberculosis obsahuje lymfocyty rozpoznávající specifické mykobakteriální in vitro, je kvantifikována pomocí testu Mycobacterium tuberculosis . T-Spot test je založen na technologii ELISPOT – svě- funkce efektorových T lymfocytů. Je to jediný in vitro diagnostický test, který měří aktivované T lymfocyty. minuje zkříženou reakci s BCG a s většinou environmen- tálních mykobakterií.

65 alergie supplementum 1/2022 abstrakty Výsledky: Z výsledků pilotních studií je zřejmé, že Quantiferon-TB Gold Plus (ELISA), LIAISON Quan- ® tiFERON TB Gold Plus (CLIA) a T-Spot test jsou speci- fické pro detekci LTBI v porovnání s TST a v některých Vrbová J., Holubová M., Steinerová K., Chena D., Bou- případech také více senzitivní. V rámci dlouhodobého dová R., Jindra P., Lysák D. rutinního vyšetřování jsme zaznamenali nízký počet ne- mocných s tzv. neurčitým výsledkem testu. Provedení TST v krátkém časovém intervalu před QFN testem ne- vedlo u nemocných k výskytu falešně pozitivních vý- sledků. V průběhu sdělení budou prezentovány výsledky v oblasti hematologických malignit. Fakultní nemocnice pilotní studie, jejímž cílem bylo posouzení nové diagnos- tické soupravy umožňující detekci produkce IFN-gama, chymální kmenové buňky (MSC) využívané pro léčbu re- a to LIAISON QuantiFERON TB Gold Plus (CLIA). ® Závěr: QFN testy (ELISA a CLIA) umožňují rozpo- znat LTBI i pomoci při diagnostikování infekce vyvolané onemocnění. Oba tyto přípravky jsou aplikovány pacientům M. tuberculosis komplexu u nemocných osob. sPorteM ke koLaPsu Viczénová D. Pracoviště laboratorních metod, Oddělení klinické bio - chemie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Jedná se o kazuistiku mladého, 17letého muže, kte- rý zkolaboval při běhu triatlonového závodu. Ihned po -Alert kulturách vykazujících stejnou citlivost jako stan- kolapsu je hospitalizován na ARO FNM (porucha vědo- mí, hypertermie, koagulopatie…). Po třech dnech hos- pitalizace dramaticky rostou koncentrace jeho jaterních druhy těchto mikroorganismů. Imunofenotyp se stanovuje enzymů a pacient je překládán do IKEM na Kliniku anes- teziologie, resuscitace a intenzivní péče, kde dochází smí významněji lišit od definované hodnoty určené prů- k progresi stavu a nakonec i k transplantaci jater. Kromě měrem několika šarží buněk. Monitorace prostředí musí podezření sportovního lékaře na poruchu termoregulace nemá pacient žádné rizikové faktory v anamnéze, jde počet částic velikosti 5 a 0,5 μm. Funkce vyráběných bu- o trénovaného sportovce. Od doby překladu do propuš- tění sledujeme jeho klinický stav a vývoj laboratorních senchymálních kmenových buněk musí dojít k potlačení nálezů v čase. Diagnóza pacienta je uzavřena jako cel- kové přehřátí organismu s orgánovými komplikacemi. koNtroLa kVaLIty LéČIVýCH PříPraVků PouŽíVaNýCH Pro LéČBu PosttraNsPLaNtaČNíCH koMPLIkaCí Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Úvod: Moderní buněčná terapie se stává hojně využí- vanou léčebnou strategií v mnoha oborech, zejména pak v Plzni disponuje dvěma léčivými přípravky, jsou to mesen- akce štěpu proti hostiteli neodpovídající na standardní léč- bu a NK buňky využívané na prevenci a léčbu nádorového po alogenní transplantaci hematopoetických buněk. Metodika: Výroba léčivých přípravků je náročný pro- ces, který prochází mnohastupňovou kontrolou. Základní- mi parametry kontroly kvality těchto přípravkou jsou ste- rilita, nepřítomnost mykoplazmat, správný imunofenotyp a splněná dávka. Vedle vlastností samotných buněk se také kontroluje prostředí (mikrobiální a částicový monitoring) a funkce přístrojů. Zároveň by měla být v průběhu výroby či na meziproduktech ověřená funkčnost buněk. V rámci přípravy na našem pracovišti používáme pro testování sterility 48hodinový test založených na Bact- dardní kultivační metody. Přítomnost mykoplazmat se tes- tuje PCR metodou s detekcí specifických úseků pro různé kombinací pozitivních a negativních markerů, které se ne- ukazovat striktně aseptickou výrobu a pouze limitovaný něk musí odpovídat požadovanému efektu. V případě me- aktivity a proliferace T lymfocytů, v případě NK buněk musí být tyto buňky schopny zabíjet nádorové linie. Závěr: Dobře nastavená kontrola kvality zaručuje bez- pečnost vyráběných léčivých přípravků. Testování funkce buněk pomáhá kontrolovat správnost nastavení výrobních buněk s cílem získat nejen bezpečné buňky, ale také buňky s požadovanou aktivitou. Podpořeno projektem institucionálního výzkumu MZ ČR – FNPI, 00669806. CIrkuLujíCí kaLProtektIN jako Marker INFekČNí ZáNětLIVé oDPoVěDI, souČasNé MoŽNostI a LIMIty LaBoratorNíHo staNoVeNí Francová I., Lahoda-Brodská H., Pelinková K., Zima T. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze Cirkulující kalprotektin (cCAL), významný marker aktivace a rozpadu neutrofilů, je v poslední době často prezentován jako slibný časně diagnostický a prognos- tický marker závažné infekce a sepse. V rámci prověření diagnostické výtěžnosti cCAL pro infekt, respektive sepsi jsme zařadili do dvou studií spo- lu s dalšími markery zánětu i stanovení cCAL. Cílem laboratorní diagnostika vklinické imunologii

66 alergie supplementum 1/2022 abstrakty první studie bylo porovnat diagnostickou výtěžnost jed- notlivých markerů zánětu pomocí AUC (cCAL, CRP, PCT, Leu, presepsin, lipopolysacharid vázající protein [LPSBP], intensive care infection score [ICIS]) u skupi- ny popálených pacientů (n = 112) a zhodnotit tak jejich Lochmanová A. význam pro diagnostiku infekčních komplikací popále- nin. Ve druhé studii jsme porovnávali výpovědní hodnotu posuzovaných markerů (cCAL, CRP, PCT, Leu, nezralé granulocyty, poměr neutrofilů a lymfocytů [NLR]) pro odlišení infekční od neinfekční etiologie systémové zá- nětlivé odpovědi u pacientů přijatých na JIP. Ti byli dále imunitního systému zjišťujeme, zda jsou tyto buněčné děleni do následujících skupin na základě klinického sta- vu a laboratorních výsledků: infekční (bakteriální infekt, předurčeny. Jako základní technika pro zjišťování funkč- sepse, SARS-CoV-2) a neinfekční systémová zánětlivá ní kapacity T lymfocytů je využíván nejčastěji test lymfo- odpověď (SIRS). Naše výsledky nepotvrzují v odborné cytární proliferace. V současné době začínají nabývat na literatuře popisovanou jednoznačnost a exkluzivitu cCAL významu i IGRA testy (interferon-gamma release assay), jako markeru časné diagnostiky bakteriální sepse, jeví se které jsou založeny na schopnosti lymfocytů stimulova- však jako zajímavý potenciální marker odlišení infekční ných specifickými antigeny produkovat IFN-γ. Interfe- a neinfekční zánětlivé odpovědi, a to především v kom- binaci s ostatními zánětlivými markery. Nově se rozvíjející možnosti plně automatického sta- novení cCAL v séru nebo plazmě umožňují jeho měření vým a bakteriálním agens. V rutinní diagnostice se tyto v režimu 24/7 a to plní požadavky na rychlou odezvu testy uplatňují zejména v oblasti antiinfekční imunity, laboratoře pro potřeby pracovišť intenzivní péče. Naše protože informují o přítomnosti efektorových T lymfo- výsledky porovnání metod CLIA a PETIA na 110 vzor- cích s různou indikací ukazují velmi dobrou korelaci merčně dostupné: obou metod v celém rozsahu. Prokázali jsme významný vliv odběrových podmínek (typ antikoagulačního aditiva, pomocí imunochemických metod typu ELISA a metod přítomnost gelu) na výslednou koncentraci analytu. Pro stanovujících produkci cytokinů na úrovni jedné buňky potřeby laboratoře jsme z výsledků našich studií stanovili (ELISPOT), přičemž každá z těchto metod má svá určitá vlastní referenční meze pro sérum i vlastní požadavky na laboratorní, klinická, ale i ekonomická specifika. preanalytickou fázi. Děkujeme za podporu projektu RVO VFN 64165/2012 VFN v Praze a SVV 260 263 1. lékařské fakulty UK v Praze. NoVé PřeDPIsy IVDr a jejICH VLIV Na (IMuNoLoGICkou) DIaGNostICkou Praxi Kalina T., Kanderová V. 2. LF UK a Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha 26. května 2022 vešlo v platnost nové Nařízení by mladého věku, především ženy. Jsou klinicky cha- Evropského parlamentu a Rady (EU) o diagnostických rakterizována postižením řady různých orgánů s častou zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR 2017/746/ EU), které výrazně reguluje in vitro diagnostiku (IVD) vnitřní faktory ovlivňující vznik a průběh autoimunit- ve všech členských státech EU. Na toto nařízení reaguje ních onemocnění patří: česká legislativa tvorbou nových zákonů o IVD, text Na- řízení IVDR 2017/746/EU ale měnit nesmí. V edukační imunitních chorob je až několikanásobně častější u žen, přednášce shrnujeme podstatu IVD-R, podmínky pro jejich intenzita a incidence se často zvyšuje v dospívání použití „in house“ vytvořených metod, doporučení pro a po porodu. laboratoře v reakci na novou regulativu a diskutujeme možné dopady do diagnostické praxe. VýZNaM staNoVeNí FuNkČNí aktIVIty LyMFoCytů PoMoCí testů ZaLoŽeNýCH Na ProDukCI INterFeroNu‑γ 1,2 1 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, OIA CKL 2 LF OU Ostrava, Ústav laboratorní medicíny Funkční buněčná aktivita je nedílnou součástí vyšetře- ní buněčné imunity, kdy kromě kvantifikace počtu buněk populace schopny vykonávat funkce, ke kterým jsou ron-γ (IFN-γ) je produkován pomocnými Th1-lymfocyty, reguluje důležité aspekty imunitní odpovědi a má zásadní význam pro přirozenou i získanou imunitu proti viro- cytů senzibilizovaných vybraným infekčním agens (ko- M. tuberculosis , CMV, SARS-CoV-2, Borrelia sp.). Detekce IFN-γ se v tomto případě provádí Co NoVéHo V DIFereNCIáLNí LaBoratorNí DIaGNostICe VyBraNýCH systéMoVýCH autoIMuNItNíCH oNeMoCNěNí Půtová I. Revmatologický ústav, Praha Autoimunitní onemocnění představují závažný medi- cínský a sociální problém, neboť jimi trpí 5 až 7 % po- pulace. Jedná se o chronická, invalidizující onemocnění, která však mohou někdy probíhat i pod obrazem těžkého postižení s fatálním koncem. Postihují velmi často oso- manifestací v muskuloskeletálním aparátu. Mezi hlavní a) faktory genetické, b) faktory hormonální a c) faktory zevního prostředí. Většina auto- Významnou roli v patogenezi onemocnění hrají různé druhy autoprotilátek, jejichž průkaz je předmětem dife- renciální laboratorní diagnostiky jednotlivých autoimu- nitních nemocnění. Sdělení seznamuje se současnými metodami průkazu autoprotilátek tak, jak jsou rutinně používány na Od- dělení klinické imunologie Revmatologického ústavu

Testování a diagnostika alergií Použití tekutých alergenů na polymerní pevné fázi, jedinečné pro metodu 3gAllergy, umožňuje vyšší přesnost testování ve srovnání s metodou na pevné celulózové bázi. Tato metodologie má širší pracovní rozsah, umožňuje reporto- vat výsledky kvantitativně a ve třídách, využívá tekutých alergenů a prvků automatizace, které snižují požadavky na zásahy obsluhy, zkracují celkový čas stanovení a snižují riziko chyby. Klinické výhody testu IMMULITE 3gAllergy sIgE: • Pomáhá při detekci senzibilizovaných pacientů, což umožňuje monitorování a terapeutický zásah. • Podporuje klinické rozhodování při sledování pacientů s nízkými hladinami IgE s analytickou citlivostí 0,1 kU/l a funkční citlivostí 0,2 kU/l. • Včasné odhalení alergií u dětí díky detekci koncentrací s IgE <0,35 kU/l. • Detekce hladin IgE pod 0,35 kU/l je rovněž užitečná při sledování alergického prahu pacienta. Jednoduché, rychlé, spolehlivé a cenov dostupné ě siemens-healthineers.com/cz

68 alergie supplementum 1/2022 abstrakty PoDľa Nosa PoZNአkosa Pružinec P. LF SZU Ľudský nos je viac než len kúsok mäsa a chrupaviek • Zníženou produktivitou práce na prednej strane tváre. Okrem toho, že nos je súčasťou • Narušenými kognitívnymi funkciami dýchacieho systému, ktorý vdychuje kyslík a vydychuje • Zníženou schopnosťou učenia oxid uhličitý, prispieva aj k ďalším dôležitým funkciám, • Nežiaducimi účinkami na správanie adolescentov ako je sluch a chuť. Nos ako orgán dýchania ovplyv- ňuje zvlhčovanie a otepľovanie vzduchu a má čistiacu schopnosť nosovej sliznice. Nos ako orgán čuchu výrazne zmeny. So starnutím sa mení aj fyziológia a funkčnosť ovplyvňuje chuť. Nos ako reflexný orgán spracováva na- sofugálne reflexy, nasopetálne reflexy a nosový cyklus. tie chrupavky. Zapríčiňuje to reštrikciu nosného prechodu V neposlednom rade pôsobí ako rezonančný priestor. Postupný vývoj homo sapiens ovplyvnil aj vývoj tva- ru nosa – populácie žijúce v chladnom prostredí – užší nosa – označované ako starecká rinitída. Predtým asym- nos nordickej populácie – lepšie zohrievanie prechád- zajúceho vzduchu, oproti ľuďom, žijúcim v teplých pod- mienkach – široké a plytké nosy pôvodných obyvateľov Afriky. Alergia horných dýchacích ciest najčastejšie reprezen- tovaná alergickou rinitídou predstavuje – napriek tomu, tu je rizikom, ktoré môže priniesť ireverzbilné zmeny. že sa nejedná o klinicky závažné ochorenie – pre pacienta záťaž. Výrazne ovplyvňuje kvalitu jeho života. Stredne ťažké a ťažké symptómy AR sa spájajú s: • Únavou a dennou ospanlivosťou • Zhoršením denných činností Stredný a najmä vyšší vek prináša so sebou ďalšie nosa. Nos sa predlžuje, špica nosa sa zužuje pre zoslabnu- vzduchu najmä v oblastí chrupaviek. Ďalšie „zoslabova- nie“ tejto oblasti môže vyvolávať až čiastočnú obštrukciu ptomatické malé deviácie septálnej chrupavky môžu ne- skôr „dorásť“ do kompletnej obštrukcie. Alergická rinitída a s ňou súvisiace komplikácie po- stihujú štvrtinu populácie. Týmto pacientom je potrebné venovať pozornosť. Podcenenie a odkladanie manažmen- alergie horních dýchacích cest v Praze. Představeny budou analyty a metody umožňu- jící zkvalitnění časné diagnostiky vybraných autoimu- nitních onemocnění, a to v případě RA – anti-CarP (pro- tilátky proti karbamylovaným proteinům), anti-PAD2, nateľnosti výsledkov medzi jednotlivými laboratóriami je anti-PAD3 či anti-PAD4 a anti-14,33 éta protilátky, ich štandardizácia a harmonizácia. Štandardizácia spolu v případě myositidy, sklerodermie a systémového lupus s harmonizáciou, aj keď sú doplnkovými nástrojmi na do- erythematodes – ANA ELISA screen, ANA typizace, siahnutie vyššej kvality testovania, majú veľký význam ANA – LIA, Myositis–LIA, Myositis – WBl, Scleroderma a sú veľmi potrebné v autoimunitnej diagnostike vzhľadom blot, RNA polymeráza III ELISA, anti-HMGCR ELISA na impozantný pokrok v základnom výskume a technolo- a anti-cN-1A ELISA. Řešena bude rovněž problematika gickom vývoji v tejto diagnostickej oblasti v posledných využití mikroarray technologie v diferenciální laboratorní rokoch, ktorý viedol k zavedeniu mnohých nových testov diagnostice autoimunitních onemocnění a význam detek- ce anti-DFS-70 protilátek. ŠtaNDarDIZáCIa V DIaGNostIke autoProtILátok – kDe sMe a kaM sa CHCeMe DostaŤ? Tibenská E. , Blažíčková S. 1 2 1 Medirex a. s., Bratislava 2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská uni - verzita, Trnava Mnohé autoimunitné ochorenia majú už v súčasnosti definované a v praxi zavedené diagnostické a/alebo klasifi- kačné kritériá. Autoprotilátky sú často ich súčasťou. Práve Európskej iniciatívy pre štandardizáciu autoimunity preto je nevyhnutná ich správna a presná detekcia, v praxi (EASI). sa však napriek tejto nevyhnutnosti môžeme stretnúť aj s rôznorodými výsledkami. Táto variabilita je spôsobe- ná viacerými faktormi, z ktorých asi najdôležitejším je štandardizácie diagnostiky autoprotilátok. rôznorodosť samotných autoprotilátok, ktoré dokazujeme ako aj množstvo imunotestov používaných na detekciu autoprotilátok. Dôležitým faktorom zabezpečenia porov- a nových analytických metód. Je preto nevyhnutné, aby sa tento silný inovačný ťah preniesol do klinickej praxe koor- dinovaným spôsobom, aby sa predišlo nejasnostiam a ri- ziku potenciálne škodlivých chýb pre pacienta. Zatiaľ čo štandardizácia testov protilátok je veľmi zložitá úloha, har- monizácia postupov je uskutočniteľnejším cieľom a mala by nevyhnutne zahŕňať všetky fázy celkového procesu testovania – v predanalytickej fáze primeranosť požiada- viek na testy, harmonizáciu terminológie autoprotilátok, v postanalytickej fáze harmonizácia vykazovania údajov a kritérií interpretácie imunosérologických výsledkov, najmä harmonizácia jednotiek, referenčných intervalov… Štandardizácia testov na detekciu autoprotilátok je pomerne náročný proces, o čom svedčí aj vytvorenie V našom príspevku sa budeme zaoberať históriou a súčasnosťou testovania autoprotilátok ako aj procesom

69 alergie supplementum 1/2022 abstrakty aLerGICká rýMa – DIaGNostIka a LéČBa – kDe jsMe DNes? Seberová E. RESPIRAL s. r. o., Praha Alergická rýma je chronické zánětlivé onemocnění nosní sliznice. Vyznačuje se vysokou prevalencí, nega- tivním dopadem na kvalitu života pacientů a zdravotními ních fenotypů chronické rinosinusitidy postihující 3–5 % riziky, z nichž nejzávažnější je rozvoj průduškového ast- matu. Tato základní charakteristika alergické rýmy spolu kvalitu života pacientů a je často spojeno s bronchiálním s její klasifikací byla deklarována již před několika desít- kami let spolu se založením iniciativy ARIA, která rovněž navrhla základní postupy v diagnostice a léčbě respirač- ních alergií. Události posledních let přinesly do zdravot- nictví změny, které se nutně odrážejí i v péči o alergiky. kováni k léčbě chirurgické. I přes tuto léčbu dochází Jedná se v první řadě o globální změny klimatické, které mnohdy k recidivám. Zcela nedávno byla schválena i pro celosvětově zvyšují expozici vzdušným alergenům v pří- rodě, zejména expozici pylům, které se v nových podmín- kách stávají více alergenními. Trvale narůstá i expozice předpokladem pro tuto léčbu je rozdělení heterogenní dalším škodlivinám, které se do těla dostávají inhalační skupiny pacientů s CRSwNP dle jednotlivých endotypů cestou, ale i kontaktem a požitím, a vedou dlouhodobě ke (vzorců zánětu) a pomocí biologické léčby terapeuticky změnám reaktivity lidské populace. Pandemie covidu-19 zasáhnout přímo do zánětlivých procesů. v posledních dvou letech dočasně přerušila komunikaci pacientů s lékaři, ale na druhé straně podpořila rozvoj elektronického zdravotnictví, které lze v alergologii vy- užít v mnoha směrech. Poznání alergenů na molekulární úrovni přineslo zpřesnění laboratorní diagnostiky a vy- užívá se jednak u větších populačních skupin pro vyhod- nocení senzibilizace a jejího vztahu k rozvoji alergických chorob, ale čím dál tím více i u konkrétních pacientů, kde pomáhá při stanovení kauzálních alergenů, v pre- dikci tíže onemocnění a indikaci alergenové imunotera- pie. Podrobné vyšetření s přihlédnutím k individuálním interface here is the sense of smell, where these relation- požadavkům pacientů tak umožňuje zavést v alergologii ships can be explained from anatomical and physiological kauzální personalizovanou léčbu, jejímž prototypem se principles. The nose influences the brain via the sense of stala alergenová imunoterapie. V konvenční farmakote- rapii je velkým přínosem zavedení intranazální kombino- vané léčby topickým kortikosteroidem spolu s topickým wever, this can also lead to irreversible damage due to the antihistaminikem, které přináší úlevu většině pacientů. toxic-inflammatory microenvironment on the olfactory Jako negativní trend hodnotí většina alergologů redukci mucosa. The sense of smell can serve as a marker for nabídky alergenů k provádění kožních testů a skutečnost, the early detection of neurodegenerative diseases. Smell že stále chybí potřebné diagnostické alergeny k provádě- ní specifických provokačních testů. BIoLoGICká LéČBa CHroNICké rINosINusItIDy s PoLyPy Schalek P. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a Fakultní ne - mocnice Královské Vinohrady, Praha Nosní polypóza (CRSwNP) je jedním ze dvou základ- populace. Jedná se o onemocnění, které výrazně snižuje astmatem jako komorbiditou. Po vyčerpání konzervativní léčby, kterou představu- jí zejména nazální kortikosteroidy či krátkodobé pulzy systémových kortikosteroidů, jsou nemocní často indi- CRSwNP biologická léčba monoklonálními protilátka- mi (dupilumab, mepolizumab a omalizumab). Základním oLFaCtIoN aND IMMuNIty, tHe Nose aND INterFaCe Tomazic P. V. Dept. of General ORL, H & NS, Medical University of Graz, AUSTRIA The nose-brain axis (NBA) describes the connection and mutual influence of the nose on the brain. The central smell. Blockage of the olfactory epithelium can impair the sense of smell in allergics and sinusitis patients. Ho- training can have a positive effect on the course of the disease. ForskoLIN‑MeDIateD MoDuLatIoN oF HuMaN t HeLPer CeLL DIFFereNtIatIoN Daďová P. , Mikulová A. , Jaroušek R. , Kubala L. 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1 Department of Experimental Biology, Faculty of Sci - ence, MU, Brno, Czech Republic 2 Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sci - ences, Brno, Czech Republic 3 ICRC, St. Anne’s University Hospital, Brno, Czech Re - public aims: Forskolin (FSK) is a labdane diterpene that is suggested as a potential immunomodulator. It is well known as an activator of the cAMP signaling path- way. However, the specific effects of FSK-mediated cAMP elevation on T helper (Th) cell differentiation and functions are still unclear. We speculate that inc- reased levels of cAMP in Th cells may have distinct effects on each differentiation program. Our study is therefore aimed to clarify this effect on Th1, Th2, and Th17 subsets. Obecná avývojová imunita

70 alergie supplementum 1/2022 abstrakty Materials and methods: Human Th naïve cells were sorted and stimulated by selected activators and cytokines profile between the Th1 and Th2 cell subsets. A com- to induce differentiation into Th1, Th2, and Th17 sub- sets. Subsequently, part of the samples was treated with showed a high similarity in the expression profile of cer- FSK during the differentiation process. Selected samples tain genes such as underwent RNA sequencing analysis on a single cell scale (scRNAseq) which provided detailed transcriptomic data highly specific genes for Th1 – CCL3 and CCL4; Th2 – for each subset. To cover the heterogeneity of donors, SPINT2 TRIB3 and CST7; Th17 – F5 and MAST4. The data from scRNAseq analysis was combined with analy- ses of expression of Th subset-specific genes by RT-qP- CR and production of effector cytokines using ELISA. results: The data clearly show the differences of FSK influence on the differentiation of distinct Th subsets. show high similarities. On the other hand, the Th2 subset FSK mediated elevation in Th1-specific markers and possesses a very distinct expression profile. The identifi- supported their natural immunophenotype. The diffe- rentiation of Th2 was not altered by FSK, though cell used to improve the phenotypisation of Th subpopulati- metabolism was affected. On contrary, the Th17 immuno- phenotype was severely suppressed leading to the highly of Th plasticity and transdifferentiation leading to various specific upregulation of CXCL13. Conclusions: FSK-mediated cAMP increase has an effect on Th1, Th2 and Th17 differentiation and can con- tribute to the identification of novel therapeutic targets for the treatment of Th cell-related pathological processes. sINGLe‑CeLL rNa sequeNCING aNaLysIs oF t HeLPer CeLL DIFFereNtIatIoN aND HeteroGeNeIty Jaroušek R. , Mikulová A. , Daďová P. , Tauš P. , Ku- 1,2 1,2 1,2 3 rucová T. , Plevová K. , Tichý B. , Kubala L. 2,3 3,4 3 1,2 1 Institute of Biophysics, Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic 2 Department of Experimental Biology, Faculty of Scien- ce, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3 Central European Institute of Technology, Masaryk Uni - versity, Brno, Czech Republic 4 Institute of Medical Genetics and Genomics, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk Uni - versity, Brno, Czech Republic Goals: The aim of our work was to analyze the di- versity of T cell phenotypes employing classical in vit - ro cytokine-mediated differentiation of human T cells PTX-3, sérový kalprotektín) sme skúmali v skupine pa- isolated from human peripheral blood by a single-cell cientov, u ktorých boli krvné odbery realizované ako po- transcriptomic approach with the support of labeled an- tibodies and a comprehensive bioinformatics analysis tak aj počas záchvatového obdobia FMF. Dané zápalové using a combination of different tools such as Seurat, Nebulosa, GGplot , and others. One of the goals was also s FMF a skupinou s PFAPA syndrómom. to identify highly specific genes for each Th subset (Th1, Th2, Th17). Materials and methods: Human Th naïve cells were tektín, PTX-3 mali signifikantne vyššie koncentrácie sorted and stimulated by selected activators and cytokines počas flare-u FMF. Sérové koncentrácie sTREM-1 mo- to induce differentiation into Th1, Th2, and Th17 subsets. lekuly boli takisto vyššie počas flare-u FMF. Počas ataku Selected samples underwent RNA sequencing analysis ochorenia mali pacienti s FMF vyššie koncentrácie sCPT on a single cell scale (scRNAseq) which provided de- tailed transcriptomic data for each subset. To cover the drómom. Naproti tomu koncentrácie PTX-3 boli počas heterogeneity of donors, data from scRNAseq analysis ataku ochorenia vyššie v skupine pacientov s PFAPA was combined with analyses of expression of Th subset- -specific genes by RT-qPCR and production of effector centrácie sérového kalprotektínu počas pokojovej fázy cytokines using ELISA. The second donor subset under- went a trajectory analysis using Monocle3. results: The data clearly show the distinct expression parison of gene signatures between Th1 and Th17 cells PKM ENO1 LDHA PGAM1 PTMA, , , , , HSPA8, and FABP5. Bioinformatic analysis revealed specific expression of chosen genes was verified by the qPCR. Trajectory analysis revealed possible differentiati- on routes between Th1, Th17, and Th2 subpopulations. Conclusions: The expression profile of Th1 and Th17 cation of highly specific genes for each subset could be ons. Our results can also contribute to the understanding pathologies. PtX‑3, streM‑1 MoLekuLa a séroVý kaLProtektíN – NoVí „HráČI“ V DIaGNostIke a sLeDoVaNí PaCIeNtoV s FMF? Jurková Malicherová E. , Bánovčin P. , Kapustová L. , 1,2 1,2 1,2 Jeseňák M. 1,2 1 Klinika detí a dorastu, Univerzitná nemocnica v Martine 2 Centrum pre periodické horúčky UN Martin, Expertízne pracovisko MZ SR Cieľ práce: Analyzovať nové potenciálne zápalové biomarkery séra vhodné k rozšíreniu spektra diagnostic- kých možností familiárnej stredomorskej horúčky (FMF) a k rozšíreniu možností dlhodobého sledovania aktivity ochorenia a efektu liečby u pacientov s FMF. Analyzovať nové vybrané zápalové biomarkery medzi skupinou pa- cientov s FMF a skupinou pacientov s PFAPA syndrómom. Materiál a metódy: Kohortu tvorilo celkovo 96 pa- cientov s klinicky a/alebo geneticky verifikovanou FMF stanovenou na základe Eurofever diagnostických krité- rií. Vybrané nové zápalové biomarkery séra (sTREM-1, čas pokojového (najmenej 14 dní od posledného ataku), biomarkery sme korelovali aj medzi skupinou pacientov Výsledky: Analýzou nových potenciálnych zápa- lových biomarkerov séra sme zistili, že sérový kalpro- aj s-TREM-1 molekuly oproti pacientom s PFAPA syn- syndrómom. Zaznamenali sme signifikantne vyššie kon- ochorenia u pacientov s PFAPA syndrómom v porovnaní so skupinou pacientov s FMF. Naopak, pacienti s FMF

71 alergie supplementum 1/2022 abstrakty mali sklon k vyšším koncentráciám sTREM-1 a PTX-3 v pokojovom období. Závery: Na základe našich skúmaní by nové poten- ciálne zápalové biomarkery séra mohli byť nápomocné dominovány různými druhy sinic, včetně těch, u kterých ako v procese diagnostiky, tak aj v sledovaní aktivity byla dokumentována produkce MC-LR a CYN. Pro stu- ochorenia a monitorovaní efektu liečby. sINICoVé toXINy a jejICH VLIV Na Buňky IMuNItNíHo systéMu Šindlerová L. , Babica P. , Adamovský O. 1 2 2 1 Oddělení biofyziky imunitního systému, Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno 2 RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy uni - verzity, Brno Cíl práce: Vzhledem ke klimatickým změnám dochá- zí k rozšiřování území s výskytem sinicových vodních potencován expozicí CYN. LPS z VKS dominovaného květů (VKS) a prodlužování jejich sezony. Tím se stá- vají stále významnějším kontaminantem vodních ploch, a IL-1β jak v plné krvi, tak u izolovaných monocytů a po- mj. i proto, že produkují širokou škálu toxinů. Mezi nej- známější, a v ČR se vyskytující, patří microcystin LR byla dále potvrzena zvýšenou expresí CD11b a CD66b (MC-LR) a cylindrospermopsin (CYN). Přestože jsou na povrchu buněk i aktivací signálních drah p38, ERK oba intenzivně studovány, jejich vliv na imunitní systém 1/2 a NFκB. byl dlouho přehlížen. Dalším významným toxinem je li- popolysacharid (LPS), který je součástí buněčné stěny metabolity, tak i LPS produkované VKS mají prozánět- sinic. Díky tomu je přítomen v každé lokalitě s výskytem livé účinky a jejich efekty v environmentálních směsích VKS. Cílem naší práce bylo studovat vliv těchto toxinů se mohou vzájemně potencovat. na buňky imunitního systému. Materiál a metody: MC-LR a CYN jsou komerčně dostupné, LPS byly izolovány na pracovišti RECETOX z biomas VKS z vodních ploch v ČR. Tyto biomasy byly dium byly využity jak primární buňky z periferní krve zdravých dárců, tak myší makrofágová buněčná linie RAW 267.4. Pro detekci prozánětlivých účinků netoxic- kých koncentrací byla využita zejména průtoková cyto- metrie, ELISA a western blotting. Výsledky: Experimenty MC-LR a CYN ukázaly, že po expozici makrofágů dochází k aktivaci signálních drah, fosforylaci NFκB, indukci produkce TNFα a IL-6, k aktivaci inducibilní syntázy NO a v případě CYN také k produkci reaktivních kyslíkových radikálů. Prozánět- livý účinek LPS Eschericha coli nebo LPS izolovaného z VKS dominovaného Aphanizomenon flos-aquae byl Microcystis aeruginosa indukoval produkci IL-6, TNFα lymorfonukleárních leukocytů (PMNL). Aktivace PMNL Závěry: Z našich výsledků vyplývá, že jak sekundární alergie na hmyz aCCeLerateD ProtoCoLs WItH DePot VaCCINe, DuaL VeNoM IMMuNotHeraPy, stING CHaLLeNGes WItH LIVING INseCt Cerpes U. Department of dermatology and venereology, Medical University of Graz, Austria Hymenoptera stings are the most common cause of setting under monitoring and emergency preparedness. anaphylactic reactions in adults in Europe. The reported prevalence of systemic anaphylactic reactions has been up to 7.5% for adults and 3.4% for children. Venom im- munotherapy (VIT) is generally safe and prevents al- most all patients from further systemic sting reactions. There are many different up-dosing protocols, including Kozák T. the conventional, cluster, rush or ultra rush. Since the current conventional protocol requires 15 clinic visits, which are time consuming and often overwhelming for patients. In my talk I will present our clinical experien- ce, with a shortened 7-week outpatient immunotherapy liferativní onemocnění převážně dospělého věku, při kte- protocol, published by Schrautzer C et al in 2018. Ob- jective systemic adverse events in VIT up-dosing were mastocytů v kostní dřeni a dalších orgánech a tkáních. reported in 2.7 to 17.8% of patients. It is well known that Jeho incidence a prevalence v ČR stoupá také díky lepší systemic AEs occur more frequently during the up-dosing diagnostice a informovanosti odborné veřejnosti. Feno- phase of bee VIT compared with vespid VIT. Although typ onemocnění je široký, od zcela indolentního náhod- clinically relevant sensitisation to both bee and vespid ně zjištěného onemocnění přes nepředvídatelné epizody venom is uncommon, there is a group of patients in which it is not possible to differentiate the culprit venom. In these patients we usually initiate VIT with both venoms. In a retrospective data analysis (Cerpes U et al. 2019) we could confirm that a simultaneous up-dosing is safe. Since there are no reliable lab values for the prediction of the efficacy of VIT, the sting provocation is still the gold standard. It is done in an inpatient or day stationary systéMoVá MastoCytóZa: sPoLeČNá DIaGNóZa Pro aLerGoLoGa I HeMatoLoGa Hematologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady Systémová mastocytóza (SM) je méně časté myelopro- rém dochází k nekontrolované proliferaci a akumulaci

72 alergie supplementum 1/2022 abstrakty těžkých alergických a anafylaktických reakcí po agre sivní nádorové onemocnění nebo přímo mastocelulární leukemii. Vzhledem k tomu, že jde o relativně vzácné onemocnění, je diagnostika i léčba SM výzvou, doporučení pro terapii se opírají jen o málo kontrolovaných klinických studií. Obecně je symptomatologie SM odvozena od dvou Zejména tato skupina pacientů s nejvyšším rizikem zá- základních patogenetických mechanismů: uvolňování važné anafylaxe je indikována k provedení preventivní zánětlivých vazoaktivních mediátorů, zejména histami- nu (mediátorový syndrom) a infiltrace orgánů s jejich selháním (nádorový syndrom). Indolentní SM nemusí být spojena s žádnými příznaky nebo je přítomný mediátorový syndrom různé intenzity. Cel- kové příznaky SM, jak indolentního typu, tak agresivního, mohou zahrnovat anafylaktické reakce na nejrůznější pod- něty, nejčastěji na píchnutí blanokřídlým hmyzem (zejména vosy), na potraviny bohaté na histamin (ryby, zrající „modré“ sýry apod.), po některých lécích (aspirin apod.), často ale přicházejí zcela neočekávaně na podněty dosud tolerované nebo neznámé, včetně emočního vypětí. Neurologicko-psy- chiatrické příznaky jsou relativně časté a donedávna nebyly dávány do spojitosti se SM. Jde zejména o depresivní syn- drom, poruchy spánku a úbytek kognitivních funkcí. Na vzniku těchto symptomů se mohou podílet cytokiny uvolňo- vané u SM systémově i lokálně v CNS.U obou skupin, více u indolentních forem, se může vyskytovat typické chronické kožní postižení ve formě urticaria pigmentosa (UP). Inter- mitentní vyplavení mediátorů může vést k abdominálním příznakům, jako jsou náhlé koliky s imperativními průjmy a zvracením. Ty mohou být přítomny samy nebo ve spojení s přechodným kožním flushem a postižením kardiovasku- lárními symptomy. Průjmy trvající delší dobu s postupnou malnutricí až kachexií jsou spíše známkou infiltrace sliznice GIT mastocyty u agresivní SM. Diagnostika SM se opírá o histologické a cytologické Pešák S.¹, Šabacká Z.², Stoklásková K.³, Vojtíšek T.², vyšetření kostní dřeně, případně jiného postiženého or- gánu mimo kůži, o vyšetření průtokovou flowcytometrií Thon V.⁵ a stanovení přítomnosti mutace C-KIT. Ke klasifikaci SM a posouzení nádorové nálože je třeba provést vyšetření ke stanovení tzv. B a C kritérií (symptomů). Léčba SM zahrnuje zejména protialergickou profylaxi a léčbu, u ag- resivních forem potom léčbu cytoredukční. U indolentní SM a stabilních indolentně probíhajících forem SSM (doutnající SM) není nutné zahajovat speci- fickou cytoredukční léčbu. Zahajujeme ji však tam, kde nachází v Babylonském talmudu, který byl sepsán a edi- dochází opakovaně k život ohrožujícím epizodám anafy- laxe, nebo u těch pacientů, kteří mají kvůli dalším mediá- torovým symptomům špatnou kvalitu života (např. těžký vosou. První popis úmrtí zaznamenaný v medicínské pruritus, poruchy spánku a deprese, časté abdominální literatuře se datuje do dubna 1763 a pochází od profeso- koliky s imperativními průjmy a zvracením apod.), nebo ra M. Desbresta působícího na univerzitě v Montpellier. tam, kde jsme nuceni indikovat kortikosteroidy s nemož- ností jejich časného vysazení. PoLyMorBIDNí PaCIeNt s aLerGIí Na jeD HMyZu – je DůVoD k oBaVáM? Kučera P. Oddělení alergologie a klinické imunologie, Ústav imu - nologie a klinické biochemie, FNKV a 3. LF UK, Praha Alergie na jed hmyzu (HVA) má velmi pestrý klinický úmrtí zaznamenán v rozmezí 2–9/rok, s průměrnou hod- obraz, od velké lokální reakce, nezávažné generalizované notou 4,2/rok. kožní manifestace až po těžkou, život ohrožující anafy- laxi s oběhovými a/nebo respiračními příznaky. Pravdě- podobnost závažné reakce je spojována s následujícími rizikovým faktory: vyšší věk pacienta, srdeční a oběhové onemocnění a jejich léčba, onemocnění žírných buněk. léčby – injekční alergenové imunoterapie (VIT). Historicky se lze setkat s nepřesným odhadem rizi- ka komplikací při provádění kožních testů alergenem a při aplikaci alergenové imunoterapie, není důsledně posuzováno riziko a současně benefit této léčby pro pacienta. Řada studií ukázala vysokou bezpečnost dia- gnostiky s použitím kožních testů metodou prick testu nebo intradermálního testu, pomalý sekvenční postup s použitím vzestupné koncentrace alergenu se ukázal jako nadbytečný. Aplikace VIT v klasickém nebo zrych- leném schématu má velmi nízký výskyt nežádoucích systémových alergických reakcí (studie ukazují vyšší výskyt v iniciální fázi léčby než ve fázi udržovací). Ten- to dobrý bezpečnostní profil ukazuje, že pacienti vyš- šího věku a/nebo pacienti s významnou komorbiditou mohou být bezpečně léčeni VIT s vysokým benefitem. V prezentaci jsou uvedeny případy pacientů se závažnou systémovou alergickou reakcí na jed včely nebo vosy, kteří mají v předchozí anamnéze infarkt myokardu se šokovým stavem a morfologickými následky, pacientů s různými formami systémové mastocytózy nebo pa- cientů s nežádoucími vedlejšími účinky imunoterapie imitujícími reakce alergické. ÚMrtí Po BoDNutí HMyZeM Votava M.², Zelený M.², Zeman M.², Löscherová J.⁴, ¹ ÚKIA FNUSA a LF MU, Brno ² Alergologie a klinická imunologie, Žďár nad Sázavou ³ ÚSL FNUSA, a LF MU Brno ⁴ LK FNUSA, Brno ⁵ RECETOX PřF MU, AKIMED Brno První písemná zmínka o úmrtí po bodnutí hmyzem se tován přibližně v letech 500–800. Jedná se o 2 zázna- my a úmrtí v obou případech bylo způsobeno bodnutím Sdělení pojednává o úmrtí vesničana po bodnutí včelou nad oční víčko. Následně byla zaznamenána řada úmrtí po bodnutí hmyzem, ale pitvaných případů po jednom včelím nebo vosím bodnutí bylo až do roku 1953 za- znamenáno pouze deset. První popis fatální reakce v ČR podal dr. Zadina v roce 1957. V současné době se tyto fa- tální reakce vyskytují s frekvencí cca 40–50/rok v USA, 3/rok v Austrálii, 200/rok v Evropě, 20/rok v Německu, 2/rok ve Švédsku, 3/rok ve Švýcarsku. V ČR v letech 2007–2020 byl kontakt s bodavým hmyzem jako příčina

73 alergie supplementum 1/2022 abstrakty V našem příspěvku přinášíme rozbor 3 fatálních reakcí, režime sme nezaznamenali žiadne systémové vedľajšie které následovaly po bodnutí včelou a sršní. Diskutovány reakcie. U niektorých jedincov sa vyskytla mierna alebo jsou pitevní nálezy, stejně tak výhodnost stanovení hladi- ny tryptázy a specifického IgE, včetně CRD, ze vzorků podávaní 4. koncentrácie alergénu (100 000 SQU/ml) získaných post mortem. Velkým přínosem pro forenzní s dobrou reakciou na lokálne a perorálne antihistaminiká účely je metoda ALEX2, která je schopna ze 100 µl séra alebo krátku kúru systémových kortikoidov. V laboratór- diagnostikovat specifická IgE proti 178 molekulárním nych parametroch sme počas liečby pozorovali pokles alergenům a 117 alergenovým komponentám. Pro správnou a kompletní diagnostiku fatální ana- fylaktické reakce je naprosto nezbytná spolupráce pi- tvajícího lékaře a alergologa. Pro předcházení těmto sérových koncentrácii protektívnych IgG protilátok. Re- reakcím je nejdůležitější jejich nepodceňování. Pacient -expozíciu blanokrídlemu hmyzu počas VIT prekonali by měl podstoupit řádné alergologické vyšetření, měl by 4 jedinci s výskytom len miernej lokálnej reakcie bez být vybaven pohotovostní medikací dle tíže proběhlých systémovej reakcie. reakcí a rizika expozice, včetně zvážení vybavení auto- injektorem s adrenalinem, který je lékem volby těžších nej indikácii je vysoká aj v detskom veku, pričom lep- reakcí. V indikovaných případech je vhodné zahájení šie je začať skôr ako neskoro. Odporúčaná dĺžka liečby specifické imunoterapie (SIT). Z hlediska místa poby- tu v době bodnutí je vysoce rizikový pobyt v místech, u vybraných jedincov aj celoživotne. Ochrana po VIT kde trvá složkám ZZS, než postiženého vůbec najdou je u väčšiny liečených jedincov, pričom trvá minimálne (les, zahrádkářské kolonie – zejména pokud se jedná tak dlho, ako trvala aplikácia VIT. Aj napriek liečbe je o osoby žijící osaměle). Pro tuto rizikovou skupinu jsme vždy potrebné zabezpečenie pohotovostným balíčkom vyvinuli chytrý „smart“ náramek, který nyní máme ve s adrenalínovým perom. fázi zkoušek. Náramek obsahuje GPS a tlačítko alarmu propojené se ZZS. aLerGIa Na BLaNokríDLy HMyZ u Detí – NIkDy NIe je PríLIŠ skoro Na LIeČBu Petrovičová O. , Kapustová D. , Kapustová L. , Mikler J. , Vachová M. , Vlas T. , Panzner P. 1 1 1 1 Kolejáková M. , Hasičová D. , Bánovčin P. , Jeseňák M. 2 3 1 1 1 Klinika detí a dorastu, Centrum pre ťažké a refraktérne ni, Univerzita Karlova alergické ochorenia, Jesseniova lekárska fakulta v Mar - tine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná Plzeň nemocnica Martin, Martin 2 Imunoalergologická ambulancia MedKol s.r.o., Nové Zámky 3 Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DANIMED s.r.o., Levice, Slovenská republika Cieľ práce: Alergia na blanokrídly hmyz predstavuje (VIT) tak u mnoha pacientů s dvojí senzibilizací zůstá- život ohrozujúci emergentný stav v alergológii. Venó- mová imunoterapia (VIT) je jediný účinný a bezpečný DS k oběma jedům za využití dostupných laboratorních nástroj liečby. Liečba je podľa štandardných odporúčaní metod u pacientů s klinicky relevantní alergií na jeden indikovaná u jedincov od veku piatich rokov s prekona- nou anafylaktickou reakciou alebo opakovanou veľkou lokálnou reakciou po uštipnutí blanokrídlym hmyzom cientů po proběhlé anafylaktické reakci po bodnutí vče- a potvrdenou senzibilizáciou na ich jed. Je možná aj lou nebo vosou. Všichni pacienti jednoznačně určili bo- v nižšom veku pri posúdení špecifickej situácie a vyhod- notení pomeru benefitu a rizika pre dané dieťa. Cieľom hmyzu bez reakce. U všech pacientů jsme zhodnotili vý- našej práce je poukázať na bezpečnosť a účinnosť VIT sledky specifických IgE protilátek (k extraktům včelího v detskom veku. Materiál a metódy: Náš súbor tvorí 19 detí (12 chlap- cov, 7 dievčat) s priemerným vekom 11,15 ± 4,43 rokov, ktorí spĺňali indikačné kritéria pre venómovú imunote- rapiu. Priemerný vek začatia terapie bol 9,20 ± 3,66 ro- kov, pričom tri deti boli vo veku menej ako 5 rokov – tie cientů senzibilizováno k extraktům včelího i vosího jedu, uvádzame v kazuistikách. Výsledky: V našom súbore sme jednoznačne preuká- zali bezpečnosť a účinnosť VIT v detskom veku, aj u detí a 11 % pacientů bylo dvojitě senzibilizováno k oběma mladších ako 5 rokov. Počas úvodnej liečby v klaster jedům při vyšetření BAT. výraznejšia lokálna reakcia v mieste vpichu najmä pri sérových koncentrácii špecifických IgE protilátok proti alergénovým extraktom a komponentom alergénov ako aj celkových IgE protilátok a na druhej strane vzostup 4 Závery: Účinnosť ako aj bezpečnosť VIT pri správ- je rovnako ako u dospelých, minimálne 3 až 5 rokov, FrekVeNCe DVojí seNZIBILIZaCe k VČeLíMu a VosíMu jeDu u PaCIeNtů s aNaMNéZou reakCe Po BoDNutí jeDNíM DruHeM HMyZu 1,2 2 1,2 1 Ústav imunologie a alergologie, Lékařská fakulta v Plz - 2 Ústav imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Cíl práce: Dvojí senzibilizace (DS) k včelímu a vosí- mu jedu je velmi častá, avšak klinická reaktivita na oba jedy je vzácná. Bohužel žádný dostupný diagnostický test nedokáže rozlišit mezi asymptomatickou senzibilizací a klinicky relevantní alergií. Výběr jedu pro imunoterapii vá výzvou. Cílem naší práce bylo zhodnotit frekvenci druh hmyzu. Materiál a metody: Do studie jsme zařadili 102 pa- dající hmyz a v minulosti byli bodnuti opačným druhem a vosího jedu a k jejich hlavním složkám) a výsledky testu aktivace bazofilů (BAT). Výsledky: Výsledky byly analyzovány zvlášť ve sku- pině 39 pacientů s alergií na vosí a 63 pacientů s alergií na včelí jed. Souhrnně bylo v celém souboru téměř 50 % pa- 38 % pacientů bylo senzibilizováno k druhově specific- kým složkám obou jedů při užití molekulární diagnostiky

74 alergie supplementum 1/2022 abstrakty IMuNItNí ProFIL a rIZIkoVé Faktory těŽkýCH ForeM CoVID‑19 Balík M. KARIM 1. LF UK a VFN Praha Úvod: Prezentace má za cíl shrnout mezinárodní se zatím nedaří najít jeden univerzální fungující lék, je, že poznatky o těžkých formách covid-19. Zároveň autor sepse je fenotypově vysoce heterogenní syndrom. Sou- konfrontuje covid-19 s diagnostickými a terapeutickými časná věda se nyní tedy orientuje na identifikaci menších postupy u těžkých forem virových pneumonitid. Součástí podskupin pacientů s podobným fenotypem, které by od- prezentace jsou vlastní data a studie z průběhu tří set povídaly na určitou cílenou léčbu. těžkých ARDS hospitalizovaných na KARIM VFN za dva roky pandemie. Metodika: Shrnutí diagnostických postupů v oblasti kliniky, zobrazovacích a laboratorních metod u těžkých SARS-CoV-2-ARDS v prostředí intenzivní péče. Zásadní je medicínsky správné a cost-efektivní stanovení virové nálože a infekciozity pacienta. Interpretace imunitní od- povědi na covid-19 a monitorované inflamatorní markery Naar J. , Krűger A. , Vondráková D. , Janotka M. , Kubele mají dopad na terapii covid-19. Jsou nastíněna specifika J. , Lischke R. , Neužil P. , Ošťádal P. postižení plic, kardiovaskulárního systému, cévní stěny a koagulačního systému. Diskutovány jsou limity umělé plicní ventilace a pozice extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). shrnutí: Při překonání přirozených bariér a dosažení vysoké infekční dávky je specifikem covid-19 endote- liální zánět doprovázený často trombotickou mikroan- giopatickou hemolýzou s aktivací trombocytů a koa- gulační kaskády vyžadující u závažných forem šetrnou oxygenace (VV-ECMO) je život zachraňující léčba léčbu selhávajících orgánových systémů. Covid-19 není při těžkém respiračním selhání, jejímž cílem je pře- v naprosté většině případů cytokinová bouře. Stanovení mostění kriticky nemocného pacienta k zotavení nebo infekciozity covid-19 má vliv na intenzivistickou praxi transplantaci plic. V případě onemocnění covid-19 není a systém intenzivní péče v nemocnicích. IMuNoteraPIe V sePsI Helán M. Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemoc - nice u sv. Anny v Brně Sepse je celosvětově hlavní příčinou úmrtí pacientů na hypoxemie a hyperkapnie, nicméně všechny další tera- jednotkách intenzivní péče. Dle definice se jedná o ge- neralizovanou reakci na infekci, která vede ke vzniku lhaly. Pacient během extrémně dlouhé hospitalizace na orgánové dysfunkce. Sepse často progreduje do septické- ho šoku a multiorgánového syndromu s mortalitou okolo zejména z respiračního traktu, ale i 5 infekcí krevního 40 %. Přístup k septickému pacientovi se v posledních řečiště. Strávil 183 dní na antibiotické, antivirotické či dekádách sjednotil pomocí zavedení doporučených po- stupů, což vedlo k určitému poklesu mortality. Četné timikrobiálních látek. I když ostatní orgánové funkce snahy o zavedení nové kauzální léčby, která by cíleně zůstaly stabilní, došlo k postupnému vzniku dilatace modulovala imunitní reakci při sepsi a která by dále vý- znamně snížila mortalitu, zatím v multicentrických ran- domizovaných studiích selhávají. Tato přednáška přinese přehled současného poznání o možnostech a dosavadních výsledcích imunoterapie sepse. Klíčovým faktorem, proč 207 DNí Na PoDPoře VeNoVeNóZNí eXtrakorPoráLNí MeMBráNoVou oXyGeNaCí Pro těŽké PLICNí PostIŽeNí PřI CoVID‑19 aŽ Do ÚsPěŠNé traNsPLaNtaCe PLIC: kaZuIstIka 1 1 1 1 2 3 1 1 1 Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Pra - ha, Česká republika 2 Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika 3 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika Úvod: Venovenózní extrakorporální membránová zotavení dobře predikovatelné a popsány byly i přípa- dy recovery po > 100 dnech na VV-ECMO podpoře. Popis případu: Prezentujeme případ 59letého muže bez interních komorbidit, který byl transportován do terciálního centra pro progresivně se zhoršující respi- rační selhání vlivem těžkého poškození plic při co- vid-19 i přes agresivní umělou plicní ventilaci. Oka- mžité zavedení VV-ECMO vedlo k promptní korekci peutické postupy při snaze o weaning z VV-ECMO se- VV-EMO překonal přibližně 40 infekcí pocházejících antimykotické léčbě s celkovou spotřebou 2,2 kg an- Imunologie sepse Závěr: Naše výsledky ukázaly, že dvojí senzibiliza- ce k extraktům včelího a vosího jedu nemůže být jed- noznačně vyřešena ani molekulární diagnostikou, ani pozitivit neodráží skutečnou klinicky relevantní alergii bazotestem. Zhruba tři čtvrtiny DS pacientů na úrovni na oba jedy. Přesto je v nejasných případech namístě extraktů zůstávají DS i na molekulární úrovni a téměř zvážit duální VIT oběma jedy. jedna čtvrtina i na úrovni bazotestu. Navíc s ohledem na jasnou anamnézu „single“ alergie všech vyšetřených pacientů pravděpodobně žádná ze zjištěných dvojích

75 alergie supplementum 1/2022 abstrakty a systolické dysfunkce pravé srdeční komory vlivem vývoje těžké prekapilární plicní hypertenze vyžadující u kriticky nemocného pacienta. Úloha imunologa je inotropní léčbu. Pacient podstoupil úspěšnou bilate- rální transplantaci plic po 207 dnech na VV-ECMO a imunosuprimovaného typu imunitní odpovědi od podpoře. Závěr: Prezentovaný případ poskytuje důkaz pro ii) indikace použití imunomodulační terapie. Prezentace využití dlouhodobé VV-ECMO podpory u těžkého prů- běhu covid-19 jako mostu k transplantaci plic. Nutno s důrazem na její racionální využití. K dispozici máme však počítat s četnými, zejména infekční komplikace- mi. Multidisciplinární přístup je proto nezbytný. ZaPoMeNuté a NoVé BIoMarkery V DIaGNostICe sePse Průcha M. OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha Sepse je obrazem dysregulace imunitního systému dvojí: i) v diagnostice – rozlišení hyperzánětlivého „běžného“, rozlišení infekční a neinfekční příčiny SIRS; předkládá přehled přímé a nepřímé diagnostiky sepse vyšetřovací metody, které nám umožňují pracovat ve „statimovém režimu“ vydávání výsledků. Biochemické a imunologické biomarkery tvoří jednu diagnostickou část s výraznou limitací v citlivosti používaných metod, přičemž v posledních 20 let zde stále významnějším způsobem zasahuje využití metod molekulární biologie, ať už v přímé detekci infekce, nebo s využitím monito- rování imunitní odpovědi. rekoMBINaNtNí „NePříBuZNé“ ligandy jako slibná stratEgiE k tVorBě NeutraLIZaČNíCH ProtilátEk Kosztyu P. , Kuchař M. , Daniel Lišková V. , Černý J. , medinovými kandidáty vedla k tvorbě neutralizačních 1# 2# 2 3 Vroblová E. , Malý M. , Petroková H. , Rašková Kafková protilátek, jejichž efektivita byla otestována 1 2 2 L. 1 , Mašek J. , Turánek J. , Malý P. , Raška M. 4 1 2 1 1 Ústav imunologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palacké- ho v Olomouci 2 Laboratoř inženýrství vazebných proteinů, Biotechno - logický ústav 3 Laboratoř strukturní bioinformatiky proteinů, Biotech - nologický ústav AV ČR 4 Oddělení farmakologie a toxikologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. # Tito autoři přispěli rovným dílem Vývoj účinné vakcíny proti HIV-1 představuje pro vědeckou komunitu již od objevení viru obrovskou vý- zvu, vzhledem k tomu, že ani po 30 letech výzkumu není žádná taková na trhu k dispozici. Obtíže při jejím vývoji Malkusová I. , Liška J. , Kacerovská D. souvisí s unikátními biochemickými a imunologickými vlastnostmi povrchového proteinu Env, jako je např. jeho velká diverzita. Právě tento protein je cílem neutralizač- ních protilátek, které jsou nacházeny u infikovaných je- dinců, u nichž onemocnění neprogreduje. Ačkoliv bylo vyzkoušeno množství rozdílných strategií, žádná z nich nevedla k tvorbě široce neutralizačních protilátek schop- ných neutralizovat velké množství různých variant viru. s obtížným managementem léčby a rizikem tvorby orál- Naše nová strategie je založena na selekci proteinových ních epiteliálních dysplazií (OED). U pacientů s CHC mimetik vázajících se na paratopy vybraných široce neu- tralizačních protilátek a mimikujících tak jejich přirozený ústní (OSCC). Pro úspěšnou terapii je nutná spolupráce ligand Env. Tyto proteiny by mohly být použity jako „ne- příbuzný“ imunogen k indukci neutralizačních protilátek. Byla vyvinuta vysoce komplexní kombinatoriální kandidózy, ale tento fakt může být ovlivněn i chybami knihovna odvozena od domény 10 lidského proteinu v primární diagnostice. V souboru 140 pacientů s histo- myomesinu a byly vyselektovány varianty, myomedi- ny, specificky se vážící na vybrané široce neutralizační anamnestické a klinické rizikové faktory pro kandidové protilátky a kompetující o vazbu s přirozeným ligandem Env. Molekulárním modelováním byla potvrzena struk- turní podobnost myomedinů s příslušným epitopem Env. Imunizace experimentálních myší vybranými myo- in vitro na širokém panelu pseudovirů náležících do podskupin A, B, C, D a AE. Naše výsledky ukazují, že myomedinová proteinová mimetika, původem nepříbuzná od přirozeného HIV an- tigenu, mohou představovat novou slibnou strategii při vývoji účinné vakcíny indukující tvorbu široce neutra- lizačních protilátek jak proti HIV, tak i jiným infekcím. Práce byla podpořena grantem MŠMT CEREBIT CZ .02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397. CHroNICké kaNDIDóZy DutINy ÚstNí – koMPLeXNí PéČe, kaZuIstIky 1 2 3 1 Ústav imunologie a alergologie, FN a LF UK v Plzni 2 Stomatologická klinika, FN a LF UK v Plzni 3 Šiklův ústav patologie, FN a LF UK v Plzni, Bioptická laboratoř, Plzeň Úvod: Chronická hyperplastická kandidóza (CHC) je klinická forma kvasinkové infekce sliznice dutiny ústní se ve zvýšené míře vyskytuje karcinom sliznice dutiny stomatologů s lékaři interních oborů a imunology. Metody: CHC je vnímána jako vzácná forma orální logickou verifikací tohoto onemocnění byly stanovené antiinfekční imunita aočkování

76 alergie supplementum 1/2022 abstrakty procesy. V případě absence podstatných vyvolávajících jak u infikovaných, tak i u imunizovaných jedinců. Pro- příčin choroby nebo při selhávání klinické léčby bylo blémem zásadního významu je často opomíjený fakt, provedeno imunologické vyšetření (parametry humo- rální a buněčné imunity). Terapie zahrnovala chirurgic- ké výkony, užití lokálních a systémových antimykotik, převyšuje slizniční imunitní komponenta komponentu laserovou terapii, v indikovaných případech i perorální systémovou. Od systémové se liší původem přítomných imunomodulaci. Průběžně byla prováděna kultivační vy- šetření, korelace klinického nálezu a subjektivních potíží. važující funkcí, množstvím a fenotypy B a T lymfocytů V případě recidivy či znaků progrese v malignitu násle- dovala reexcise. Výsledky: Bylo sledováno 140 pacientů věku 25–90 let v době primární verifikace CHC. Při imunologickém vy- šetření došlo k odhalení dalších indukčních faktorů cho- roby na úrovni snížení počtu CD8 T lymfocytů (u 20 % infekce předcházející vakcinaci či následující po vakci- + pacientů) a CD19 B lymfocytů (u 31 % pacientů). Dále naci indukuje významná množství slizničních protilátek + došlo k primárnímu nálezu anemií, ANA pozitivity a do- sud nediagnostikovaných thyreopatií. V konkrétních pří- padech režimovou léčbu doplnila perorální imunomodu- lace. Zlepšily se možnosti detekce maligních transformací vzhledem k významným rozdílům mezi lidským a myším CHC v OSCC (kazuistika: OSCC dolní čelisti s invaziv- ním růstem do kortikalis kosti) a závažných infekčních onemocnění (kazuistika: náhodný záchyt AIDS). Diskuse: Oproti obecně uváděné asociaci CHC s ni- kotinismem převážně u mužů starších 60 let byl věk na- šich pacientů v rozmezí 3–9. decennia s převahou žen analýz mechanismů protekce a vyhodnocení reálné pro- (57,14 %). Rizikových faktorů je mnoho a jen výjimečně tektivity pomocí vhodných zvířecích infekčních modelů. jsou kauzálně ovlivnitelné terapií. Jako ovlivnitelný byl potvrzen nikotinismus s jeho dopadem na vnitřní pro- středí dutiny ústní, pH slin a zvýšenou kultivaci kandid. Dalšími významnými kofaktory jsou diabetes mellitus, kortikoterapie a kombinace léčiv s útlumem salivace. Na rozdíl od všeobecného mínění není většinou CHC prová- zena závažnou poruchou imunity. Přesto byla u 2 pacientů D. ze souboru zachycena pozitivita HIV-AIDS, která by bez spolupráce s imunologem unikla pozornosti. Závěr: Pro úspěšnou terapii CHC je nutné odhalit všechny individuální faktory indukce a řádně plánovat další diagnostiku a léčbu. Díky komplexní péči lze udr- žovat dobrý průběh onemocnění v rámci dispenzarizace, včetně včasné detekce OED a OSCC. INDuCtIoN oF MuCosaL aND systeMIC IMMuNe resPoNses to VIraL INFeCtIoNs IN HuMaNs Městecký J. Department of Microbiology, Univerzity of Alabama at Birmingham USA Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Akademie věd České republiky, Praha Ačkoliv naprostá většina mikrobiálních původců in- fekčních nemocí vstupuje do organismu slizniční cestou, characterized on morphological and genomic levels have v současnosti dostupné vakcíny jsou podávané z něko- lika důvodu preferenčně systémovou cestou. Jak uka- zují nejnovější studie týkající se zejména SARS-CoV-2 GMP-certified MB PHARMA facility in Ostrava. Ela- infekce, jedinci imunizovaní, i opakovaně, systémovou borate release testing discussed with the State Institute cestou a vykazující vysoké hladiny sérových protilátek for Drug Control ensures the quality of DUOFAG . The nejsou chráněni proti slizniční infekci. Naopak, pří- tomnost protilátek v sekretech dutiny nosní či ústní je has established a seed lot system for phages and propa- zřídkakdy a většinou nesprávně vyhodnocována, a to gation bacteria. že složky slizniční a systémové imunity jsou do znač- né míry vzájemně nezávislé. Z kvantitativního hlediska protilátek, zastoupením jednotlivých izotypů a jejich pře- v lymfatické tkáni a jejich maturací, a ve svém důsledku tedy i imunitní odpovědí a její protektivitou po aplikaci vakcíny. Sérové protilátky indukované systémovou vak- cinací pronikají v minimálních a funkčně nedostatečných kvantitách na slizniční povrchy. Pouze přirozená slizniční a též T lymfocytů specifických k virovým antigenům. Na- víc, výsledky získané pomocí zvířecích, zvláště myších modelů je třeba interpretovat s velkou dávkou opatrnosti imunitním systémem včetně parametrů protekce. Výzkum imunitní odpovědi u slizničních infekcí a vývoj relevantních očkovacích přístupů by měl zahr- novat paralelní analýzy slizniční a systémové imunity, jak z kvantitativního, tak i kvalitativního hlediska včetně DuoFaG aND Its jourNey to ® to oVerCoMe BaCterIaL INFeCtIoNs IN surGICaL WouNDs Moša M. 1,2,4 , Štveráková D. , Benešík M. 1,2 1,2,3 , Dostál 1,2 , Fuglík V. 1,2 1 MB PHARMA s. r. o., Prague, Czech Republic 2 FAGOFARMA s. r. o., Prague, Czech Republic 3 Masaryk University, Faculty of Science, Brno, Czech Republic 4 Charles University, Faculty of Science, Prague, Czech Republic In Czechia, the history of phage therapy dates back to interwar Czechoslovakia, but currently, phage thera- py is almost unavailable here. Over the last decade, MB PHARMA has been working on phage research and has developed the phage cocktail DUOFAG . This cocktail ® comprises phages active against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa . DUOFAG ® is intended for bacterial infection treatment in patients with surgical wounds but has the potential for curing other types of infections too. DUOFAG ® comprises two phages active against S. au - reus and one active against P. aeruginosa . The phages their host ranges examined on hundreds of clinical iso- lates of bacteria. DUOFAG is manufactured in a Czech ® ® stability of phages is evaluated regularly. MB PHARMA

77 alergie supplementum 1/2022 abstrakty DUOFAG ® was examined in preclinical animal stu- dies. Acute dermal toxicity study on rats and local der- mal tolerance study on rabbits confirmed the safety of bust shedding and transmission of DUOFAG ® . Follow-up preclinical studies focusing on to adult co-housed MyD88 KO mice. Experiments with subcutaneous administration of DUOFAG are currently a comprehensive set of ® underway. Single and repeated dose toxicity and toxi- cokinetics studies of DUOFAG are performed on rats. ® According to data from Czech hospitals, S. aureus and lence factors were dispensable for nasal cavity infection P. aeruginosa are the main causative agents of the sur- gical wounds infections. The upcoming clinical evalua- tion of DUOFAG (phase I/IIa clinical trial) focuses on filamentous hemagglutinin (FhaB) or fimbriae (Fim) ad- ® proving the safety, tolerability, and efficiency of multiple hesins infected the nasal cavity poorly, shed at low levels doses of DUOFAG in subjects with surgical wounds. and failed to productively infect co-housed MyD88 KO ® The first cohort of patients will be observed for safety or C57BL/6J mice. FhaB and fimbriae thus appear to play evaluation of DUOFAG , and possible adverse effects a critical role in ® will be monitored. In Cohort 2, the study will continue as a double-blind, randomized add-on study of DUOFAG ® compared to placebo. The wound healing rate, and the exert potent immunomodulatory activities that synergize microbiological load, will be evaluated. We kindly acknowledge the financial support of the research projects: FX01030019, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (MB PHARMA), CZ.01.1.02 /0.0/0.0/21_374/0027103, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (FAGOFARMA). suPPress IMMuNIty, ProLIFerate aND traNsMIt: HoW tHe PertussIs aGeNt HIjaCks tHe IMMuNe resPoNse oF NasaL MuCosa Šebo P., Holubová J., Klímová N., Staněk O., Bumba L. Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sci - ences, Prague, Czech Republic Mouse models of pertussis pneumonia served in cha- racterization of B. pertussis virulence mechanisms. Ho- wever, the biologically most relevant catarrhal disease -mediated delivery of stage and B. pertussis transmission has not been adequa- tely reproduced in adult mice due to limited proliferati- on of the human-adapted pathogen on murine nasopha- ryngeal mucosa. We used immunodeficient C57BL/6J nasopharyngeal mucosa and efficient transmission to new MyD88 KO mice to achieve B. pertussis proliferation hosts. to human-like high counts of 10 viable bacteria per 8 nasal cavity to elicit rhinosinusitis accompanied by ro- B. pertussis bacteria B. pertussis mutants revealed that pertussis toxin, adenylate cyclase toxin-hemolysin, the T3SS effector BteA/BopC and several other known viru- and B. pertussis transmission in the immunocompromi- sed MyD88 KO mice. In contrast, mutants lacking the B. pertussis transmission. Moreover, the adenylate cyclase (ACT) and the per- tussis (PT) toxins of Bordetella pertussis are known to to suppress host defense. We thus compared also the mou- se lung infection capacities of B. pertussis (Bp) mutants (Bp AC- or Bp PT-) producing enzymatically inactive toxoids. Despite accelerated and near complete clearan- ce from the lungs of immunocompetent Balb/c mice by day 14 of infection, the PT- bacteria accumulated within the lymphoid tissue of lung-draining mediastinal lymph nodes (mLNs). In contrast, the wild type or AC- bacteria colonized the lungs but did not enter into mLNs. Lung infection by the PT- mutant triggered an early arrival of migratory conventional dendritic cells with associated bacteria into mLNs, where the PT- bacteria entered the T cell-rich paracortex of mLNs by day 5 and prolifera- ted in clusters within the B-cell zone (cortex) of mLNs by day 14, being eventually phagocytosed by infiltrating neutrophils. Finally, only infection by the PT- bacteria triggered an early production of anti-B. pertussis se- rum IgG antibodies already within 14 days of infection, indicating that action of the pertussis toxin blocks DC- B. pertussis bacteria into mLNs. Thereby PT action prevents bacterial colonization of mLNs and early adaptive immune response to B. pertussis infection, thus enabling high level colonization of the ProVokaČNí testy s PotraVINaMI – kDy se NeBát? Bělohlávková S. Immuno-Flow, s. r. o., Praha Prevalence potravinové alergie v posledních deká- dách dramaticky narůstá. Doposud jedinou možností míry striktnosti eliminační diety. léčby v rutinní praxi je eliminační dieta s vyloučením příčinné potraviny. Nastavení diety by mělo být podpo- řeno správnou diagnostikou potravinové alergie. Ačkoli V roce 2018 byly publikovány první české Doporučené možnosti laboratorní diagnostiky včetně molekulární jsou postupy pro provádění potravinových expozičních testů. stále širší, nedílnou součástí diagnostického algoritmu by měly být i potravinové provokační testy. Jejich hlavním přínosem je odlišení potravinové alergie od potravinové senzibilizace a potvrzení navozené tolerance zejména u malých dětí. Do určité míry mohou také pomoci s od- hadem individuální prahové dávky reakce a tím s určením Přes výše uvedené nejsou bohužel potravinové provo- kační testy v české alergologické praxi příliš prováděny. expoziční testy valergologii

78 alergie supplementum 1/2022 abstrakty Ty mimo jiné obsahují i protokoly pro provokace s jed- notlivými potravinami jak v otevřené podobě, tak jako kou imunologii (EAACI) evropský testovací panel pro dvojitě slepé, placebem kontrolované testy. Běžné potravinové provokační testy jsou také díky ním EU a lokálním autoritám bývá občasně i tato celistvá existenci doporučených postupů velmi dobře proveditel- né i v alergologické ambulanci mimo lůžkové zařízení. alergeny určené ke konjunktivální, nazální a bronchiální Vybavení pracoviště je v podstatě identické jako vybave- ní pracoviště, které provádí alergenovou imunoterapii – tato omezení jsou EAACI vytvářena doporučení (tzv. po- což je většina českých alergologických ambulancí. Při sition paper) k provokačním testům, která mohou pod- důkladném zvážení indikací a respektování kontraindi- kací (mimo jiné anamnéza anafylaxe po dané potravině Jednou z recentních publikací EAACI, publikovaných podpořená pozitivitou sIgE) je navíc větší část expozič- ních testů hodnocena jako negativní – k reakci nedojde bronchiálních provokačních alergenových testů (https:// a je potvrzena tolerance dané potraviny. V rámci přednášky bude prezentována více než deseti- letá zkušenost ambulantního zařízení s prováděním potra- vinových expozičních testů. Díky stovkám provedených senzibilizace jako hlavního spouštěče příznaků astma- expozic jsme schopni na základě anamnézy a laborator- ních testů velmi dobře odhadnout jak průběh testu, tak imunomodulační terapii. Alergenová sublingvální imuno- i většinou jeho výsledek. To nám umožňuje stratifikovat terapie je nyní registrována a doporučována pro kontrolo- pacienty podle míry rizika a provádět provokační testy vané nebo částečně kontrolované pacienty s alergickým relativně bezpečně i bez zázemí lůžkového pracoviště. ProVokaČNí testy V aLerGoLoGII – Mají VýZNaM? Krčmová I. , Novosad J. , Šrotová A. 1,2 1,2 1 1 Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové 2 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Velmi obecně můžeme definovat provokační testy při čivá a nelze zhodnotit klinický význam senzibilizace. diagnostice alergií (alergických vazeb) jako postup, kdy Historicky byly alergenové provokační testy základním lékař vystaví pacienta za přísně kontrolovaných podmí- nek kontaktu s alergenem. Provokační testy s alerge- nem mají dlouhou historii a před rozvojem laborator- ní diagnostiky byly hlavním nástrojem alergologické postup rezignovat. diagnostiky. Provokace alergenem nabízí přímý důkaz klinického významu konkrétního alergenu pro vznik příznaků a závažnost alergického onemocnění. Standar- dizace a dostupnost provokačních testů pro každodenní praxi (včetně otázek indikací a kontraindikací) je stále Novosad J. , Krčmová I. diskutována. Dnes však většina provokačních testů, ze- jména v oblasti lékové a potravinové alergie, bezpečně překročila hranici výzkumu a je dostupná pro klinickou praxi při dobře erudovaném zdravotnickém personálu. Ve většině případů je standardní diagnóza alergického onemocnění založena na podrobné anamnéze a průkazu senzibilizace (buď kožním testem, nebo in vitro ) na rele- vantní alergen v souladu s klinickou historií. Alergenový krata. Zkušený klinik tak neomylně pozná „foetor hepa- provokační test je vyžadován v definovaných situacích. ticus“ způsobený limonenem nebo dimetylsulfátem nebo Historie diagnostiky alergie začala náplasťovým (patch) např. acetonový zápach dechu při ketoacidóze. V dnešní testem (1894), což je svou podstatou provokační test. době nicméně došlo k bezprecedentnímu zpřesnění řady V čase následovaly konjunktivální (1907), nosní (1914) diagnostických dechových testů díky vysoce sofistiko- a bronchiální alergenové provokace (1925). Alergenová vaným detekčním systémům (od kapnografie u kriticky provokace je kromě diagnostického nástroje modelem nemocných až po monitoraci produkce NO u nemocných pro studium mechanismů alergických onemocnění nebo s bronchiálním astmatem – FeNO). Vyšetření a komplex- účinnosti antialergických léků. V současnosti v rutinní ní analýza vydechovaného vzduchu (tzv. „breathomika“) diagnostice zůstávají hlavním provokačním postupem postupně od 70. let minulého století pronikla do stovek kožní prick testy. Bohužel musíme konstatovat, že ač je klinických studií zaměřených mj. na diagnostiku a léčbu definován Evropskou akademií pro alergologii a klinic- škálu inhalačních alergenů, kvůli výrobcům a regulač- škála alergenů pro prick testy obtížně dostupná. Aero- provokaci nejsou rutinně (zejména v ČR) dostupné. I přes pořit a vyvolat opětný zájem o tuto formu diagnostiky. v lednu tohoto roku, je doporučení ke klinickému užití doi.org/10.1111/all.15203). Diagnostika alergického astmatu vyžaduje jak průkaz IgE-senzibilizace na aeroalergeny, tak kauzativní roli této tu. Správná diagnóza může pomoci vybrat pacienty pro „roztočovým“ astmatem a s FEV ≥ 70 %. U pacientů 1 s perzistujícím astmatem, se senzibilizací na celoroční alergeny nebo polysenzibilizovanými představuje důkaz příčinné senzibilizace větší potíže. Jednodušší pro pří- stup se jeví nazální provokace alergenem, ale v novém EAACI doporučení pro bronchiální provokaci je snaha zkrátit „vymývací“ periodu inhalačních kortikosteroidů a dalších antiastmatik. Indikací bronchiálního alergeno- vého provokačního testu by bylo určení potence alergenu vyvolat astmatickou odpověď u pacienta senzibilizova- ného na tento alergen, pokud anamnéza není přesvěd- nástrojem diagnostiky, v současnosti i přes dostupnost laboratorní (zejména molekulární) diagnostiky bychom neměli v indikovaných případech na tento diagnostický VyuŽItí teCHNoLoGIe eNose V resPIraČNí MeDICíNě 1,2 1,2 1 Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové 2 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Vyšetření vydechovaného vzduchu nemocného je běž- nou součástí diferenciální diagnostiky již od dob Hippo-

79 alergie supplementum 1/2022 abstrakty DoPoruČeNé PostuPy Pro LéČBu CHroNICké urtIkarIe V roCe 2022 Benáková N. Dermato-alergologie Immuno-Flow Praha a Dermato - venerologická klinika 1. LF UK Chronická kopřivka je relativně časté onemocnění zopenie, reaguje hůře na omalizumab. s výrazným dopadem na kvalitu života, negativně ovliv- ňující studijní, pracovní i běžně denní aktivity nemoc- ného. Kromě fyzického postižení se objevují deprese, Léčba má být co nejúčinnější a nejbezpečnější, cílem úzkosti, poruchy spánku. Chronická urtikarie má dopad je pokračovat až do kompletního odeznění choroby nejen na pacienta a jeho rodinu, ale i jeho lékaře a zdra- votní systém. Klinicky se chronické kopřivky dělí na spontán- ní a indukovatelné, u spontánních se rozlišuji dva subfenotypy: • typ I: nejčastější, IgE proti autoantigenům, vyšší cIgE, reaguje na omalizumab, • typ II b: IgG a IgM proti FcεRI/IgE, nízké cIgE a ba- Včasná diagnostika a léčba jsou pro zvládnutí cho- roby zásadní (doba trvání predikuje negativní průběh). a do návratu kvality života k normálnímu stavu. Z kli- nických průzkumů vyplývá, že se chronická urtikarie Kožní alergické choroby onemocnění zažívacího traktu, malignit, metabolických chorob anebo chorob respiračních. Principiálně se opírá zemi na vzestupu. Pro nejčastější lékové skupiny byla o analýzu 1) aerosolu vydechovaného vzduchu se za- měřením na velké kapénky obsahující mj. proteiny, léky je postupně zavádět do praxe. U stále větší části pacientů nebo mikrobiologický materiál (vyšetření tzv. konden- zátu vydechovaného vzduchu) a dále 2) tzv. „volatilních ní opatření a léčebná omezení. To je příklad antibiotik organických komponent“ (VOC), neboli volně v dechu penicilinové řady, kde narůstající antibiotická rezistence se vyskytujících malých organických molekul (< 1 kDa) nutí k národním a mezinárodním aktivitám omezujícím vznikajících v průběhu komplexních metabolických pro- cesů. Tyto mohou být následně detekovány cíleně např. vání antibiotik první volby, kde peniciliny stále zaujímají chemiluminiscenčně, resp. elektrochemicky (např. při přední místo. Tzv. delabeling penicilinové alergie je ne- měření produkce NO) anebo v širším „breathomickém“ dílnou součástí strategie racionální preskripce antibiotik. kontextu (explorativní detekce desítek různých organic- kých molekul) pomocí hmotnostní spektrometrie anebo ní u asi 10 % z těch, kteří ji hlásí nebo mají uvedenu s využitím specifických plynových senzorů – tzv. elektro- nického nosu (eNose). Doposud tak bylo identifikováno potvrzených alergií doslova mizivý, většina suspekcí po- více než 1000 potenciálních biomarkerů spojených s desít- kami chorobných stavů, a vydechovaný vzduch se tak stal slabostí a pocitem na omdlení, které odeznívají bez spe- dalším oknem umožňujícím nahlédnout do jejich komplex- ní patogeneze. Asthma bronchiale je typickým příkladem gie. Typicky chybí pruritus, erytém, urtika, angioedém či choroby, kde se kvalitativní vyšetřování vydechovaného objektivizovaný bronchospasmus. vzduchu dostalo do samého jádra diagnostiky a monitorace léčby (FeNO). V rámci biomarkerově zaměřených studií a představí bezpečné postupy, které lze aplikovat (např. konsorcia U-BIOPRED) již byla prokázána přínos- nost i širokých breathomických analýz jak pro diferenciaci tifikace rizika dle podrobného rozboru anamnestické zánětlivých endotypů, tak např. pro monitoraci klinické reakce a zdravotního stavu pacienta. U penicilinů před- kontroly a citlivosti na léčbu steroidy. Uvedené výsledky stavují nízkorizikovou skupinu vhodnou k prověřování tak nepochybně přinášejí zajímavé a prakticky využitelné v terénu pacienti s anamnézou jednoznačně pozdních podněty pro zkvalitnění péče o tyto nemocné. Předmětem a izolovaně kožních makulopapulózních exantémů. sdělení je souhrn současných metodologických možností Diagnosticky se využívají kožní prick testy a intrader- a nástin možných klinických aplikací. ProVokaCe PeNICILINeM a LokáLNíMI aNestetIky – kDy se NeBát? Sedláčková L. , Šrotová A. 1 2 1 Alergologie a klinická imunologie, Gennet s.r.o., Praha 2 Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové Vyšetřování lékových alergií je celosvětově i v naší publikována kvalitní diagnostická doporučení a daří se lze lékovou alergii vyloučit a následně zrušit eliminač- zbytečné nadužívání náhradních antibiotik a návrat k uží- Alergii na peniciliny konfirmuje alergologické vyšetře- v dokumentaci. U lokálních anestetik je podíl skutečně chází z vazovagálních a úzkostných reakcí provázených cifické léčby a nemají vyjádřené známé symptomy aler- Autorky se zaměří na tyto dvě lékové skupiny v běžné alergologické ambulanci. Základem je stra- mální testy s hodnocením za 20 min a 24–48 hod., při negativním výsledku pak několikadenní expoziční test zahájený pod ambulantním dohledem. Prověřování tolerance lokálních anestetik má u terénních alergolo- gů větší tradici, i tady se využívá kombinace kožních testů (prick a intradermální) s expozicí (subkutánní aplikace v ambulanci). Velký význam má správný psy- chologický přístup a zařazení placeba. Diskutovány budou praktické aspekty a úskalí diagnostiky získané několikaletou praxí obou pracovišť.

80 alergie supplementum 1/2022 abstrakty neléčí dostatečně, řada pacientů nemá své projevy vod), která pak perzistuje a může progredovat v akti- pod kontrolou a je zde ještě velký prostor pro zlepšení. Aktualizované mezinárodní Doporučené postu- py odborných společností EAACI, GA(2)LEN, EDF sporadicky. Endemický výskyt AP je typický u jiho- a APAAACI pro léčbu chronické kopřivky uvádějí jako amerických indiánů (v Andách), kdy mimo kůži bývá léky první volby prověřená nesedativní H1 antihista- minika 2. generace, i ve 2–4× zvýšeném dávkování. Této léčbě by se měli věnovat i praktičtí lékaři, neboť reaktivitu pozdního typu, solární kopřivku lze přiřadit jsou často prvními, koho pacient navštíví. V druhé linii do skupiny reakcí přecitlivělosti I. typu. Akční spekt- se k antihistaminiku přidává omalizumab, a to nově rum nemusí být pouze v UV oblasti, ale také ve vidi- i ve vyšším dávkování a/nebo zkráceném intervalu telné. Mimo fotoprotekce (fyzikálními filtry) pomohou až 600 mg po 2 týdnech. V třetí linii pak cyklospo- rin A v kombinaci s antihistaminikem. Léčba vyšších linií je v kompetenci specialistů a specializovaných dermatózy – alergická fotokontaktní reakce i celková center dermatologických a výhledově i alergologic- kých, kde se podávají biologika a imunosupresiva, v budoucnu pak inhibitory kináz a další léky. IMuNoLoGICky ZProstřeDkoVaNé FotoDerMatóZy Ettler K. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha v Hradci Králové Fotodermatózy jsou choroby kůže způsobené ex- pozicí slunečnímu, ale i umělému UV a viditelnému bě nemocí. V oblasti diabetologie pacienti používají záření. Zařazují se sem choroby geneticky podmíněné inovované přístroje s možností kontinuální monitorace (např. s defektem reparace DNA), metabolické (např. hladiny glykemie a následné okamžité léčebné odpo- porfyrie), s exogenním fotosenzibilizátorem (např. fy- tofotodermatózy, polékové reakce) a nejčastější pak 2017, po širokém přijetí nově zavedeného glukózové- imunologicky zprostředkované fotodermatózy, dříve ho senzoru, se zrodila celosvětová epidemie alergické nazývané idiopatické. Nejčastější fotodermatózou v evropských zemích je dermatologů, chemiků a lékárníků byl identifikován polymorfní světelná erupce (PLE). Postihuje zejména isobornyl-akrylát, dříve považovaný za nízkorizikový ženy mladšího a středního věku ve výstřihu, na ra- menech i zádech s manifestací nejrůznějších kožních po použití glukózových senzorů a inzulinových pump útvarů – papulek, puchýřků, zarudlých skvrn, většinou a v roce 2019 byl Americkou společností pro kontaktní svědících po intenzivním letním oslunění se zhoršová- ním každou další sezonu. V etiopatogenezi hraje roli roku“. Informace o přesném složení zdravotnického zřejmě pozdní typ přecitlivělosti na tvorbu neoantige- nů v kůži kvůli ozáření. Za normálních okolností jsou méně v současných právních předpisech Evropské unie antigen prezentující (APC) buňky (Langerhansovy) o zdravotnických prostředcích není zakotvená povinnost UV zářením poškozovány, takže nevyvolají v ozáře- né kůži nepřiměřený zánět. U pacientů s PLE jsou však APC rezistentní vůči UV a svou funkci i po ozáření si zachovají. To může přinášet i výhody – u těchto ne- mocných byla zjištěna nižší incidence rakoviny kůže. V profylaci PLE hraje důležitou roli fotoprotekce – používání oděvu, širokospektrých sunscreenů, někdy Látalová V. , Kopřiva F. , Karásková E. , Kučerová R. předsezonní fotoadaptace. Dermatitis vernalis aurium je považováno za odnož PLE u dětí postihující ušní boltce. Hydroa vacciniforme je jizvící fotodermatóza v ob- ličeji u dětí, zejména chlapců, často spojená s virovou kutánní zánětlivá reakce charakterizovaná okrouhlými nákazou (EBV). Chronická aktinická dermatóza (CAD) naproti bul. Vyvolávajícím podnětem mohou být infekční patoge- tomu postihuje starší muže, kdy zánět přestupuje i na ny (typicky HSV 1), ale i léky. Onemocnění má obvykle ozářená místa a často perzistuje i do zimního období. lehký průběh a spontánně odezní, v některých případech V některých případech CAD začíná jako fotoalergická však probíhá závažně (především při postižení sliznice) kontaktní dermatitida (např. po používání kolínských a má tendence k recidivám. nický retikuloid s přechodem až v kožní lymfom. Aktinické prurigo (AP) se vyskytuje u bílé populace cheilitida a konjunktivitida. Zatímco dosud zmíněné choroby vykazovaly spíše i antihistaminika. Imunologický mechanismus vykazují i další foto- poléková fotoalergická reakce. Společnou podmínkou všech fotodermatóz je vazba na oslunění a výskyt v heliotropních lokalitách. koNtaktNí aLerGIe Po PouŽItí INZuLINoVé PuMPy Janoušková G., Machovcová A. Používání nejmodernější zdravotnické techniky způ- sobilo v posledních letech revoluci v diagnostice a léč- vědi bez nutnosti opakovaných kožních vpichů. V roce kontaktní dermatitidy. Díky spolupráci řady evropských senzibilizátor, jako hlavní viník kontaktních alergií dermatitidy (ACDS) označen jako „kontaktní alergen prostředku je zásadní pro cílené vyšetření pacienta, nic- označení přesného složení výrobku. MNoHo tVáří ZáVaŽNě ProBíHajíCíHo a reCIDIVujíCíHo erytHeMa MuLtIForMe u DosPíVajíCí DíVky 1 1 1 2 1 Dětská klinika FN a UP Olomouc 2 Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Olomouc Erythema multiforme je imunitně podmíněná muko- erytematózními lézemi, někdy až charakteru vezikul či

81 alergie supplementum 1/2022 abstrakty kLINICký VýZNaM koNVeNČNíCH a PLaZMaCytoIDNíCH DeNDrItICkýCH BuNěk INFILtrujíCíCH NáDor u PaCIeNtů s DuktáLNíM aDeNokarCINoMeM PaNkreatu Benešová I. , Plesca I. , Beer C. , Sommer U. , Müller prognózu pacientů s PDAC a jejich výzkum může přispět 1,# 1,# 1 2 L. 1 , Wehner R. 1,3,4 , Heiduk M. 3,4,5 , Aust D. 2,3,4 , Baretton k vývoji nových léčebných postupů pro pacienty s tímto G. 2,3,4 , Bachmann M. P. 3,4,6,7 , Feldmann A. , Weitz J. 7 3,4,5 , onemocněním. Seifert L. 3,4,5 , Seifert A. M. 3,4,5 , Schmitz M. 1,3,4 1 Institute of Immunology, Faculty of Medicine Carl Gustav Carus, TU Dresden, Germany 2 Institute of Pathology, University Hospital Carl Gustav Carus, TU Dresden, Germany 3 National Center for Tumor Diseases (NCT), University Hospital Carl Gustav Carus, TU Dresden, Germany 4 German Cancer Consortium (DKTK), partner site Dresden, and German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany 5 Department of Visceral, Thoracic and Vascular Surgery, University Hospital Carl Gustav Carus, TU Dresden, Germany 6 Tumor Immunology, University Cancer Center (UCC), University Hospital Carl Gustav Carus, TU Dresden, Germany 7 Department of Radioimmunology, Institute of Radio - pharmaceutical Cancer Research, Helmholtz Center Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany # Tito autoři se na této práci podíleli rovným dílem Dendritické buňky (DCs) hrají klíčovou roli v říze- ní protinádorové imunity. Aktivované DCs efektivně gilóza (ABPA). Podľa najnovšej dostupnej literatúry je zvyšují protinádorové schopnosti NK buněk a T buněk. jednou z možností liečby aj využitie efektu monoklonál- Na druhou stranu, tolerogenní DCs podstatně přispívají nej protilátky omalizumabu. Jedná sa o rekombinantnú k imunosupresivnímu nastavení nádorového mikropro- středí. Z toho důvodu mohou DCs zásadně ovlivnit pro- gresi onemocnění, a tudíž i prognózu pacientů. Abychom vanej ťažkej perzistujúcej alergickej astme, chronickej získali nové poznatky o úloze lidských DCs v duktálním spontánnej urtikárii a chronickej rinosinusitíde s noso- adenokarcinomu pankreatu (PDAC), zkoumali jsme po- mocí klasické a multiplexové imunohistochemie frekven- ci, prostorové uspořádání a klinický význam konvenčních a priebehu ABPA. Pri nasálnej polypóze zatiaľ jej prínos DCs 1. typu (cDCs1) a 2. typu (cDCs2) a plazmocytoid- ních DC (pDCs) v primárních tkáních PDAC. Vyšší zastoupení cDCs1 v celé oblasti nádoru a v nádorovém lupracujúcej 17-ročnej pacientky s cystickou fibrózou, stromatu bylo signifikantně asociováno s lepším přeži- tím bez nemoci (tzv. disease-free survival, DFS). Kromě gickou astmou s opakovanými exacerbáciami na podkla- toho byla zvýšená frekvence cDCs2 v intraepiteliální de polyvalentnej senzibilizácie, chronickou alergickou oblasti nádoru spojena s lepším DFS a lepším celkovým rinosinusitídou a recidivujúcimi nasálnymi polypmi vy- přežitím (tzv. overall survival, OS). Zvýšené zastoupení žadujúcimi opakované chirurgické riešenie. pDCs v celé oblasti nádoru a nádorovém stromatu mělo tendenci zlepšit parametr DFS. Vyšší frekvence cDCs1 a pDCs byla nezávislým prognostickým faktorem pro lepší DFS a OS. Tyto výsledky naznačují, že DCs in- filtrující nádorovou tkáň mohou signifikantně ovlivnit MoŽNostI VyuŽItIa oMaLIZuMaBu u PaCIeNtoV s CystICkou FIBróZou Deďová J., Bližnáková N., Mičietová S., Neuschlová I., Rennerová Z. LF SZU a NÚDCH Bratislava Cystická fibróza (CF) je vrodené autozomálne rece- sívne ochorenie s multiorgánovým postihnutím. Je spô- sobené mutáciou génu pre transmembránový regulátor vodivosti (CFTR), čo má za následok poruchu chlorido- vého kanála. Pri tejto poruche dochádza predovšetkým k zmene zloženia a vlastností sekrétov. Charakteristický klinický obraz zahŕňa chronické bronchopulmonálne ochorenie, pankreatickú insuficienciu, hepatopatiu a syn- dróm straty solí. Liečba spočíva v zabezpečení dobrej priechodnosti a hygiene dýchacích ciest, respiračnej fy- zioterapii, ako aj liečbe akútnych zhoršení ochorenia. Ochorenie je často spojené aj s prejavmi bronchiálnej astmy, chronickej rinosinusitídy a komplikáciami ako nasálna polypóza a alergická bronchopulmonálna asper- monoklonálnu protilátku, ktorá sa selektívne viaže na ľudský imunoglobulín E. Je využívaná pri IgE medio- vými polypmi. U pacientov s cystickou fibrózou sa jej efekt ukazuje prínosný pri ovplyvnení bronchiálnej astmy nebol vyhodnotený. V kazuistike predkladáme prípad dlhodobo nespo- mutáciou delF508/G542X, s ťažkou perzistujúcou aler- Workshop skupiny mladých imunologů aalergologů Prezentujeme případ 15leté dívky se závažným prů- během erythema multiforme i se slizničním postižením, nický střevní zánět a kloubní postižení, dominantní však která při primomanifestaci vyžadovala intenzivní péči byla kožní manifestace, a to nejen charakteru erythema včetně podávání celkových kortikosteroidů. I přes udr- žovací léčbu aciclovirem došlo během roku k závažné re- cidivě, po jejímž zvládnutí byl nasazen Dapson s dobrým závažným recidivám a udržet dobrou kvalitu života. efektem. Dívka byla vyšetřována i pro podezření na chro- multiforme, ale i erythema nodosum. Na zavedené terapii se i přes občasné lehké vzplanutí onemocnění daří bránit

82 alergie supplementum 1/2022 abstrakty Pacientka bola vzhľadom ku klinickým ťažkostiam a anti-CD47 imunoterapie. Celkem bylo zařazeno 73 pa- nastavená na liečbu omalizumabom, ktorý sme podáva- li v pravidelných mesačných intervaloch. Od započatia kom. Následně byly liečby sa u nej neobjavila nová exacerbácia astmy, bola notypy lymfocytů infiltrujících nádor. Bylo vytvořeno bez sezonnych prejavov alergie a lokálny nález sa výraz- ne zlepšil. Efekt liečby omalizumabom hodnotíme u pa- cientky ako prínosný a jeho širšie použitie sa u pacientov těchto preparátů na aktivaci imunitních buněk u měk- s cystickou fibrózou javí perspektívne. PrIMárNí IMuNoDeFICIeNCe asoCIoVaNé s NáDory – teMNá straNa VroZeNýCH PoruCH IMuNIty Milota T. Ústav imunologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Praha Vrozené poruchy imunity (primární imunodeficience, PID) jsou klinicky a geneticky heterogenní skupinou né strategie založené na checkpoint inhibitorech a anti- onemocnění, která se manifestuje především zvýšenou -CD47 blokádě nemusí být krokem správným směrem vnímavostí k infekcím, ale také širokou škálou neinfekč- ních komplikací zahrnujících lymfoproliferativní, auto- imunitní, granulomatózní projevy i zvýšené riziko roz- voje nádorových onemocnění. K rozvoji malignit u PID prese CD47 a PD-1, stejně jako podílu infiltrace T buň- přispívá řada faktorů, jako jsou narušené mechanismy kami/makrofágy v nádorovém mikroprostředí. apoptózy a proliferace buněk imunitního systému, chro- mozomální instabilita nebo vnímavost k transformujícím virům (onkoviry). Porozumění těmto mechanismům tak hraje zcela zásadní roli v jejich prevenci, diagnostice, ale i terapii. Tato prezentace má za cíl stručně shrnout problematiku nádorů u vrozených poruch imunity, a to Vančíková S. , Galanová N. , Bajer L. , Coufal Š. , především z pohledu vrozených poruch tvorby protilá- tek – nejvýznamněji zastoupenou skupinou PID. koMBINoVaNá LéČBa NáDoroVýCH oNeMoCNěNí s VyuŽItíM CHeCkPoINt INHIBItorů NeMusí Být VŽDy krok sPráVNýM sMěreM Střížová Z. Ústav imunologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol, Praha Úvod: Sarkomy měkkých tkání (STS) jsou vzácné a jej dysbiózy pri patogenéze IČZ je pomerne významná. mezenchymální nádory, které ve svém spektru zahrnují Konkrétne mikróby indukujúce vznik IČZ však zatiaľ více než 70 histologických podtypů. I přes značné po- kroky v chirurgickém řešení měkkotkáňových sarkomů, bola dlhodobo najviac pozorovaná, avšak s rozvojom a tedy i v udržování lokální kontroly nad onemocněním, nových metód sa do centra výskumu dostáva aj fungálna dochází k rozvoji metastáz a následnému úmrtí u 50 % mikrobiota a jej význam v imunitných reakciách hosti- pacientů s diagnózou high-grade sarkom měkké tkáně. teľa. Cieľom práce je preto študovať a popísať špecifiká Z hlediska imunitních buněk, které se nacházejí v nádoru, imunitnej odpovede na vybrané zložky črevnej fungálnej téměř u všech typů měkkotkáňových sarkomů dominují mikrobioty pri IČZ. v nádorovém mikroprostředí makrofágy. Zatímco takzva- né checkpoint inhibitory představují hlavní imunotera- peutický přístup u malignit s vysokou náloží T buněk, márnou sklerotizujúcou cholangitídou (PSC-IČZ). Použi- protinádorová léčba anti-CD47 monoklonální protilát- kou podporuje fagocytózu zprostředkovanou makrofágy. detegované anti-mikrobiálne protilátky proti relevantným Účinnost obou terapií je ovšem kriticky závislá na složení druhom fungálnej zložky črevnej mikrobioty (izolova- nádorového mikroprostředí. Metodika: V naší studii jsme hodnotili potenciál- ní aditivní účinky kombinace anti-PD-1 imunoterapie ciou mikróbov. cientů, kteří podstoupili operaci pro měkkotkáňový sar- ex vivo charakterizovány podíly a fe- několik ramen studií, abychom objasnili účinek blokády anti-PD-1, blokády anti-CD47 a kombinované aplikace kotkáňových sarkomů. Výsledky: Terapie anti-CD47 ex vivo vedla u pacien- tů s měkkotkáňovým sarkomem k velmi silné imunitní aktivaci. Současné podání anti-PD-1 a anti-CD47 činidel naopak vedlo k útlumu tumor-infiltrujících lymfocytů. Na individuální úrovni byla výraznější odpověď na anti- -PD-1 terapii pozorována u high-grade leiomyosarkomu a nejvýraznější odpověď na terapii anti-CD47 biologic- kou léčbou byla pozorována u nediferencovaného pleio- morfního sarkomu. Závěr: Naše data naznačují, že kombinované léčeb- v léčbě měkkotkáňových sarkomů. Každá z těchto tera- pií samostatně by však mohla mít terapeutický potenciál u vybraných nádorů po pečlivém vyhodnocení stavu ex- IMuNItNá oDPoVeď Na ČreVNÚ FuNGáLNu MIkroBIotu PrI IDIoPatICkoM ČreVNoM ZáPaLe 1,2 1,2 3 1 Kostovčík M. , Jacková Z. , Reiss Z. , Vavrečková 1 1,2 1 M. 1,2 , Jirásková Zákostelská Z. , Drastich P. , Tlaskalová- 1 3 Hogenová H. , Kverka M. , Kostovčíková K. 1 1 1 1 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 2 Přírodovědecká fakulta UK 3 Institut klinické a experimentální medicíny Cieľ práce: Idiopatické črevné zápaly (IČZ) sú sú- borom chronických imunologicky sprostredkovaných zápalových ochorení gastrointestinálneho traktu, zvy- čajne rozdeľovaných na dva typy, Crohnovu chorobu (CD) a ulceróznu kolitídu (UC). Rola črevnej mikrobioty nie sú známe. Bakteriálna zložka črevnej mikrobioty Metódy: Štúdia zahŕňala 52 zdravých jedincov a 193 pacientov trpiacich IČZ alebo IČZ asociovaným s pri- tím metódy ELISA boli v sérach pozorovaných subjektov ným zo stolíc subjektov) a hladiny sérových biomarkerov asociovaných s poškodením črevnej bariéry a transloká-

83 alergie supplementum 1/2022 abstrakty aktuáLNí PoHLeD Na PsorIatICkou nEmoc Gkalpakiotis S. Dermatovenerologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Vinohrady, Praha Psoriáza je chronické zánětlivé systémové onemoc- nění postihující primárně kůži. Až u 30 % pacientů se může objevit i kloubní postižení, tzv. psoriatická artri- tida. Bylo také zjištěno, že pacienti s psoriázou častěji trpí i různými komorbiditami jako jsou diabetes mellitus 2. typu, hyperlipidemie, arteriální hypertenze, obezita, deprese a další. V posledních letech došlo k obrovskému pokroku v terapii. Již několik let používáme biologickou léčbu. První preparáty blokovaly TNF-α, postupně dora- zila protilátka proti IL-12/23, následně protilátky proti IL-17A a proti receptoru IL-17. Nejnovější molekuly blokují IL-23 a nyní přichází i preparát který blokuje IL-17A/F. V přednášce probereme aktuální pohled na psoriázu jako komplexní onemocnění a zaměříme se na biologickou léčbu. atoPická dErmatitida Gkalpakiotis S. Dermatovenerologická klinika, 3. lékařská fakulta Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemoc- nění s incidencí přibližně 20 % u dětské populace a 3–4 % u dospělé populace. Je to velmi složitá choroba, protože se zde potkávají minimálně dva patofyziologické mechanismy, a to je porucha integrity epidermální bariéry na podkladě mutace fillagrinu, kde dochází k nadměrné ztrátě vody a jednoduššímu propouštění různých antigenů do kůže, a dysregulace imunit- ního systému. Klíčové cytokiny, které hrají roli v patofyziolo- gii atopického ekzému, jsou IL-4, IL-13, IL-31, TSLP a další. Pro léčbu atopické dermatitidy máme k dispozici biologický lék blokující společný receptor pro IL-4 a 13 a biologikum, které blokuje přímo IL-13. Novinkou jsou malé molekuly blokující Janus kinázy, tzv. JAK inhibitory. Aktuálně jsou registrovány pro léčbu středně těžké až těžké atopické der- matitidy 3 molekuly – baricitinib, upadacitinib a abrocitinib. Postgraduální kurz Výsledky: Analýza anti-fungálnych protilátok proti Saccharomyces cerevisiae , rôznym druhom kvasiniek kem se odehrává v období těsně po porodu. Imunitní z rodu Candida a plesni Galactomyces geotrichum ukáza- la trend zvýšených IgM, IgA a IgG protilátok u pacientov které kolonizují gastrointestinální trakt novorozence. Na s IČZ a PSC-IČZ v porovnaní so zdravými kontrolami. střevní sliznici dochází k vytvoření imunitní odpovědi U sér pacientov s CD boli naprieč všetkými skúmanými proti složkám mikrobioty včetně nastavení tolerance na mikróbmi pozorované vyššie hladiny anti-fungálnych neškodné antigeny. Ovlivnění těchto událostí pomocí čas- protilátok ako v sérach UC pacientov. Séra pacientov tr- piacich PSC-IČZ vykazovali oproti pacientom s CD a UC O83:K24:H31 (EcO83) novorozencům vede k nižší in- vyššiu úroveň biomarkeru asociovaného s poškodením cidenci alergií v pozdějším věku. črevnej epiteliálnej bariéry, I-FABP, a rovnako aj biomar- kerov mikrobiálnej translokácie – CD14, MBL a IL-18. Závery: Hladiny anti-mikróbnych protilátok proti užít myší model. Ke studiu kolonizační schopnosti bežným zástupcom črevnej fungálnej mikrobioty boli EcO83 v novorozeneckém gastrointestinálním traktu zvýšené u IČZ a PSC-IČZ pacientov proti zdravým kon- trolám. Zistenie môže naznačovať dôležitosť fungálnych prese ve střevě po postnatálním podávání EcO83 a při druhov v priebehu IČZ. Zvýšené sérové biomarkery u pa- cientov s PSC-IČZ indikujú intenzívnejšie poškodenie RT-PCR. K charakterizaci buněčných populací byla vy- črevnej epiteliálnej bariéry a silnejšiu mieru mikrobiálnej užita průtoková cytometrie. translokácie než u CD alebo UC. VLIV ČasNé PostNatáLNí koLoNIZaCe ProBIotICkýM kMeNeM E. COli o83:k24:H31 Na MaturaCI IMuNItNíHo systéMu a IMuNoreGuLaCI Věcek J. , Súkeníková L. , Černý V. , Novotná O. , IL-10 a genů pro formaci těsných spojů mezi střevními 1 1 1 1 Petrásková P. , Procházka J. , Hrdý J. 1 2 1 1 Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 2 České centrum pro fenogenomiku, BIOCEV, Vestec, Česká republika První intenzivní interakce mezi mikrobiotou a člově- systém se setkává s širokou paletou mikroorganismů, ného postnatálního podání probiotické bakterie E. coli Pro zmapování interakcí mezi EcO83 a slizničním imunitním systémem novorozence jsme se rozhodli vy- jsme zvolili metodu bioimagingu. Ovlivnění genové ex- in vitro experimentech bylo stanoveno pomocí kvantitativní In vitro se nám podařilo prokázat, že EcO83 silně stimuluje myší dendritické buňky k produkci prozánět- livých cytokinů, ale i protizánětlivého interleukinu 10. Časné postnatální podávání EcO83 vedlo k efektivní kolonizaci gastrointestinálního traktu novorozence ve srovnání s dospělými jedinci. Rovněž jsme pozorovali vliv přítomnosti EcO83 ve střevě na zvýšení exprese epiteliálními buňkami. Postnatální podání EcO83 vede ke kolonizaci gastro- intestinálního traktu novorozence, stimuluje jeho sliznič- ní imunitní systém a nastavuje tolerogenní prostředí ve střevě.

84 alergie supplementum 1/2022 abstrakty BIoLoGICká LéČBa reVMatICkýCH oNeMoCNěNí Horváth R. Oddělení revmatologie dětí a dospělých, FN Motol, Praha Biologické chorobu modifikující léky (bDMARDs) na α-podjednotku receptoru pro IL-4 a tímto inhibuje jsou neodmyslitelnou součástí farmakoterapie zánět- livých revmatických onemocnění. Vysoká efektivita, né u těžkých refrakterních astmatiků s polymorbiditami uspokojivý bezpečnostní profil a nyní také výrazně nižší chronické hyperplastické rinosinusitidy s nosní polypó- cena postupně vedly k jejich plošnému rozšíření napříč zou (typ 2 zánětu) a atopického ekzému, neboť mole- celým spektrem inflamatorních revmatických diagnóz. kula dupilumabu je indikována pro všechny tři uvedené Portfolio zahrnují především pacienti s revmatoidní artri- tidou, spondyloartritidami, psoriatickou artritidou a juve- nilní idiopatickou artritidou. Biologické DMARDs jsou ly zaměřené proti thymickému stromálnímu lymfopoeti- indikovány také v léčbě systémových nemocí pojiva, nu (dále TSLP). Prozánětlivý cytokin TSLP je mediátor primárních vaskulitid, krystalických artropatií a auto- inflamatorních syndromů. Cílem tohoto workshopu je TSLP reguluje aktivitu Th2 lymfocytů cestou dendritic- podat stručné informace, zejména o anticytokinových kých buněk a je považován za klíčový pro remodelaci. bDMARDs, přičemž diskutovány budou strukturální Význam TSLP a dalších cytokinů pocházejících z epi- aspekty, imunogenicita, racionalita indikací u vybraných teliálních/stromálních buněk, jako jsou IL-33 a IL-25, revmatických nemocí, stručná evidence efektivity a bez- pečnosti a nakonec také výhledy do budoucnosti. BIoLoGICká LéČBa CHoroB s eoZINoFILNíM tyPeM ZáNětu Krčmová I., Novosad J. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní ne - mocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Biologická léčba cílí na imunitní pochody v organismu vůči farmakoterapii, neboť mají lepší důkazy o efektivitě a mění jejich průběh s omezením patologického procesu. (důkaz kategorie A–B) oproti dlouhodobé systémové kor- Nejširšího využití dosáhla biologická léčba monoklonál- ními protilátkami v terapii eozinofilního zánětu (tzv. cha- rakter zánětu „type-2 high“, „typ 2 zánětu“). schválené v rámci eu jsou nyní molekuly, které směřují vůči osteoPoróZa a její aktuáLNí klíčovým cytokinům či protilátkám (anti‑Ige – omali‑ zumab, anti‑IL4r – dupilumab, molekuly vůči inter‑ leukinu 5 či jeho receptoru (anti‑IL‑5/IL‑5r – mepo‑ lizumab, reslizumab, benralizumab). Interleukin 5 je klíčovým cytokinem pro růst, dife- renciaci a vycestování eozinofilů z kostní dřeně a taktéž skeletu charakterizované poruchou mechanické odol- pro nábor, aktivaci eozinofilů ve tkáních. Eozinofily in- filtrují plicní tkáň a podílejí se na jejím poškození jak Mechanická odolnost kosti je podmíněná množstvím prostřednictvím svých cytokinů, tak tvorbou lipidových a kvalitou kostního minerálu a organické kostní matrix, mediátorů a cytotoxických proteinů. U těžkých astmatiků mikroarchitekturou a makroarchitekturou kosti a dalšími refrakterních vůči farmakoterapii s častými exacerbacemi vlastnostmi kosti. Osteoporóza vede ke zvýšenému riziku je užití biologik léčbou „kortikoid šetřící“ a život zachra- ňují v dlouhodobém horizontu. Souběžně uvedené „anti- eozinofilní“ molekuly řeší i komorbiditu „type-2 high“ muru. K základním pilířům prevence a léčby osteoporó- astmatu – chronickou hyperplastickou rinosinusitidu zy patří dostatečná suplementace kalciem a vitaminem D s nosní polypózou a vzácné eozinofilní choroby, jako jsou a dostatečný adekvátní pohyb. Farmakologická léčba neklonální hypereozinofilní syndrom (HES) a chronic- ká eozinofilní granulomatózní polyangiitida (schválené kem zlomeniny. Již k chronicky známé a efektivní léčbě indikace molekuly mepolizumab). Biologická terapie vůči IgE je určena pro léčbu refrak- terního alergického eozinofilního astmatu a je schváleno představuje osteoanabolická léčba a také biologická léčba její užití při těžké nosní polypóze s typem 2 zánětu, kde osteoporózy v podobě parenterální léčby denosumabem, pravděpodobně hraje výhodnou anti-IgE roli při zvýšené která je dostupná v ČR i SR přes více než 10 let. Následu- lokální tvorbě IgE při stimulaci antigeny Staphylococcus aureus . Chronická spontánní urtikarie je další indikací anti-IgE molekuly omalizumabu, který prokázal u této farmakoterapeuticky obtížné diagnózy účinnost i bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost alergického terénu. Antireceptorová biologická léčba dupilumab se váže jak IL-4, tak IL-13 signální dráhu. Její užití je výhod- diagnózy. V krátké době je očekáváno schválení léčebné moleku- produkovaný epiteliálními buňkami. Pleiotrofický cytokin zvýraznil roli těchto buněk při rozvoji zánětlivých one- mocnění. Přidání nových molekul do léčby těžkých eozinofil- ních onemocnění vyžaduje zkušený klinický úsudek, ne- boť molekuly se v některých účincích překrývají. Z vý- voje biologických léčiv v terapii těžkého AB je zřejmé, že příznivý efekt je dokladován zejména u pacientů, kteří mají vyšší eozinofily v krvi a prokazatelné další biomarkery eozinofilního zánětu (eozinofily ve sputu, FENO, periostin). Doporučení GINA preferuje fenoty- povou léčbu biologiky u těžkých astmatiků refrakterních tikoterapii (důkaz kategorie D). MoŽNostI teraPIe Raška I. 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění nosti kosti vedoucí ke zvýšenému riziku zlomenin. zlomenin již při nízké zátěži typicky v oblasti distálního radia (Collesova zlomenina), obratlů a proximálního fe- osteopózy je indikována u pacientů se zvýšeným rizi- osteoporózy patří léčba bisfosfonáty v perorální nebo parenterální formě. Novější farmakoterapii osteoporózy jící sdělení podává přehled současné léčby osteoporózy

85 alergie supplementum 1/2022 abstrakty se zaměřením na naše zkušenosti především s léčbu hyper-IgD syndrom, syndrom TRAPS a kryopyrinopatie. biologickou. BIoLoGICká LéČBa DysLIPIDeMIe, DNes jIŽ DostuPNá aLterNatIVa Šatný M. Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Kardiovaskulární onemocnění, zejména ta aterosklero- tická, představují vedoucí příčinu morbidity a mortality U dalších onemocnění, jako jsou stavy s poruchou NFkB nejen v České republice, ale také globálně. Při jejich ma- nifestaci sehrává klíčovou roli cholesterol, a to především protilátkou, preparátem Humira. ten nesený LDL-částicemi. Díky portfoliu moderních hy- polipidemik, jež bylo v posledních letech rozšířeno také onemocnění a biologická terapie bude demonstrována na o léčbu biologickou – alirocumab, evolocumab (PCSK9 konkrétních kazuistických sděleních. inhibitory) či inclisiran (siRNA proti PCSK9), lze do- sáhnout často velmi ambiciózních cílových hodnot lipi- dových parametrů a významně tak redukovat KV riziko nemocných. Obecně se jedná o léčbu velmi dobře tolero- vanou s minimem nežádoucích účinků. Tuto lze předepsat Wasserbauer M. v rámci několika center v ČR. biologická tEraPiE u autoINFLaMatorNíCH oNeMoCNěNí Šedivá A. Ústav imunologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha Kategorie autoinflamatorních onemocnění je relativně v dnešní době explozivně se rozvíjející součástí kvalitní nová a stále se rozvíjející součást poruch imunity. Řadí péče o pacienty s IBD. se do vrozených poruch imunity, ale taktéž se překrývá s dalšími oblastmi medicíny, jako jsou revmatologická • přehled jednotlivých preparátů u IBD užívané biolo- a další onemocnění s účastí zánětlivých mechanismů. Jedná se o stavy charakterizované excesivní zánětlivou • problematika biosimilars a biologické terapie u IBD složkou, s poruchou regulace zánětlivých mechanismů. • přehled stěžejních studií Základní skupinou jsou monogenní autoinflamatorní • indikace biologické léčby u IBD onemocnění, kam patří familiární středozemní horečka • nežádoucí účinky biologické léčby jako prototyp těchto stavů, ale i další onemocnění, jako je • novinky a perspektivy biologické terapie IBD Společným mechanismem těchto onemocnění je vystup- ňovaný zánět mediovaný vysokou sekrecí IL-1. Nově se však do autoinflamatorních stavů řadí i další skupiny, jako jsou stavy s poruchou NFkB signalizace, poruchy proteazomu a příbuzné stavy a v neposlední řadě interfe- ronopatie, stavy s excesivní sekrecí IFN I. typu. U řady jednotek autoinflamatorních stavů je možno využít biolo- gické terapie, a to hlavně blokády zánětlivých cytokinů. Tomu dominuje blokáda IL-1, ke které je k dispozici řada preparátů, v praxi hlavně preparát Kineret či monoklo- nální protilátka proti IL-1, canakinumab, preparát Ilaris. dráhy, se využívá i blokády TNF-α, hlavně monoklonální V průběhu kurzu budou představena autoinflamatorní BIoLoGICká LéČBa IDIoPatICkýCH střeVNíCH ZáNětů Interní klinika FN Motol, Praha Úvod: Biologická léčba ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby hraje v dnešní době nezastupitelnou roli v efek- tivní terapii těchto onemocnění. Zavedení biologické léč- by do terapie IBD bylo v minulosti historickým milníkem léčby těchto chronických onemocnění a její postupné rozšíření do běžné klinické praxe vedlo k výraznému zlepšení kvality života pacientů. Biologická terapie je obsah přednášky gické léčby

Dostupný v lékárnách. www.olimunovac.cz Distributor: S&D Pharma CZ, spol. s r. o. Písnická 22, 142 00 Praha 4 Výrobce: Bioveta, a. s., Medical Department Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané 30 KAPSLÍ 4 Reference: 1 ) Bystroň J. et al. Účinnost a bezpečnost perorálního bakteriálního imunomodulátoru OLIMUNOVAC u pacientů s častými infekcemi dýchacích cest (observační multicentrická studie). Alergie. 2011; 13(1):58-65. Směs bakteriálních lyzátů s vitaminem C Připraven speciální technologií z bakteriálních kmenů nejčastějších původců respiračních onemocnění. Vitamin C obsažený v přípravku přispívá: k normální funkci imunitního systému ke zmírnění únavy a vyčerpání k ochraně buněk před oxidativním stresem Klinické zkušenosti u častých infekcí dýchacích cest 1 Vyvinuto ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Vyrobeno v certifi kovaných podmínkách správné výrobní praxe

87 alergie supplementum 1/2022 postery PaNDéMIa INtoLeraNCIe Na PotraVINy Balková E. II. interná klinika SZU, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie; FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Termín „alergia“ sa často nepresne používa na ozna- čenie rôznych hypersenzitívnych reakcií. 65 % pacien- tov, ktorým sa predpisujú antihistaminiká pre „alergic- kú nádchu“, nemá tieto symptómy spôsobené alergiou. charakterizované prehnanou reakciou imunitného systé- Rozlíšiť alergickú reakciu (sprostredkovanú imunitným mu. Lieková hypersenzitivita je aktuálnym problémom systémom), intoleranciu a iné reakcie, napr. nežiadúci verejného zdravotníctva, v praxi pribúdajú vedľajšie re- účinok liekov (antibiotiká v plesnivých syroch), kovy akcie na lieky. nikel, chróm, ortuť, kobalt v potravinách a iné, je často- krát detektívne pátranie s nejasným koncom. Vieme o lo- kálnej alergii na slizniciach. 40 % pacientov, ktorým sa cie lymfocytov (LAT) a transformačný test lymfocytov diagnostikovala „nealergická či idiopatická rinitída“, je (LTT). Oba laboratórne testy sú podporné, ich pozitivita klasifikovaných ako LAR (lokálna alergická reakcia) bez je užitočná na potvrdenie diagnózy, negatívny výsledok prítomnosti systémovej atopie. Podobné lokálne slizničné testu nevylučuje precitlivenosť na liek. reakcie sú popisované aj na epiteli gastrointestinálneho traktu s klinickým obrazom polymorfných dyspeptických merným vekom 46 rokov. Probandi neužívali kortikoste- ťažkostí. Laboratórne metodiky sa stále zdokonaľujú roidy a antihistaminiká minimálne 5 dní pred odberom. a rozširujú, napriek tomu nepokrývajú všetky možnosti. Odbery krvi do heparínu sme zabezpečili na Poliklini- Pri diferenciálnej diagnostike nežiadúcich reakcií na po- traviny musíme zvážiť rôzne mechanizmy, ktoré sa môžu koalergologických ambulancií Bratislavy a okolia boli spolupodielať na klinickom obraze. Pravdepodobne sú spracované do 3 hodín. Spolu sme vyšetrili 296 vzoriek, poddiagnostikované reakcie sprostredkované non-IgE sledovali sme bunkovú odpoveď pacientov mechanizmami (alergia sprostredkovaná bazofilmi, eo- zinofilmi, T lymfocytmi). Biologické štruktúry sú ne- smierne komplexné a diagnostické možnosti limitované. a proliferačnú aktivitu izotopovou metódou, inkorporáciu Základom vyšetrenia musí byť dôkladná cielená anamné- za a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne testy musia byť stanovili ako stimulačný index (SI) < 2 a expresiu recep- korelované s klinickým obrazom. Záver: Doteraz známe poznatky o mechanizmoch hy- persenzitivity a komplexných faktoroch, ktoré ovplyvňujú tívnych odpovedí LAT testom (20,6 %) ako LTT testom alergenicitu alergénu a nedokonalosť dostupných diagnos- tických metód, by nás mali viesť k opatrnosti pri formu- lovaní záverov a odporučení pre pacienta. Vďaka vedec- kému pokroku a multidisciplinárnemu prístupu nutričnej tívnych vzoriek, z ktorých 2,1 % bolo pozitívne hodno- imunológie sa približujeme precíznej medicíne dôkazov. křIVka Průtok–oBjeM V DIaGNostICe DuŠNostI – PostaČuje to? Brož P., Černý K. Alergologie a imunologie s. r. o., Šumperk Vyšetření funkce plic je nezbytnou součástí diferenci- ální diagnostiky dušnosti. Křivka průtok–objem přináší predaktivácie bunkovej populácie. nezbytné informace, setkáváme se ale se situacemi, kdy pacienta bezpečným postupom, vyhnú sa možnej novej toto vyšetření nepostačuje. Pomocí relativně jednoduchých metod (např. měře- ní ústních tlaků, vyšetření postury a rozvíjení hrudníku) můžeme v ambulanci získat důležité informace, které povedou k eliminaci neefektivní farmakoterapie a volbě lepšího terapeutického postupu. Předkládáme několik kazuistik z naší ambulance, které tento stav dokumentují. staNoVeNIe LIekoVej aLerGIe in ViTRO tEstami lat a ltt Horváthová M., Szabová M., Madrová N., Líšková A., Kuricová M., Surmová J., Tulinská J. Lekárska fakulta SZU v Bratislave – Oddelenie imunoló - gie a imunotoxikológie Liekové alergie patria medzi nežiadúce účinky liečiva, Cieľom štúdie je porovnanie metód na vyšetrenie liekovej hypersenzitívnej reakcie IV. typu, test aktivá- Vyšetrili sme 124 pacientov (90 žien, 34 mužov) s prie- ke SZU v Bratislave, vzorky pacientov z imunologic- in vitro na lie- ky z rôznych indikačných skupín. Expresiu aktivačného markera CD69 sme analyzovali prietokovou cytometriou 3 H-tymidínu. Hranicu negatívnej odpovede na liek sme tora CD69 < 5 %. Po stimulácii liekom sme zaznamenali 5,6× viac pozi- (3,7 %). Hranične pozitívnych bolo 15,5 % (LAT), resp. 14,5 % (LTT), negatívnych vzoriek bolo 63,9 % (LAT), resp. 81,8 % (LTT). LAT testom sme stanovili 189 nega- tených LTT metódou. Sledovanie expresie CD69, včasného aktivačného markera, je vhodnou alternatívou na vyšetrenie onesko- renej hypersenzitívnej liekovej reakcie. Výhodou LAT testu je nižšia časová náročnosť a bez použitia rádioak- tívneho materiálu. Výsledky oboch metodík, LAT a LTT, sú ovplyvnené senzitivitou testov a celkovým priebehom stimulačného procesu, fázami aktivácie, proliferácie, di- ferenciácie, príp. možnosťou skríženej reaktivity alebo In vitro testy sú pre alebo opakovanej senzibilizácii na liek alebo iným nepria- znivým účinkom lieku. alergologie

88 alergie supplementum 1/2022 postery VLIV ČasNéHo PostNatáLNíHo PoDáNí ProBIotICkéHo kMeNe E. COli o83 Na INDukCI MaturaCe IMuNItNíHo systéMu a BarIéroVé FuNkCe střeVa Hrdý J. , Súkeníková L. , Černý V. , Věcek J. , Petrás- 1 1 1 1 ková P. , Novotná O. , Kocourková I. , Procházka J. , 1 1 2 3 Prokešová L. 1 1 Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 Ústav péče pro matku a dítě 3 České centrum pro fenogenomiku Cíl: Časné postnatální období je klíčové pro vývoj drome) nebo se nazývá podle vyvolávajících léčiv, kdy imunitního systému novorozence a nastavení rovnováž- ných interakcí mezi vznikající mikrobiotou a imunitním sensitivity syndrome, phenytoin syndrome, dále dapsone systémem. Kolonizace novorozeneckého gastrointesti- nálního traktu pionýrskými mikroorganismy dává zá- klad vzniku mikrobioty důležité pro aktivaci imunitního léku. Má rozmanitou škálu klinických projevů, ale typicky systému a také pro navození vhodné tolerance k relativ- ně neškodným environmentálním antigenům a složkám žením jednoho nebo více orgánů (hepatitida, karditida, zdravého mikrobiomu. Včasné postnatální podávání intersticiální nefritida nebo intersticiální pneumonitida). vhodných bezpečných probiotik by mohlo tento proces Incidence se odhaduje v populaci mezi 1 na 1000–10 000 podpořit. V současné studii byla charakterizována imunomo- dulační kapacita probiotického kmene Escherichia coli O83:K24:H31 (EcO83) in vitro in vivo a . Bylo popsáno, podmíněné deficity nebo abnormality enzymů, které deto- že časné postnatální podání EcO83 snižuje výskyt alergií xikují metabolity léků a následně i reaktivace herpetických a podporuje imunoregulační funkce, proto jsme se zamě- řili na možné mechanismy prospěšného působení EcO83 daná přítomností určitých HLA antigenů – např. fenotyp s využitím experimentálního myšího modelu. Materiál a metody: Probiotická bakterie Ec83 byla zepin nebo fenotyp HLA-B*1508 je spojen s hypersenzi- podána do 48 hodin po narození a incidence alergií byla tivitou na alopurinol. sledována do 10 let. Porovnali jsme imunomodulační schopnosti EcO83 s hemolytickou aktivitou in vitro a bez léků mohou vést k akumulaci reaktivních metabolitů, kte- ní jak na buňkách lidské periferní krve, tak dendritických ré interakcí s buněčnými proteiny spouští imunitní reakci buňkách odvozených z prekurzorů kostní dřeně myší. nebo vedou k reaktivaci virové infekce. U DRESS syndro- Aktivační znaky a cytokiny byly stanoveny pomocí prů- tokové cytometrie a kvantitativní real-time PCR. Schop- nost EcO83 kolonizovat novorozenecký gastrointestinál- ní trakt byla sledována pomocí bioimagingu. Výsledky: Časné postnatální podání EcO83 snížilo maci nových antigenů a stimulaci T lymfocytů. Průběh je výskyt alergií u dětí v deseti letech. Oba kmeny (s he- molytickou aktivitou a bez ní) vykazovaly srovnatel- nou kapacitu indukce maturace dendritických buněk při úrovni se samozřejmě mohou překrývat různé mechanismy zachování schopnosti exprese interleukinu 10 (IL-10) a mohou být možné komplexní interakce. v dendritických buňkách a T buňkách kokultivovaných s dendritickými buňkami aktivovanými EcO83. Časné antibiotika, alopurinol, antidepresiva i biologika ad. postnatální podání EcO83 vedlo k masivní, ale přechodné kolonizaci neonatálního gastrointestinálního traktu, jak není jednoduchá a je třeba vyloučit infekční příčinu (sepsi, bylo zjištěno pomocí bioimagingu in vivo . Časné post- natální podání EcO83 podpořilo funkci střevní bariéry akce (Kawaskiho syndrom) a další závažné polékové reak- zvýšením exprese proteinů těsných spojů a exprese IL-10. Závěry: Časné postnatální podání EcO83 podporuje sy nebyla prokázána eozinofilie. Pro usnadnění diagnózy vyzrávání novorozeneckého imunitního systému včetně DRESS syndromu se používají různé skórovací systémy, imunoregulačních funkcí a bariérové funkce střeva. Podpořeno výzkumným projektem Cooperatio IMMU207032. Dress syNDroM u Dětí s eoZINoFILIí I BeZ eoZINoFILIe? Kopřiva F., Látalová V. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc V roce 1936 byl poprvé popsán tento syndrom přecitli- vělosti vyvolaný léky. Léková reakce s eozinofilií a systé- movými příznaky DRESS sy (drug reaction with eosino- philia and systemic symptoms, drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) je potenciálně závažná nežádoucí reakce spojená s více léky. Nejedná se pouze o klasický imunologický mechanismus lékové alergie. V literatuře je veden jako DIHS (drug-induced hypersensitivity syn- k nejčastějším patří antiepileptika – anticonvulsant hyper- syndrome či allopurinol syndrome. K nástupu příznaků dochází za 2–6 týdnů po zahájení užívání vyvolávajícího se projevuje horečkou, vyrážkou, lymfadenopatií a posti- reakcí po podání léků. Dospělí jsou postiženi častěji než děti a není rozdílu v pohlaví. Patogeneze není stále vyjas- něná, ale mezi vyvolávající mechanismy se řadí geneticky virů. Byla prokázána i individuální predispozice jedince HLA-B*1502 je spojen s hypersenzitivitou na karbama- Mutace genů pro enzymy podílející se na detoxikaci mu způsobeného antiepileptiky byla popsána mutace genu pro epoxid hydroxylázu, která detoxikuje arenoxidy – vy- soce reaktivní intermediární metabolity aromatických an- tiepileptik. Arenoxidy způsobují buněčné poškození, for- často komplikován primární nebo reaktivovanou virovou infekcí (EBV, lidskými herpesviry 6 a 7). Na molekulární DRESS sy mohou vyvolat antikonvulziva, antivirotika, Diferenciální diagnostika zvlášť u předškolních dětí virové, bakteriální infekce i SARS-CoV-2), systémové re- ce. Je třeba vždy zvážit skutečnost, že u 30 % dětí s DRESS nejčastěji RegiSCAR (The European Registry of Severe Cutaneous Adverse Reaction study group). V diagnostice se využívají i atopy patch kožní testy s léky. Prvním krokem v léčbě je vysazení podezřelého léku a dále dostatečně dlouhou dobu podání systémových kor- tikoidů.

89 alergie supplementum 1/2022 postery CHyBí NáM MoŽNost VyŠetřeNí sPeCIFICkýCH IGe ProtI aLerGeNoVýM koMPoNeNtáM ČoČky a PříBuZNýCH LuŠtěNIN? Liška M. Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Cíl práce: Luštěniny jako čočka nebo sója patří k vý- znamným potravinovým alergenům. Alergické reakce nosti genetického vyšetřování polymorfismů genu LCT však mohou vyvolávat i další luštěniny, jako je čočka při diagnostice PLI u dospělých jedinců. nebo příbuzné luštěniny. Rozhodli jsme se prozkoumat četnost alergických reakcí na tyto potraviny, jejich cha- rakter a profily IgE-mediované senzibilizace. Materiál a metody: Provedli jsme retrospektivní bylo provedeno z plné krve odebrané do EDTA zkumavek studii IgE-mediované senzibilizace na čočku a příbuz- né luštěniny (cizrna, hrách, fazole) u pacientů vyšetře- ných v našich ambulancích pomocí mutiplexu ALEX ® (MADx). U pacientů senzibilizovaných na tyto luštěniny Německo). jsme prozkoumali jejich zdravotní záznamy se zaměře- ním na anamnézu klinických reakcí na tyto potraviny. a 107 mužů s průměrným věkem 41 let. V celkové skupi- Současně jsme zkoumali profily senzibilizace na arašídy ně pacientů jsme prokázali homozygotní genotypy 13910 a sóju, jejichž alergeny jsou čočce a příbuzným luštěni- nám nejbližší. Výsledky: Ze všech 2439 pacientů vyšetřených po- mocí multiplexu ALEX (MADx) jich bylo 226 (9 %) laktózovou intolerancí. U zbývajících 232 (70,7 %) pa- senzibilizováno na čočku (105) nebo příbuzné luštěniny cientů jsme prokázali heterozygotní genotyp 13910CT (132 na cizrnu, 97 na fazole, 79 na hrách). 28 pacientů a 22018GA v 69,3 % případech a homozygotní genotyp (1 %) mělo pozitivní anamnézu klinických reakcí na tyto 13910TT a 22018AA u 29,3 % případů. Pouze v jednom potraviny. Systémové alergické reakce převažovaly nad případě jsme prokázali kombinaci genotypu 13910CT lokálními (17 vs. 11), přičemž pacienti se systémovými a 22018AA. Tyto genotypy jsou asociovány s celoživot- reakcemi byli nejčastěji senzibilizovaní na 7S globuliny ně vysokou aktivitou laktázy. (n = 14) nebo 11S globuliny (n = 11) arašídů a/nebo sóji. Naproti tomu pacienti s lokálními reakcemi byli nejčas- těji senzibilizováni na PR-10 proteiny (n = 8) arašídů rancí. Námi použitá metodika je vhodná pro potvrzení a/nebo sóji. Závěry: Čočka a příbuzné luštěniny (cizrna, fazole entů s prokázaným genotypem 13910CT a 22018GA nebo nebo hrách) zatím nejsou považovány za významné po- travinové alergeny, nicméně senzibilizace na tyto luštěni- ny není v našich podmínkách vzácná a četnost klinických intoleranci. reakcí na ně je dokonce vyšší než u sóji. Tyto reakce bývají nejčastěji systémové a pravděpodobně vznikají hlavně na podkladě senzibilizace na 7S nebo 11S glo- buliny. Ke zlepšení diagnostiky na tyto alergie by mohla významně pomoci dosud chybějící komponentová dia- gnostika. Podpořeno projektem institucionálního výzkumu ¹ ÚKIA LF MU a FNUSA, Brno MZ ČR – FNPI, 00669806. GeNetICké VyŠetřeNí PoLyMorFIsMů 13910 C>t a 22018 G>a V LCt GeNu Pro DIaGNostIku PrIMárNí LaktóZoVé intolErancE Mikulová V., Musilová R., Posová H. Klinická imunologie a alergologie – laboratoř, ÚLBLD VFN a 1. LF UK v Praze Úvod: Laktózová intolerance je nejčastější celosvěto- vou potravinovou intolerancí, která je spojována s rozvo- jem nespecifických symptomů (bolest břicha, flatulence, vyvolávající potraviny. nadýmání, nauzea, zvracení) po přijmu potravin obsahu- jících laktózu. Primární laktózová intolerance (PLI) je geneticky podmíněný proces projevující se nedostatkem nebo snížením aktivity střevního enzymu laktázy (LCT) podílejícího se na metabolismu laktózy. Příčinou PLI jsou jednonukleotidové polymorfismy -1391T>C a -22018 A>G v promotorové části LCT genu, který kóduje en- zym laktázu. Cílem této práce je zhodnocení použitel- Materiál a metody: Do studie bylo zařazeno 328 pa- cientů s podezřením na laktózovou intoleranci. Stanove- ní genetických polymorfismů -13910T>C a -22018A>G pomocí diagnostické soupravy EUROArray Lactose In- tolerance Direct a pro vyhodnocení a interpretaci výsled- ků byl použit EUROArrayScan software (Euroimmun, Výsledky: Studovaná skupina zahrnovala 221 žen CC a 22018GG u 96 (29,3 %) pacientů. Tento genotyp je asociován s postupným poklesem laktázové aktivity, která progreduje s věkem pacienta a souvisí s primární Závěr: V současné době se stále více uplatňuje ge- netické testování pro diagnostiku potravinových intole- primární laktózové intolerance u dospělých osob. U paci- 13910TT a 22018AA a s přetrvávajícími nespecifickými symptomy je nezbytné vyloučit sekundární laktózovou Tato práce byla podpořena MZ ČR – RVO-VFN64165. CaNNaBIs–FruIt syNDroMe Pešák S.¹, Strouhalová D.², Veselá M.³, Löscherová J.⁴, Thon V.⁵ ² BIOVENDOR, Brno ³ PAÚ LF MU a FNUSA, Brno ⁴ LK FNUSA, Brno ⁵ RECETOX PřF MU, AKIMED, Brno Úvod: Cannabis–fruit syndrome (CFS) označuje sou- bor příznaků, které vznikají mechanismem zkřížené IgE reakce po požití potraviny rostlinného původu u osoby primárně senzibilizované na alergeny konopí. Dle cha- rakteru senzibilizujícího alergenu mohou být příznaky jak lokalizované (nejčastěji v oblasti orofaryngu), tak i cel- kové, generalizované. Prevalence CFS v České republice není známa, stejně tak v ČR nejsou známy nejčastější

90 alergie supplementum 1/2022 postery Cíl práce: Zjištění frekvence a inkriminovaných po- travin vyvolávajících CFS. Metody, soubor: Retrospektivně bylo analyzováno and cellular immunity, which had significantly declined 2257 konsekutivních pacientů vyšetřených alergologic- kou ambulancí v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. The type of biological treatment did not affect vacci- Vstupním kritériem byla klinická reaktivita na konopí ne-elicited immunity. However, patient age negatively po jakékoliv formě kontaktu (aktivní i pasivní kuřáctví, impacted the vaccine-induced humoral response. On the vaporizace, ingesce, kožní/slizniční kontakt, event. par- enterální podání). Pozitivita specifického IgE byla vy- hodnocena multiplexovou metodou ALEX2. Výsledky: Vstupní kritéria splnili 4 pacienti, což od- povídá frekvenci výskytu přecitlivělosti na konopí 1 : 564 or durability of COVID-19 vaccine-induced immunity. (0,18 %). Z těchto čtyř pacientů tři jevili příznaky CFS, což odpovídá frekvenci výskytu 1 : 752 (0,13 %). Pro- kázaným senzibilizujícím alergenem byl Can s 3 LTP. Tomu odpovídá i zjištěné spektrum CFS vyvolávajících potravin: Mal d 3, Pru p 3, Ara h 9, Cor a 8. Všichni čty- ři pacienti se léčili s polinózou, tři z nich měli sezonní obtíže v době kvetení zástupců čeledi břízovitých a již v předchorobí trpěli na OAS/Bet v1. Závěr: Byl prokázán výskyt CFS u pacientů sledova- ných alergologickou ambulancí v oblasti Jihomoravského ky nežiadúcich účinkov liekov. Pri liekových alergiách kraje s frekvencí výskytu 1 : 752 (0,13 %). Jako potravi- nové spouštěče CFS byly zjištěny potraviny rostlinného je prítomnosť špecifických protilátok proti kauzálnemu původu obsahující LTP. U sledovaných pacientů s CFS lieku alebo prítomnosť špecifických T buniek vyúsťujú- byla navíc zachycena koincidence s OAS/Bet v 1, svědčí- cí o polyvalentní slizniční alergizaci v atopickém terénu. systému na liek sa môže uplatniť ktorýkoľvek zo šty- Pro širší evaluaci problematiky CFS na území ČR bude roch typov imunopatologických mechanizmov (podľa vhodné další zhodnocení většího souboru pacientů. eFFeCtIVeNess aND DuraBILIty oF tHe MrNa VaCCINe‑INDuCeD sars‑CoV‑2 ‑sPeCIFIC HuMoraL aND CeLLuLar IMMuNIty IN seVere astHMa PatIeNts oN BIoLoGICaL tHeraPy Podrazil M. , Táborská P. , Stakheev D. , Rataj M. , včasného markera CD69 na povrchu lymfocytov. Oba ak- 1 1 1 1 Lašťovička J. , Vlachová A. , Pohunek P. , Bartůňková J. , tivačné testy sme analyzovali prietokovou cytometriou. 1 2 3 1 Smrž D. 1 1 Department of Immunology 2 Department of Pneumology 3 Department of Pediatrics, Second Faculty of Medicine, Charles University, and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic Coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccines vyššia pri urtikárii ako u pacientov s alergickou rinití- effectively elicit humoral and cellular immunity against dou, dermatitídou a alergiou na liečivá, lieky a biologické severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- -CoV-2) in healthy populations. This immunity decreases liekových skupín a expresie bunkových receptorov boli several months after vaccination. However, the efficacy vybrané výsledky testov s minimálne 20 testovaniami of vaccine-induced immunity and its durability in patients pre danú liekovú skupinu. LAT testom sme zaznamenali with severe asthma on biological therapy are unknown. signifikantne vyššie hodnoty expresie CD69 v skupine In this study, we evaluated the effectiveness and dura- bility of mRNA vaccine-induced SARS-CoV-2-specific antikoagulanciá (p < 0,05). humoral and cellular immunity in severe asthma pati- ents on biological therapy. The study included 34 patients 317 žien, 113 mužov) sme zaznamenali 22,1 % (35,3 %) with severe asthma treated with anti-IgE (omalizumab, pozitívnych výsledkov na testované lieky BAT (LAT) n = 17), anti-IL5 (mepolizumab, n = 13; reslizumab, testom. Pri imunitnej odpovedi na jeden liek sa môže n = 3), or anti-IL5R (benralizumab, n = 1) biological uplatniť ktorýkoľvek typ reakcie, ale nevylučuje sa ani therapy. All patients were vaccinated with two doses of kombinácia viacerých typov pre jeden liek. Pre niektoré the BNT162b2 mRNA vaccine with a 6-week interval skupiny liekov dosahuje senzitivita BAT testu 28–100 % between the doses. We found that this COVID-19 vacci- nation regimen elicited SARS-CoV-2-specific humoral 6 months after receipt of the second dose of the vaccine. other hand, no such age-related impact on vaccine-elici- ted cellular immunity was observed. Our findings show that treatment of patients with severe asthma with bio- logical therapy does not compromise the effectiveness aktIVaČNé testy V DIaGNostIke LIekoVej HyPerseNZItIVIty Szabová M., Madrová N., Horváthová M., Surmová J. Lekárska fakulta SZU v Bratislave – Laboratórium imu - nológie Lieková alergia je súčasťou komplexnej problemati- bol dokázaný imunologický mechanizmus. Výsledkom cich do klinických symptómov. Pri odpovedi imunitného Coombsa a Gella). V práci sme sa zamerali na dva typy aktivácie me- chanizmov imunitného systému. Test aktivácie bazofilov (BAT) – I. typ hypersenzitivity (včasná reakcia), funkčný bunkový test sledujúci zmeny aktivačných markerov na povrchu degranulovaných bazofilov (CD63, CD203c). IV. typ hypersenzitívnej (oneskorenej) reakcie sme hod- notili testom aktivácie lymfocytov (LAT) ako expresiu Cieľom bolo hodnotenie expresie aktivačných markerov buniek CD63 a CD69 vo vybranej skupine probandov vzhľadom na vek, pohlavie, diagnózu a liekové skupiny. Štatisticky signifikantné rozdiely (p < 0,05) sme zaznamenali v expresii CD63 z hľadiska veku medzi mladšími dospelými a starobou. Pri porovnaní podľa diagnóz (10 skupín) bola expresia CD63 signifikantne látky v osobnej anamnéze. Pre štatistické zhodnotenie antireumatík, antiflogistík, antiuratík vs. antibiotiká, vs. V sledovanej skupine probandov (430 pacientov –

91 alergie supplementum 1/2022 postery a špecificita 80–100 %. LAT test má vyššiu senzitivitu a uvádza sa, že má porovnateľnú špecificitu s proliferač- ným testom lymfocytov. ZMěNy V DyNaMICe tH1 oDPoVěDI a eoZINoFILů u PaCIeNtů s aLerGICkýM eoZINoFILNíM astMateM V seZoNě a MIMo seZoNu Štíchová J. , Slanina P. , Chovancová Z. , Vlková M. 1,2 1,2 1,2 1,2 1 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně AV ČR, v. v. i, Nový Hrádek, Česká republika 2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Cíle práce: Převažujícím patologickým mechanismem být živé, aby byly prospěšné pro lidský organismus. alergického eozinofilního astmatu (AEA) je zánět zpro- středkovaný Th2 lymfocyty a eozinofily, byly však po- psány i nepřímé známky aktivace Th1 odpovědi (↓ IL-10 v séru, ↓ regulačních Tr1-lymfocytů, ↑ INF-γ v BAL). Cílem práce je porovnat změny v eozinofilech v peri- ferní krvi a dynamice Th1 odpovědi in vitro u pacientů snížilo alergickou reakci, což se projevilo významným s AEA v sezoně a mimo sezonu a stanovit, zda u těchto potlačením zánětu dýchacích cest. Došlo ke snížení lo- pacientů může mít pozitivní vliv na indukci Tr1-lymfo- cytů vitamin D, coby dostupná doplňková léčba. Materiál a metody: Ze vzorku periferní krve 30 kont- rolních osob a 30 pacientů s AEA v sezoně a mimo sezonu ní tepelně inaktivované Bl 7952 snížilo hladiny IL-4 bylo stanoveno pomocí průtokové cytometrie zastoupení v plicích a eozinofily v bronchoalveolární tekutině, ale a fenotyp eozinofilních granulocytů. Z PBMC byly izo- lovány CD4 T lymfocyty, které byly in vitro kultivovány Bl 7952 je předpokladem příznivých účinků bakterie a te- s anti-CD3, anti-CD46, IL-2 (diferenciace do Th1 feno- typu) a vitaminem D (indukce přesmyku do Tr1-lymfo- cytů). Výsledky: U pacientů v sezoně bylo naměřeno zvýše- né zastoupení počtu eozinofilů v plné krvi při porovnání probiotika s kontrolními osobami i pacienty mimo sezonu. Eozino- fily pacientů v sezoně vykazovaly pokles exprese znaků CD10, CD11b, CD15, CD45, CD62L a CD66b. Ve schopnosti CD4 T lymfocytů diferencovat do Th1 a Tr1-lymfocytů včetně reakce na vitamin D nebyl mezi pacienty mimo sezonu a kontrolními osobami nalezen rozdíl. Pacienti v sezoně reagovali na vitamin D různě – Urdová V., Bobčáková A., Jeseňák M. první skupina pacientů (A) se vyznačovala zvýšením počtu Tr1-lymfocytů, stejně jako kontrolní osoby, zatím- co druhá skupina (B) i po přídavku vitaminu D nebyla schopná počet Tr1-lymfocytů zvýšit. Závěr: Eozinofily pacientů v sezoně by mohly vzhle- dem ke změnám v expresi sledovaných znaků být mlad- šími vývojovými formami eozinofilů, které se posléze ná s alergiou, prieduškovou astmou a respiračnými sym- usazují do periferních tkání. Skupina pacientů A reaguje na vitamin D indukcí Tr1 (NSAID). CRSwNP prispieva k zhoršeniu priebehu tých- buněk, proto by zde vitamin D mohl být využit jako do- plňková léčba, zatímco u pacientů skupiny B předpoklá- dáme poruchu regulace přesmyku z Th1 do Tr1 buněk, liečbe sa často nedarí dosiahnuť kontrolu ochorenia. Pa- která na vitamin D nereaguje. Tato práce byla podpořena grantem AZV, číslo NU20- 05-00146. ŽIVá a tePeLNě INaktIVoVaNá biFiDObaCTERiUM lOngUM ssP. lOngUM CCM 7952 V PreVeNCI aLerGICkéHo ZáNětu MyŠíHo MoDeLu Švábová T. , Pyclik M. J. , Šrůtková D. , Razim A. , Her- 2 1 2 1 manová P. , Pacyga K. , Schwarzer M. , Górska S. 2 1 2 1 1 Laboratoř imunobiologie mikrobiomu, Hirszfeldův in - stitut imunologie a experimentální terapie, Polská aka- demie věd, Wroclaw, Polsko 2 Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav Klasická definice probiotik říká, že bakterie musí Nedávné studie však ukazují, že takové vlastnosti mo- hou mít i inaktivované bakterie nebo jejich efektorové molekuly. Preventivní intranazální podání živé bakterie Bifidobacterium longum ssp . longum CCM 7952 (Bl 7952) myším senzibilizovaným na ovalbumin (OVA) kální a systémové hladiny cytokinů souvisejících s Th2 imunitní odpovědí, OVA-specifických IgE protilátek a současné inhibici eozinofilie dýchacích cest. Podá- zvýšilo počet neutrofilů a makrofágů. Životaschopnost pelné zpracování tyto vlastnosti snižuje, nikoli zcela ruší. klíčová slova: Bifidobacterium , senzibilizace na oval- bumin, alergie, tepelná inaktivace, intranazální podání,- monoklonálnE Protilátky ProtI IGe V LIeČBe CHroNICkej rINosINusItíDy s NosoVýMI PoLyPMI – NaŠe skÚseNostI Klinika pneumológie a ftizeológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. abstrakt: Chronická rinusinusitída (CRS) postihuje viac ako 10 % populácie. Jej ťažká forma – chronická rinusitída s nosovými polypmi (CRSwNP) je často spoje- ptómami viazanými na užitie nesteroidných antiflogistík to komorbidít a kvality života pacientov. Napriek lokálnej aj systémovej kortikoterapii, antibiotikám a chirurgickej cienti nezriedka vyžadujú opakované chirurgické inter- vencie pre recidívu polypov. CRSwNP je najčastejšie spojená s eozinofilovým zá- palom so zvýšenou produkciou imunoglobulínu E a cy- tokínov T-2 zápalu. Monoklonálne protilátky namierené proti týmto molekulám predstavujú novú perspektívu v liečbe CRSwNP. Anti-IgE protilátka – omalizumab preukázala v klinických štúdiách efektivitu v redukcii výskytu polypov a s nimi asociovaných symptómov

92 alergie supplementum 1/2022 postery u pacientov s ťažkou CRSwNP, čo viedlo k zlepšeniu Taktéž vzhledem k pozitivní reakci po intradermálním ich kvality života. Ide o nový terapeutický prístup, preto je dôležité parát znovu nepoužít, lze nahradit basiliximabem. Testo- zdieľať skúsenosti s touto liečbou v reálnej klinickej vaný transplantační roztok pro Langerhansovy ostrůvky praxi. V našej práci popíšeme 3 kazuistiky pacientov nevykazoval reaktivitu vůbec, byl však použit zcela čistý. s CRSwNP, u ktorých sa vyskytujú aj komorbidity ako Při reálném použití jsou ostrůvky kultivovány v médiu priedušková astma a NSAID asociované respiračné sym- ptómy. Napriek komplexnej konzervatívnej aj chirurgic- kej starostlivosti sa dlhodobo nedarilo dosiahnuť kont- rolu ochorenia. Liečba omalizumabom viedla k redukcii k anamnéze anafylaxe v historii, pro kultivaci ostrůvků výskytu polypov, príznakov CRSwNP, zlepšila kvalitu bude použito strukturálně zcela odlišné antibiotikum. života pacientov a bola dobre tolerovaná. U jedného paci- enta sme museli liečbu po 6 mesiacoch prerušiť pre vtedy ními výsledky. Specifické IgE bylo s hodnotou 0,1 kIU/l platné indikačné obmedzenia, avšak krátko po vysadení u Penicilloylu V i G. sme zaznamenali recidívu CRSwNP, preto sme v liečbe omalizumabom opäť pokračovali. Efektivita aj tolerancia xí je složité a podobá se detektivní práci. Je nezbytné bola aj v tomto prípade veľmi dobrá. Skúsenosti z nášho vytvořit časovou osu podaných léčiv a na základě toho centra preukázali nielen efektivitu a bezpečnosť tejto jednotlivě otestovat. V rámci diferenciální diagnostiky inovatívnej liečby, ale aj význam jej dlhodobej aplikácie. PerIoPeraČNí reakCe u PaCIeNta s koMBINoVaNou traNsPLaNtaCí Vydláková J. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Úvod: Práce popisuje postup vyšetření 68letého poly- morbidního pacienta s anamnézou celkové reakce po po- dání G-PNC s nutností intubace před 40 lety. Od té doby dokumentovanou polékovou alergickou reakci neměl. Pro základní diagnózu DM 1. typu s chronickým renálním selháním v dialyzačním programu byl 6/21 indikován ke kombinované transplantaci ledviny a Langerhansových ostrůvků. Výkon byl přerušen záhy po aplikaci roztoku s Langerhansovými ostrůvky pro významnou suspektně Zikeš M. anafylaktickou reakci s těžkým poklesem krevního tlaku s velmi pomalou odezvou na opakovaně podaný noradre- nalin. V rámci částečně provedeného výkonu však byla podána i řada dalších léčiv v poměrně těsném sledu. Metody: Vzhledem k jen parciální pooperační pozi- tivitě C peptidu a důležitosti znovuprovedení kombino- vaného výkonu u pacienta bylo nutno stanovit příčinu metod (SPT 67–74 %, extraktové sIgE 83,4 %). V praxi nežádoucí reakce a doporučit úpravu medikace v rámci bývá použití SPT opomíjeno. transplantačního postupu tak, aby se minimalizovalo ri- ziko jejího opakování. Naplánovali jsme tedy v rámci s anamnézou anafylaxe po bodnutí včelou a vosou se krátké hospitalizace sérii expozičních stupňovitých testů záměrem vyloučení nesprávné diagnostiky. s léky uvedenými v operačním protokolu. In vivo testo- vání předcházelo ještě laboratorní vyšetření specifického až 4. stupně dle Ringa a Mesmera po bodnutí hmyzem. IgE proti Penicilloylu G, V, ampicilloylu, amoxicilloylu, Soubor čítal 103 pacientů a 112 vyšetření (79 na jed vosy, latexu, chlorhexidinu a králíkovi a testy aktivace bazofi- lů na použitá léčiva. Expoziční testy byly pak následně SPT a sIgE k relevantnímu alergenu před zahájením aler- prováděny postupně s léky ze seznamu perioperační me- dikace a s přihlédnutím k časové souslednosti podaných léčiv. Pacient byl vzhledem k riziku celkové reakce na cích 10, 100, 300 µg/l a extraktové sIgE, měřené sys- monitorovaném lůžku. Výsledky: Na základě provedených expozičních testů Statistická významnost vztahu metod při hladině p <.05 dle protokolů s neiritačními koncentracemi ředěných lé- čiv bylo doporučeno cisatracurium uvažovat jako poten- ciálně rizikové a použít jiný preparát, intradermální test s léčivem byl hraničně pozitivní, i když klinické obtíže podskupině alergie na jed vosy a podskupině alergie na a časové souvislosti spíše reakci na tento lék neodpovídají. jed včely. testu na antithymocytární globulin bylo doporučeno pre- s penicilinem, tato příměs je na závěr zcela vymyta. Přes- to pro další postup jsme zcela striktně zakázali kontakt s penicilinem v jakémkoli stopovém množství vzhledem In vitro byly provedeny BAT testy s léky se zcela negativ- Závěr: Vyšetřování pacientů s perioperační anafyla- reakcí by velmi pomohlo vyšetření sérové tryptázy čas- ně po reakci, avšak většinou hodnota k dispozici není. Tento pacient je nyní znovu aktivně zařazen na waiting list pro transplantaci a s upraveným protokolem na zá- kladě rozboru situace a otestování je velká šance na úspěšné provedení. V rámci komplexní péče o pacienty na čekací listině před transplantacemi máme v plánu testovat všechny, kteří mají v anamnéze závažnou re- akci na PNC, s cílem doporučit bezpečnou medikaci do budoucna. PoroVNáNí CItLIVostI koŽNíHo PrICk testu a staNoVeNí sPeCIFICkéHo IGe u aLerGIe Na jeD BLaNokříDLéHo HMyZu Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV, Praha Úvod: Při diagnostice alergie na jed blanokřídlých je doporučováno provedení kožních prick testů (SPT) i mě- ření specifického IgE (sIgE), vynecháním jedné z metod může být senzibilizace neodhalena z důvodu senzitivity Cíl: Porovnání citlivosti SPT a sIgE u pacientů Metody: Byli identifikováni pacienti s anafylaxí 2. 33 na jed včely). Retrospektivně byly zjištěny hodnoty genové imunoterapie. Byly provedeny SPT výrobce ALK v koncentra- témem ImmunoCAP Phadia 250 a vyjádřené v kU/l. byla vypočtena dle McNemara webovými kalkulátory: www.omnicalculator.com, scistatcalc.blogspot.com. Výsledky: Vyšetření byla hodnocena v celém souboru,

93 alergie supplementum 1/2022 postery Ze všech 112 vyšetření patřilo do skupiny SPT /sIgE + + 72 vyšetření (64,3 %), SPT/sIgE 29 (25,9 %), SPT /sIgE - + + - 5 (4,5 %), SPT/sIgE 6 (5,4 %), p = .000039. - - Ze 79 vyšetření na jed vosy čítala skupina SPT /sIgE + + 52 vyšetření (65,8 %), SPT/sIgE 22 (27,8 %), SPT /sIgE - + + - 2 (2,5 %), SPT/sIgE 3 (3,8 %), p = .000045. - - Ze 33 vyšetření na jed včely měla skupina SPT /sIgE + + 20 vyšetření (60,6 %), SPT/sIgE 7 (21,2 %), SPT /sIgE - + + - 3 (9,1 %), SPT/sIgE 3 (9,1 %), p = .205903. - - Diskuse: Ve všech souborech převažovala shoda pozi- tivity SPT a sIgE. Statistická významnost byla prokázána metod), jeden pacient s non-IgE anafylaktoidní reakcí u celého souboru a podskupiny vosy, nebyla prokázána (opakovaně negativní SPT). u podskupiny včely, kde bylo také vyšší zastoupení kombi- nace pozitivního SPT a negativního sIgE (pravděpodobně pro efektivní záchyt senzibilizace, používání SPT snižuje nízký počet pacientů této podskupiny). SPT vykazovaly riziko neodhalení. Při nesouladu anamnézy a výsledků je nižší citlivost než sIgE, při negativitě SPT nebyly prová- děny intradermální testy (alergen neregistrován). U 4,5 % vyšetření byla izolovaná pozitivita SPT, což na- značuje důležitost SPT pro záchyt senzibilizace, patřili sem tři pacienti s elevací bazální tryptázy a jeden bez elevace. V 5,4 % vyšetření nebyla potvrzena senzibilizace žád- nou metodou. Patřily sem tři případy původně neidenti- fikovaného druhu hmyzu (negativní výsledek napomohl určení), dvě pacientky s průkazem senzibilizace až při opakovaném vyšetření (nejspíše z důvodu senzitivity Závěr: Provádění kombinace obou metod je důležité přínosné vyšetření opakovat. staNoVeNí ProtILátek ProtI reCePtoru Pro FosFoLIPáZu a2 u reNáLNíCH oNeMoCNěNí Boháčová J., Kučera P. Laboratoř klinické imunologie, Centrální laboratoře, Oddělení alergologie a klinické imunologie, Ústav imu - nologie a klinické biochemie, FNKV a 3. LF UK, Praha Úvod: Diagnostika autoimunitních onemocnění čas- to využívá stanovení autoprotilátek v periferní krvi. Při vyšetřování nefropatie provázené nefrotickým syndro- mem je diagnosticky přínosné stanovení protilátek proti pohlaví. Vyšetření titru protilátek A2 (PLA2R) je důležitý receptoru pro fosfolipázu A2 (PLA2R). V klinické labo- ratorní diagnostice je využívána metoda nepřímá imu- nofluorescence (NIF), dále např. RC-IFT (recombinant cell IFT), ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay), CLIA (chemiluminiscence) a další. Efekt léčby primární membranózní glomerulonefritidy (pMGN) lze posuzovat podle vývoje titru protilátek A2 (PLA2R). Změny titrů Bryja J. , Rubanová D. , Kudláčová J. , Etrych T. , předchází změně klinického stavu, a proto mají vysokou Šenolt L. , Kubala L. predikční hodnotu, pokud jde o klinickou remisi nebo recidivu a posouzení rizika po transplantaci ledvin. Cíle: Cílem práce bylo longitudinálně sledovat hodno- ty PLA2R autoprotilátky u pacientů s pMGN v časovém rozmezí tří let a korelovat je s dalšími nálezy. Metodika: Nepřímá imunofluorescence: K diagnóze (pMGN) se používají specificky transfekované buňky EU 90 k detekci autoprotilátek proti receptoru pro fosfoli- pázu A2 (PLA2R). PLA2R exprimující buňky se inkubují s naředěnými pacientskými vzorky, vazba je vizualizova- ná sekundární protilátkou značenou fluoresceinem. Pod fluorescenčním mikroskopem se objeví specifické zelené sidered the most potent treatment for autoimmune dise- fluorescenční zbarvení komplexu antigen-protilátka. Výsledky: V období od července 2019 do června 2022 against the pro-inflammatory cytokine tumor necrosis bylo na našem pracovišti vyšetřeno 292 pacientů a bylo factor α (TNF-α) that participates in the development provedeno celkem 385 vyšetření. S negativním výsled- kem bylo vyšetřeno 277 pacientů, z nichž 22 pacientů autoimmune diseases, including rheumatoid arthritis. bylo vyšetřeno opakovaně. S pozitivním výsledkem bylo However, systemic application of therapeutic antibodies vyšetřeno 15 pacientů, z nichž 10 pacientů bylo vyšetřeno opakovaně. Ve skupině pozitivních pacientů byly čtyři ženy o věkovém průměru 69 let a 11 mužů s věkovým průměrem 61 let. U opakovaně vyšetřených pacientů byl nalezen pokles titru u 3 pacientů, vymizení přítomnosti PLA2R autoprotilátek u 2 pacientů a u 5 pacientů byly přítomny autoprotilátky trvale nebo s proměnlivou hod- notou titru. Pacienti byli většinou léčeni kombinovanou imunosupresí včetně biologické léčby. Závěr: Primární MGN je vzácné onemocnění, které se ale vyskytuje ve všech etnických skupinách a u obou diagnostický znak, ale rovněž lze metodu používat na monitoring aktivity onemocnění v průběhu léčby. tHeraPeutICaL PoteNtIaL oF INFLIXIMaB PoLyMer CoNjuGates 1,2 1,2 3 3 4 1,2 1 Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sci - ences, Brno, Czech Republic 2 Department of Experimental Biology, Faculty of Sci - ence, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3 Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic 4 Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic Biological therapy (e.g. therapeutic antibodies) is con- ases. Therapeutic antibody infliximab (IFX) is directed and maintenance of the inflamed environment in many autoimunita

94 alergie supplementum 1/2022 postery can increase the risk of immunogenicity and promote kalprotektinu v séru v celém rozsahu měření a pro všech- pathological immune reactions leading to failure of the ny zařazené diagnostické skupiny. V případě potřeby mo- treatment. We hypothesize that conjugation of therapeutic hou být metody jednoduše upraveny pomocí faktoru 0,65, antibodies to hydrophilic polymers may decrease these aby měřily na stejných hladinách. limitations. Therefore, we aim to attach the widely used IFX to a polymeric delivery system and evaluate its bio- logical activity in vitro and in vivo . The effects of IFX polymer conjugates were evalua- ted in vitro using THP-1 cells activated by TNF-α. Data showed that none of the compounds tested was toxic to cells and conjugation of IFX to a polymer did not change its biological activity to significantly inhibit TNF-α me- diated immune cell activation. A mouse model of acute liver failure was used for in vivo evaluation. Mice were Janča O. , Kudělka M. , Savara J. , Petráčková A. , injected with D-galactosamine and subsequently with Skácelová M. , Horák P. , Kriegová E. human TNF-α, IFX conjugates was administered as pre- -treatment 30 min before induction of the failure. Most of the evaluated parameters of liver failure and inflam- mation improved after treatment with IFX conjugates. Therefore, conjugation of IFX to a polymer carrier would be an interesting strategy to improve the therapeutic po- tential of IFX. koNCeNtraCe kaLProtektINu V séru – PoroVNáNí DVou PLNě autoMatIZoVaNýCH IMuNoaNaLytICkýCH MetoD Francová I., Lahoda-Brodská H., Pelinková K., Zima T. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze Cíl práce: Kalprotektin, významný marker aktivace tory biomarkers, serum lipids and disease activity in RA a rozpadu neutrofilů, je v poslední době často popisován using multivariate analysis. jako slibný časně diagnostický a prognostický marker závažné infekce a sepse. Pro tyto účely je nutné jeho der joints count), serum lipid levels, clinical parameters, stanovení provádět v režimu 24/7 a splňovat požadavky and serum protein levels, obtained in a real-world cohort na rychlou dobu odezvy (TAT). Cílem naší práce bylo of 76 patients with RA (males/females 15/61), were ana- porovnat a vyhodnotit kompatibilitu dvou plně automa- tických analytických systémů pro stanovení koncentrace between these parameters and disease activity assessed kalprotektinu v séru. Materiál a metody: Pacientské vzorky (n = 110) byly do studie zařazeny na základě koncentrace kalprotekti- nu v séru tak, aby byl pokryt celý měřící rozsah metod. triglycerides, and swollen joint counts revealed the Zahrnuty byly vzorky septické (n = 25), autoimunitní best matching with disease activity measure DAS28. (n = 29), vzorky pacientů se závažným průběhem infekce Of four detected patient subsets (PS), one included SARS-CoV-2 (n = 21) a vzorky pacientů bez známek predominantly patients with inactive disease (PS1; zánětlivého onemocnění (n = 35). Porovnány byly 2 me- tody založené jednak na principu turbidimetrie (GCAL ® Gentian Calprotectin Immunoassay na analyzátoru Cobas ristic by a low swollen joint count (mean 0.6, range c502) a jednak na principu chemiluminiscence (QUAN- TA Flash Circulating Calprotectin na analyzátoru Bio- ® Flash). Výsledky: V námi definované kohortě byla zjištěna assigned ~90% patients according to the activity as asse- velmi silná pozitivní korelace mezi oběma metodami ssed by DAS28. The obtained subsets differed in serum (Pearson koeficient r = 0,996, p = 0) v celém rozsahu protein profiles, where trend PS1<PS2<PS3<PS4 (from měření. Na základě rovnice Passing-Bablockovy lineární low to high) was obtained for CCL7, CCL20, CXCL1, regrese byl určen přepočetní faktor 0,65 mezi hodnotami CXCL9, and CXCL10. Our model shows promise of stanovenými jednotlivými metodami. Závěr: V rámci naší studie jsme zjistili shodu mezi automatic assessment of disease activity, without the porovnávanými metodami pro stanovení koncentrace need for patient questionnaires. Děkujeme za podporu projektu RVO VFN 64165/2012 VFN v Praze a SVV 260 263 1. lékařské fakulty UK v Praze. reLatIoNsHIP BetWeeN INFLaMMatIoN, LIPIDs, aND DIsease aCtIVIty IN rHeuMatoID artHrItIs: a MuLtIVarIate aNaLysIs 1,2 2 1,2 1 3 3 1 1 Department of Immunology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic 2 Department of Computer Science, Faculty of Electri - cal Engineering and Computer Science, VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic 3 Department of Internal Medicine III – Nephrology, Rheumatology and Endocrinology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and Univer - sity Hospital Olomouc, Czech Republic Background: Emerging evidence suggests that infla- mmation has an impact on serum lipid levels in rheu- matoid arthritis (RA). The relationship between inflam- mation, lipids, and disease activity has not been fully explored in RA. aim: To explore the relationship between inflamma- Methods: Activity markers (CRP, ESR, swollen & ten- lysed using patient similarity networks. The relationship by DAS28 was evaluated. results: The grouping of patients based on simila- rities in CRP levels, total cholesterol, LDLcholesterol, DAS28≤3.2), two included those with active disease (PS3, PS4; DAS28>3.2). One subset (PS2), characte- 0–3), high CRP (9.3, 3.1–44 mg/L) and low IL-6 levels, included both active and inactive patients, difficult to distinguish. Except these patients, the model correctly using laboratory data and swollen joint count for an

95 alergie supplementum 1/2022 postery Conclusions: Our multivariate analysis confirmed a strong relationship between disease activity and serum lipid profiles, which match well with disease activity me- asures DAS28. The utility of automated evaluation of pověď organismu a chránit před těžkými formami zánětu disease activity, independent of patient questionnaires, centrálního nervového systému. deserve a future validation before a use in clinical practi- ce, particularly in the setting of telemedicine. keywords: rheumatoid arthritis, disease activity, se- rum lipid levels, multivariate analysis, patient similarity network Grant support: IGA_LF_2022_11, IGA_LF_2022_03, MH CZ – DRO (FNOL, 00098892). PreVeNtIVNí PoDáVáNí LyZátu PaRabaCTEROiDEs DisTasOnis sNIŽuje tíŽI eXPerIMeNtáLNí autoIMuNItNí eNCeFaLoMyeLItIDy INDukCí t reGuLaČNí oDPoVěDI Jirásková Zákostelská Z. , Kraus M. , Coufal Š. , Thón 1 1 1 T. 1 , Mihula M. , Reiss Z. , Hrnčír T. , Kleinová P. , Líz- 1 1 2 3 rová Preiningerová J. , Tichá V. , Kovářová I. , Kubala nětlivé účinky. Ketogenní dieta také vede k produkci 3 3 3 Havrdová E. ,Tlaskalová-Hogenová H. , Kverka M. 3 1 1 1 Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikro - biologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika 2 Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Nový Hrádek, Česká republika 3 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika Úvod a cíle: Střevní mikroorganismy ovlivňují imu- nitní systém a mohou se tak podílet na citlivosti hostite- le k zánětlivým chorobám. Jeden z mikrobů, který bývá slednou intraperitoneální administrací toxinu méně zastoupený u pacientů s roztroušenou sklerózou, je Parabacteroides distasonis (Pd). Živý Pd je schopen 3 týdny, T buňky byly poté izolovány z mezenteriálních tlumit T buněčnou odpověď a zmírnit experimentální a lumbálních lymfatických uzlin a jejich vlastnosti byly autoimunitní encefalomyelitidu (EAE). Cílem této práce měřeny pomocí průtokové cytometrie. bylo zjistit, zda podobného efektu lze dosáhnout i pre- ventivním podáváním lyzátu Pd. Materiál a metody: Anaerobně nakultivovaný Pd Tento efekt však nebyl spjat s významným nárůstem jsme mechanicky rozdrtili metodou French press a po- dávali myším kmene C57BL/6 pomocí žaludeční sondy hlavních prozánětlivých T buněčných cytokinů spjatých ve čtyřech dávkách (1,5 mg/dávka) s týdenním odstupem. s patologií EAE (IFN-γ, IL-17A nebo TNF-α). Dieta také Poté jsme indukovali EAE subkutánní aplikací emulze neovlivnila počty CD4 a CD8 buněk v lymfatických myelinového oligodendrocytárního glykoproteinu s kom- pletním Freundovým adjuvans, spojené s intraperitone- ální aplikací toxinu Bordetella pertussis . V následují- cích třech týdnech jsme porovnali míru neurologického objevení prvních příznaků myšího modelu EAE doposud postižení těchto zvířat se zvířaty, která dostávala místo neznámým imunomodulačním mechanismem. lyzátu Pd pouze placebo (fyziologický roztok). Aktiva- ce T regulační odpovědi v mezenteriálních a axilárních uzlinách byla analyzována pomocí průtokové cytometrie a metodou ELISA. Výsledky: Lyzát Pd signifikantně oddálil nástup a zmírnil průběh EAE. Zároveň Pd zvýšil frekvenci T re- gulačních buněk v mezenteriálních lymfatických uzli- nách, nikoli však v uzlinách axiálních. Toto signifikantní zvýšení se týkalo i indukovaných T regulačních buněk (CD3 CD4 CD25-FoxP3 ) a bylo doprovázeno signifi- + + + kantním zvýšením produkce IL-10 ve střevní stěně. Závěry: Preventivní podávání lyzátu Parabacteroides distasonis snižuje tíži EAE indukcí T regulační odpovědi. I mrtvý mikroorganismus je schopen snížit zánětlivou od- Tato studie byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky, grant č. NU20-04- 00077, a Akademií věd ČR, prémie Lumina quaeruntur č. LQ200202105. ketoGeNNí DIeta sNIŽuje ZáVaŽNost eXPerIMeNtáLNí autoIMuNItNí eNCeFaLoMyeLItIDy Kraus M., Jirásková Zákostelská Z., Kostovčíková K., Tlaskalová-Hogenová H., Kverka M. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká re - publika Cíl práce: Ketolátky, které vznikají ve střevě z vlákni- ny činností střevních bakterií, mají významné protizá- ketolátek, především pak β-hydroxybutyrátu, který má na zánětlivé procesy podobný efekt. V této práci jsme studovali vliv ketogenní diety na myší model roztroušené sklerózy, experimentální autoimunitní encefalomyelitidu (EAE). Materiál a metody: Myši kmene C57BL/6 byly krme- ny ketogenní nebo standardní dietou počínaje 14 dní před indukcí EAE. Ta byla provedena subkutánní injekcí pep- tidu myelinového oligodendrocytárního glykoproteinu (MOG 35-55 ) a kompletního Freundova adjuvans, s ná- Bordetella pertussis . Průběh onemocnění byl sledován následující Výsledky: Podávání ketogenní diety oddálilo objevení prvních příznaků EAE a také snížilo tíži onemocnění. populace regulačních T buněk ani snížením produkce + + uzlinách ani polarizaci CD4 T buněk na fenotyp Th1 + a Th17. Závěr: Ketogenní dieta snižuje tíži a také oddaluje Práce byla podpořena Akademií věd České republiky (program Lumina Quaeruntur číslo LQ200202105).

96 alergie supplementum 1/2022 postery IGG4 ProtILátky u PaCIeNtů s eNDokrINNí orBItoPatIí Křupka M. , Sloupenská K. , Karhanová M. , Petráčková analyzovali mechanismy tohoto vlivu 1 1 2 A. 1 , Schovánek J. 3 1 Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palacké- ho v Olomouci 2 Oční klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 3 III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a en - dokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc Endokrinní nebo také Gravesova-Basedowova or- bitopatie (EO) je závažná, ale vzácná progresivní oční lovaným makrofágům (M0). V rámci práce byl sledo- komplikace asociovaná s autoimunitním onemocněním ván vliv statinů na genovou expresi (NFkB, IL-1β, IL-6, štítné žlázy. Onemocnění je charakteristické postižením TNFα, iNOS, Arg1, TGFβ, MCP-1, VCAM-1; qPCR), měkkých tkání očnice s exoftalmem, poruchou hybnosti aktivitu inducibilní NO syntázy (iNOS; Griessova me- očního bulbu a diplopií. Progredující onemocnění může toda) a produkci cytokinů (IL-1β, IL-6, TNFα a IL-10; vést k nevratnému poškození až ztrátě zraku. Patogeneze ELISA) makrofágů. EO není dosud detailně známa, chybí také specifické dia- gnostické a prognostické laboratorní markery. Recentně vých cytokinů na markery polarizace makrofágů. Protizá- bylo publikováno několik prací popisujících zvýšené hla- diny IgG4 protilátek u části nemocných, význam a spe- cifita tohoto nálezu jsou však dosud předmětem diskuse. V naší pilotní studii jsme stanovili hladinu IgG a IgG4 aktivity makrofágů – statiny snížily sekreci prozánětli- v séru 15 pacientů s orbitopatií léčených na III. interní vých cytokinů (IL-6, TNFα a IL-1β) u M1 makrofágů. klinice Fakultní nemocnice Olomouc a 15 kontrolních Snížena byla také aktivita iNOS u M0 a M1 makrofágů. osob bez autoimunitního onemocnění štítné žlázy. Pa- cientské vzorky byly odebrány před zahájením kortiko- terapie. IgG4 protilátky byly stanoveny metodou ELISA, celkové IgG nefelometricky. Kromě absolutních hodnot nětlivý efekt statinů na fenotyp makrofágů v byl srovnán i index IgG4/celkové IgG. Získaná data prostředí, který je alespoň částečně zprostředkován byla vyhodnocena pomocí nepárového t-testu softwarem změnou exprese prozánětlivých genů, aktivity iNOS GraphPad Prism. Protokol experimentu byl schválen etic- kou komisí FN Olomouc. V absolutních hodnotách celkového IgG ani IgG4 účinku statinů v prevenci kardiovaskulárních onemoc- nebyly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly mezi nění oběma skupinami. Statisticky průkazný byl ale rozdíl v podílu IgG4 z celkového IgG (p < 0,05). Data získaná v této pilotní studii budou podkladem pro pokračování na rozsáhlejším souboru pacientů. Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU21J-01-00017 a student - ského projektu IGA_LF_2022_011. VLIV statINů Na PoLarIZaCI MakroFáGů in ViTRO Muffová B. , Kauerová S. , Bartušková H. , Paukner 1,2 1 1,2 K. 1,2 , Poledne R. , Králová Lesná I. 1 1 1 IKEM 2 Přírodovědecká fakulta UK Úvod: Chronický subklinický zánět je jedním z fakto- rů podílejících se na rozvoji aterosklerózy, přičemž spolu- účast imunitního systému na aterogenezi byla prokázána i klinickým efektem protizánětlivých léků při terapii kar- diovaskulárních onemocnění (KVO). Statiny jsou široce užívány v primární i sekundární prevenci KVO a jejich protektivní účinek přesahuje jejich hypolipidemický vliv. Klinické studie prokázaly protizánětlivý vliv statinů, nic- méně mechanismus tohoto vlivu není plně objasněn. Naše vyššie zastúpenie ako u náhodne vybraných kontrol bez předchozí výsledky prokázaly vliv statinů na polarizaci makrofágů lidské tukové tkáně in vivo , v této studii jsme in vitro . Metodika: Monocyty byly z periferní krve izolovány pomocí ficollového gradientu a separovány na základě po- vrchového znaku CD14. Izolované CD14 monocyty byly + nejprve diferencovány na makrofágy (kultivace s M-CSF) a následně polarizovány na M1 (IFNγ LPS) a M2 + (IL-4 IL-13) makrofágy v médiích bez fluvastatinu/s při- + daným fluvastatinem. Vlastnosti takto stimulovaných makrofágů byly porovnány mezi sebou i vůči nestimu- Výsledky: Statiny významně snížily vliv prozánětli- nětlivý vliv statinů byl potvrzen inhibicí nárůstu exprese prozánětlivých genů (NFkB, IL-1β, iNOS, IL-6) u M1 makrofágů. Těmto změnám odpovídá i změna sekreční Zcela opačný vliv statinů byl prokázán pro sekreci pro- tizánětlivého cytokinu IL-10. Závěr: Výsledky této práce prokázaly protizá- in vitro či změnou sekreční aktivity. Je pravděpodobné, že podob- né mechanismy přispívají k celkovému protektivnímu in vivo . Podpořeno MZ ČR-RVO (Institut klinické a experi - mentální medicíny – IKEM, IČ 00023001). DIaBetes MeLLItus ako Častá koMorBIDIta aLZHeIMeroVej CHoroBy – aNaLýZa PrítoMNostI aLeLy ePsILoN 4 GéNu Pre aPoe V sLoVeNskej PoPuLáCII Párnická Z. , Ďurmanová V. , Javor J. , Királyová I. , 1 1 1 2 Králová M. , Vašečková B. , Gmitterová K. , Minárik 3 5 4 G. 6 , Králová M. , Hromádka T. , Shawkatová I. 3 7 1 1 Imunologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Ko - menského, Bratislava 2 Centrum MEMORY, n. o., Bratislava 3 Psychiatrická klinika, LF UK a UN Nemocnica Staré mesto, Bratislava 4 2. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava 5 UN Milosrdní bratia, Bratislava 6 Katedra molekulárnej biológie, PriFUK, Bratislava 7 Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava Diabetes mellitus druhého typu (T2DM) v súbore pa- cientov s Alzheimerovou chorobou (AD) má 2,5-násobne

97 alergie supplementum 1/2022 postery demencie. V súbore s AD sme potvrdili vyššie zastúpenie s hyperlipoproteinemií, hypertenzí. 3. Nebyl zjištěn roz- alely epsilon 4 génu pre apolipoproteín E (APOE). Cieľ: Analýza polymorfizmov génu pre APOE u dia- betikov s AD a v skupine diabetikov bez demencie. potřeba analýzy většího počtu anti-RR pozitivních pa- Ďalším cieľom bolo vzájomné porovnanie skupín bez cientů. diabetu. Materiál a metódy: Súbor tvorilo 163 pacientov s AD (priemerný nástup choroby 78,2 r.) a 91 kontrol (osoby netrpiace demenciou, priemerný vek 67,8 r.). U všetkých osôb boli vyplnené dotazníky s anamnestickými údajmi, MoCA test, odber krvi na DNA analýzu polymorfizmu Rubanová D. , Bryja J. , Skoroplyas S. , Libánská A. , APOE sekvenovaním. Na štatistické vyhodnotenie sme Etrych T. , Kubala L. použili Fisherov exaktný test. Výsledky: Rozdiely v prítomnosti alely epsilon 4 me- dzi diabetikmi s AD a diabetickými kontrolami neboli signifikantné (p = 0,7, OR = 0,60). Prekvapivým vý- sledkom bol vyšší podiel alely epsilon 4 u diabetikov v skupine kontrol v porovnaní s kontrolami bez diabetu (p = 0,043, OR = 4,87). Pri porovnaní AD pacientov bez diabetu s kontrolami bez diabetu bol rozdiel v zastúpení epsilon 4 alely signifikantný (p = 0,0003, OR = 3,65). Závery: Naše výsledky sa prikláňajú k záverom, že and adaptive immune system. Current therapy includes existuje súvislosť medzi chorobami AD a T2DM. Grantová podpora: VEGA 1/0738/20. LoCHMaNNoVI ČerVI Pešák S.¹, Bartoňková D.¹, Štouračová M.¹, Bejdák P.¹, ticoid dexamethasone (DEX). The drug was derivatized Hrstková K.¹, Chalupová A.¹, Kamenická T.¹, Musi- lová S.¹, Nevrlková P.¹, Otrubová M.¹, Růžičková P.¹, suitable functional groups for the attachment via stimuli Škrabalová A.¹, Štercová E.¹, Veselská A.¹, Vodáčková P.¹, sensitive spacers. The biological effects of polymer con- Zemanová K.¹, Thon V.² ¹ ÚKIA LF MU a FNUSA Brno ² RECETOX PřF MU, AKIMED Brno Cíl práce: Zjištění frekvence výskytu anti-RR model was used for evaluation of therapeutic efficacy of (AC-23) autoprotilátek při běžném vyšetřování ANA nanopolymer conjugates. Acute toxicity was not observed metodou IF Hep2 a zjištění onemocnění, při kterých se for any tested compound. All tested compounds decreased RR vyskytují. soubor, metody: Soubor tvořilo 19 100 pacientů stimulated RAW 264.7 cells which suggests that anti-infla- odeslaných k imunologickému vyšetření z oblasti Jiho- moravského kraje, ve věku 1–94 roků, u kterých pro- běhlo laboratorní vyšetření ANA protilátek v období showed better therapeutic efficacy in comparison to free 1. 1. 2020–31. 12. 2021 metodou nepřímé imunofluo- rescence na buňkách Hep2 Euroimmun, Německo. Data using byla analyzována retrospektivně. Výsledky: Pozitivita ANA byla nalezena v souboru gical activity and the therapeutic potential was retained and vyšetřovaných pacientů u 23,1 %, poměr mužů a žen even higher than free DEX. Therefore, the conjugation of ANA pozitivních činil 1 : 2,6 (27,6 % mužů, 72,4 % žen). DEX to nanopolymer carrier by stimuli sensitive spacers is Pozitivita RR byla nalezena u 14 pacientů (7 mužů a 7 žen a suitable strategy for improvement of RA therapy. o průměrném věku 52 roků), což představuje frekvenci u ANA pozitivních 1 : 316 (0,32 %). Choroby, které byly referovány více než jedenkrát u RR pozitivních, jsou: hyperliproteinemie (4×), hypertenze (4×), depresivní syndrom (3×), autoimunitní thyreoiditis (2×), pollinosis (2×), GERD (2×). Závěr: 1. Při rutinním vyšetřování ANA metodou IF Hep2 byla nalezena frekvence výskytu anti-RR auto- protilátek u ANA pozitivních pacientů 1 : 316 (0,32 %). 2. Pozitivita anti-RR byla nalezena nejčastěji u pacientů díl výskytu anti-RR u mužů a žen. 4. Pro další studium problematiky anti-RR, vztahu k infekcím i lékům bude DeXaMetHasoNe BaseD PoLyMer tHeraPeutICs For treatMeNt oF rHeuMatoID artHrItIs 1,2 1,2 1,2 3 3 1,2 1 Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sci - ences, Brno, Czech Republic 2 Department of Experimental Biology, Faculty of Sci - ence, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3 Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disease caused by alteration of both the innate various approaches, however it is often connected with various side effects. The conjugation of the drug to poly- meric delivery system improves its therapeutic properties. Therefore we aimed to evaluate the biological effects of nanopolymer drug conjugates based on biocompatible N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide carrying glucocor- prior the attachment to polymer with the aim to introduce jugates were evaluated both in vitro and in vivo . Acute toxicity and anti-inflammatory properties were tested using murine peritoneal macrophages RAW 264.7 activated by lipopolysaccharide. Adjuvant induced arthritis mouse production of inflammatory mediators (NO and IL-6) by mmatory activity was retained after DEX modification and its attachment to polymer. All tested polymer conjugates DEX which was observed as a decrease in paw swelling in vivo mouse model. The data suggest that the con- jugation of DEX to polymer carrier did not affect its biolo- This work was supported by the Ministry of Health of the Czech Republic (project NU20-08-00255). Daniela Rubanová is a Brno Ph.D. Talent Scholarship Holder – Funded by the Brno City Municipality.

98 alergie supplementum 1/2022 postery EnTEROCOCCUs FaECiUM – DerIVeD eXtraCeLLuLar VesICLes aND tHeIr IMMuNoMoDuLatory eFFeCts Sandanusová M. , Pecháčková E. , Vojtková E. , Ker- 1,2 3,4 2 berová M. , Kotouček J. , Ambrožová G. , Turková 1,4 5 2,4 K. 2,4 , Kubala L. 1,2,4 1 Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2 International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic 3 Department of Biochemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 4 Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic 5 Department of Pharmacology and Toxicology, Veteri - nary Research Institute, v. v. i., Brno, Czech Republic aims: Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic parenchýmových pľúcnych chorôb (DPPCH) nie je do- disease, often leading to serious health problems, such as statočne jasná. V poslednej dobe bolo publikovaných chronic diarrhea, abdominal pain, or rectal bleeding. It is niekoľko štúdií zameraných na os CX3CR1-CX3CL1, often accompanied by dysbiosis and enrichment in cer- tain bacterial species (such as Enterococcus spp.). In con- sequence, presumably also the production and compos- ition of bacterial membrane-derived particles, enabling laváži (BAL), porovnanie fibrotizujúcich a zápalových intercellular communication, called extracellular vesicles fenotypov vybraných DPPCH, korelácie so štandardne (EVs), change. We hypothesize that Enterococcus fae - cium -derived EVs may contribute to IBD. In this work, tickým rastovým faktorom TGFβ a DLCO ako markeru we aim to biochemically and biophysically characterize závažnosti priebehu týchto chorôb. these EVs and outline their immunomodulatory capacity. Materials and methods: The EVs were isolated from pacientov s DPPCH. Pacienti boli rozdelení do 5 skupín. Tri Enterococcus faecium (CCM 7167) culture, using multi- ple centrifugations, filtration, and ultracentrifugation ste- ps. The EVs were then purified by sucrose cushion and (S IV, N = 9), hypersenzitívna pneumonitída fibrotický fe- visualized by Cryo-EM. Further analyses included par- ticle concentration assessment by MADLS, protein cha- racterization by SDS-PAGE with Coomassie staining and senzitívna pneumonitída zápalový fenotyp (HP z., N = 34). LTA detection by western blotting. To describe the effect Hladiny sCX3CL1 v BAL boli vyšetrené metódou ELISA. of the EVs on the inflammatory response, the RAW264.7 cell line was used. Pro- and anti-inflammatory cytokines vyššie koncentrácie sCX3CL1 v BAL pacientov s IPF, HP were measured by ELISA and reactive oxygen species (oboch foriem) v porovnaní so skupinou S I–III. Hladiny production was determined by chemiluminescence. To sCX3CL1 sa štatisticky významne zvyšovali so zvyšu- further specify the exact EV-receptor interaction, trans- fected HEK293 cells were used. results: Enterococcus faecium -derived EVs size sCX3CL1 v porovnaní so zápalovým fenotypom HP. ranges between 100–150 nm in diameter and they were Hladiny sCX3CL1 štatisticky významne korelovali s pro- shown to contain LTA. First results have shown a rather fibrotickým cytokínom TGFβ a so zhoršujúcou sa mierou pro-inflammatory action of these EVs, stimulating the difúzie (DLCO). formation of reactive oxygen species as well as produc- tion of pro-inflammatory cytokine TNFalpha but not mavá z klinického pohľadu ako biomarker vhodný pre immunoregulatory IL-10 by RAW264.7 macrophages. odlíšenie fibrotizujúcich a zápalových (nefibrotizujúcich) Further, the cultivation of transfected HEK293 cells procesov v rámci DPPCH. with Enterococcus faecium -derived EVs suggested that the TLR2/6 heterodimer might be an important receptor for these EVs’ entrance to target cells. Conclusions: Our results provide a starting point for further functional studies of Enterococcus -derived EVs. These EVs seem to induce a pro-inflammatory reaction in macrophages, supposedly by interaction with the TLR2/6 receptor. HLaDINy CX3CL1 V BroNCHoaLVeoLárNej LaVáŽI oDZrkaDľujÚ ProCes FIBrotIZáCIe PrI DIFÚZNyCH PareNCHýMoVýCH PľÚCNyCH CHoroBáCH Suchánková M. , Leksa V. , Urban J. , Gánovská M. , 1 2 3 3 Tibenská E. , Szaboová K. , Tedlová E. , Sándor F. , 4 4 5 5 Hájková M. , Zsemlye E. , Klučková K. , Bucová M. 5 1 1 1 1 Imunologický ústav LF UK, Bratislava 2 Ústav molekulárnej biológie SAV 3 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníko- vej chirurgie Vyšné Hágy 4 Medirex a. s., Bratislava 5 Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava Úvod: Patogenéza fibrotizujúcich procesov difúznych ktoré dokázali úlohu tejto osi v patogenéze fibrotických procesov (1, 2, 3, 4). Cieľom tejto štúdie je analýza solu- bilnej formy CX3CL1 (sCX3CL1) v bronchoalveolárnej vyšetrovanými bukovými populáciami v BAL, profibro- Metódy: Do štúdie bolo zahrnutých 334 vzoriek BAL skupiny boli vytvorené z fibrotizujúcich fenotypov: idiopa- tická pľúcna fibróza (IPF, N = 65), sarkoidóza štádium IV notyp (HP f., N = 23) a dve skupiny predstavovali zápalové formy chorôb: sarkoidóza I–III (S I–III, N = 203), hyper- Výsledky: Zistili sme štatisticky významne (p < 0,001) júcim sa štádiom sarkoidózy (p = 0,0011). U pacientov s fibrotickým fenotypom HP boli vyššie koncentrácie Záver: Analýza pomeru sCX3CL1 môže byť zaují- LIteratura 1. Ishida Y, et al. Essential involvement of the CX3CL1-CX3CR1 axis in bleomycin-induced pulmonary fibrosis via regulation of fibrocyte and M2 macrophage migration. Sci Rep 2017; 7(1): 16833. 2. Rivas-Fuentes S, et al. CX3CL1 and CX3CR1 could be a relevant molecular axis in the pathophysiology of idio- pathic pulmonary fibrosis. Int J Med Sci 2020; 17(15): 2357-2361.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 03/02/2023

Views: 6240

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.